Verkiezingsprogramma PVV Zoetermeer 2018-2022

U kunt het programma ook hier downloaden: PVV-Zoetermeer---Verkiezingsprogramma-2018-2022.pdf 

Zoetermeer moet de komende jaren een aantrekkelijke woon- en leefstad blijven. Grote culturele
veranderingen moeten daarom worden tegengegaan. Geen geld meer naar onzinnige
prestigeprojecten maar wel naar de thuis- en buurtzorg. Minder subsidies, efficiëntere inzet van
ambtenaren en meer geld terug naar de Zoetermeerder. Wij zijn voor meer veiligheid en voeren een
Zero Tolerance beleid tegenover criminaliteit, overlast en agressie.

Minder Islam: moskeeën en islamitische gebedshuizen moeten gesloten worden. Haatpredikers
mogen geen podium krijgen in de stad. Buitenlandse geldstromen naar islamitische instellingen
worden verboden.

Zorg en welzijn: de thuiszorg/buurtzorg moet wat de PVV betreft worden teruggebracht naar het
oude niveau. Betere controle op waar geld heen gaat en waaraan het wordt besteed. Geld moet
zorgen voor meer handen aan het bed en niet voor hogere salarissen voor het management. De
ziekenhuiszorg blijft zoals die nu is dus niet schrappen van de spoedeisende hulp of inkrimpen van
de basisziekenhuiszorg.

Lagere lasten: geen onzinnige prestige projecten meer zoals HOM. Geen subsidies meer voor
activiteiten ten behoeve van vergunninghouders (asielzoekers). Deze kosten de gemeente vele
miljoenen extra. Het huidige college (D66, VVD, LHN en PvdA) heeft hiermee ingestemd. De controle
op de subsidies is belabberd. De OZB gaat omlaag en de hondenbelasting wordt afgeschaft.

Veiligheid is voor de PVV een belangrijk speerpunt: daarom een Zero Tolerance beleid tegenover
criminaliteit, overlast en agressie. Onveilige plekken moeten worden aangepast. Meer agenten en
Boa's op straat.

Economie, bedrijven, bereikbaarheid: het midden- en kleinbedrijf is goed voor 70% van de
werkgelegenheid in Zoetermeer en betekent veel voor innovatie. Het vestigingsklimaat moet worden
verbeterd. Bij aanbestedingen van de gemeente moeten Zoetermeerse bedrijven, bij
gelijkwaardigheid, voorrang krijgen. Overbodige regels moeten worden geschrapt.

De jeugd van Zoetermeer verdient goed onderwijs. Er moet op scholen meer aandacht zijn voor
structuur en respect. Scholen dienen zich in te zetten voor de Nederlandse cultuur en taal. Meer
leerplichtcontroles ook tijdens de ramadan en islamitische feestdagen.

Duurzaamheid is veelal een hobby van linkse subsidieslurpers en milieu-doemdenkers. Geen
duurzaamheidsubsidies meer en geen windturbines meer.


De PVV “Partij voor de Vrijheid” Zoetermeer
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u een belangrijk besluit nemen. De huidige coalitie is doof voor de
geluiden uit de samenleving. Wij zetten ons in voor minder islam en meer veiligheid. Minder belastingen en meer geld terug naar de Zoetermeerder. Eerlijke behandeling voor de inwoners van Zoetermeer. De PVV is voor goede en kleinschalige buurtzorg. Geen uitkeringen voor hen die geen Nederlands spreken.

U bent nu aan zet. Genoeg is genoeg! Dát is duidelijke taal!

De islamisering van Zoetermeer moet een halt worden toegeroepen. Geen moskeeën en islamitische gebedshuizen er meer bij.
Een on-Nederlands straatbeeld zoals in sommige Haagse wijken moet worden voorkomen.
Zoetermeer is meerdere malen in het nieuws gekomen omdat het een broeinest voor Jihadgangers blijkt te zijn. Tientallen mensen woonachtig in Zoetermeer zijn vertrokken naar het buitenland om te vechten in de Jihad. Op scholen in Zoetermeer was het ook geen geheim dat er IS- sympathisanten rondliepen. Het huidige college heeft de gemeenteraad hieromtrent niet juist geïnformeerd.

De PVV Zoetermeer vindt dat:

 • Er geen enkele moskee meer bij mag komen in Zoetermeer.
 • Een strikte controle nodig is op de naleving van wettelijke voorschriften in en rond moskeeën. Bij overtreding van de wet volgt direct een boete, bij herhaling volgt sluiting.
 • Haatpredikers geen podium mogen krijgen in de stad.
 • Buitenlandse geldstromen naar islamitische instellingen worden verboden.
 • Dieronvriendelijk halalvoedsel niet moet worden toegestaan in scholen, gemeentelijke
 • instellingen en door de gemeente gesubsidieerde instellingen.
 • Er geen “positieve discriminatie” mag plaatsvinden door de gemeente of door degemeente gesubsidieerde instellingen.

De PVV Zoetermeer staat vooraan als het gaat om meer geld naar de zorg en een betere verdeling van het geld. De PVV wil daarom dat de ziekenhuiszorg blijft zoals deze nu is. Niet schrappen van de spoedeisende hulp, of inkrimpen van basisziekenhuiszorg. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met bijbehorende faciliteiten. Het zorgaanbod in Zoetermeer valt voor het grootste deel onder de Zvw (Zorgverzekeringswet), de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Wij willen een betere controle van de geldstromen binnen de zorg en van de besteding van het geld. Veel Zzp’s (Zorg zwaarte pakketten) worden beoordeeld vanaf papier, maar zouden gescreend moeten worden in de praktijk. Hierdoor wordt een beter beeld verkregen van de zorg die daadwerkelijk nodig is en kan het juiste pakket worden geboden. Betere voorlichting over voeding, alcohol, roken en drugs op lagere scholen. Meer structuur
bij de afdeling jeugdzorg zodat klachten over de gezinsvoogden verdwijnen. Ook zijn er in Zoetermeer veel eenzame mensen; activiteiten die voor deze groep mensen worden georganiseerd kunnen gesubsidieerd worden, mits een goede controle op juiste gebruik hiervan plaatsvindt.   

De PVV Zoetermeer staat voor:

 • Ziekenhuiszorg behouden zoals het nu is.
 • Zorg zwaarte pakket beter screenen, zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
 • Meer controle op waar geld heen gaat binnen instellingen. Geld moet zorgen voor meer handen aan het bed. Geen hoger salaris voor management.
 • Minder administratie en regels, waardoor meer tijd voor zorg.
 • Aandacht voor eenzame Zoetermeerders.
 • Geen islamitische zorginstellingen of zorgafdelingen.
 • Chronisch zieken worden blijvend ondersteund in de medische kosten.
 • Geen bezuinigingen op gehandicaptenvoorzieningen.
 • Meer steun voor mantelzorgers.
 • Verminderen klachten bij jeugdzorg.
 • Mobiliteit van mensen met een beperking zoveel mogelijk behouden.

Het stadsbestuur staat ten dienste van de mensen, niet andersom! Minder regeldruk voor de ondernemer. Duurzaamheidswaanzin wordt niet gesubsidieerd. Projecten gericht op asielzoekers worden afgeschaft.
Het geld moet terug naar de inwoners van Zoetermeer.

Daarom:

 • Geen onzinnige prestige projecten zoals het HOM of straks de Entree.
 • De kunst- en cultuursector moet zichzelf bedruipen.
 • Afschaffen van de hondenbelasting.
 • De OZB gaat omlaag.
 • Efficiëntere inzet van ambtenaren en minder inhuur van peperdure externen.
 • Overbodige regels en papierwerk worden geschrapt.
 • Meer investeren in zorgvoorzieningen.

Veiligheid in Zoetermeer is een speerpunt van de PVV. Zonder angst kunnen winkelen, met een veilig gevoel je hond uit kunnen laten in de avond of je kinderen alleen naar huis durven laten fietsen; dat zijn zaken die normaal zouden moeten zijn. Meer (wijk) agenten zijn nodig om veiligheid te realiseren. Per wijk en winkelcentrum moet aan specifieke aandachtspunten prioriteit worden geven. Veel overlast en vandalisme worden veroorzaakt door verveling en daaropvolgende groepsvorming. Hier moet met een consequent beleid tegen worden opgetreden met maatregelen waar een preventieve werking van uit gaat. De PVV wil dat elke aangifte direct wordt opgenomen en serieus wordt behandeld zodat de aangiftebereidheid van de burger weer toeneemt.

De PVV Zoetermeer staat voor:

 • Meer handhaving door agenten en Boa’s in de wijken.
 • Zero Tolerance bij geweld of agressie
 • Meer wijkgerichte aanpak.
 • Het aanpakken van de huidige probleem-plaatsen.
 • Meer prioriteit bij inbraakgolven.
 • Meer sociale controle.

De ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van Zoetermeer. De PVV vindt het belangrijk dat het vestigingsklimaat wordt verbeterd. Daarom minder (overbodige) regels. Parkeertarieven moeten niet worden verhoogd anders gaat het winkelende publiek uitwijken naar Leidschenhage. De PVV is voor een levendig straatbeeld. Ambulante handel moet worden gestimuleerd en niet worden weggepest. De bloemenkiosk, de stroopwafelkraam en de ijscoman horen bij het straatbeeld. De PVV vindt dat de industrieterreinen meer aandacht moeten krijgen en dat de aanleg en het gebruik van het glasvezelnet gestimuleerd moet worden zodat vestigen in Zoetermeer aantrekkelijker wordt voor ondernemers.

De PVV Zoetermeer vindt dat:

 • Ondernemers gekoesterd moeten worden en dat er betere mogelijkheden worden geschapen voor startende ondernemers.
 • Overbodige regels worden geschrapt.
 • Vergunningprocedures moeten worden vereenvoudigd en vergunningaanvragen snellerworden afgewikkeld.
 • Het tekort aan parkeerplaatsen in de woonwijken moet worden aangepakt.
 • De controle op de verstrekte subsidies moet worden aangescherpt.
 • We in moeten zetten op bereikbaarheid; wij zijn voor een rail verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam.

De gemeente Zoetermeer dient zorg te dragen voor een goede sociale infrastructuur waarin randvoorwaarden zijn opgenomen voor het bevorderen van zo veel mogelijk vormen van vrijetijdsbesteding. De PVV vindt het belangrijk dat inwoners van alle leeftijden de mogelijkheid wordt geboden om iedere voorhanden zijnde vorm van recreatie, sport en vrije tijd te beleven zodat Zoetermeer aantrekkelijker wordt en blijft.

Daarom vindt de PVV Zoetermeer dat:

 • Verenigingen op een breed vlak actief ondersteund en geholpen moeten worden.
 • Er meer jongeren en ouderen moeten worden gestimuleerd om te gaan bewegen.
 • Ondernemers in Zoetermeer worden betrokken bij recreatie, sport en vrije tijd.
 • Er een zwembad moet komen.

De jeugd van Zoetermeer verdient goed onderwijs. Kinderen die het nodig hebben moeten een extra steuntje in de rug krijgen en ook kinderen die hoogbegaafd zijn, moeten we niet vergeten. Het onderwijs in Zoetermeer is de basis voor de toekomst van uw kinderen en ook voor die van ons. Er moet op school meer aandacht zijn voor structuur en respect. Scholen dienen zich in te ze\en voor de Nederlandse cultuur en de Nederlandse taal. De scholen die dat niet doen moeten op de vingers getikt te worden. Spijbelen en afwezigheid op islamitische feestdagen worden streng bestraft. Ook moet de doorstroom van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs zo eenvoudig mogelijk zijn voor de leerlingen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de scholen vereist. Ook moet er gekeken worden naar de haalbaarheid om meer HBO scholen in Zoetermeer te laten vestigen.

De PVV Zoetermeer staat voor:

 • Meer aandacht voor respect en structuur op school.
 • Handen af van onze cultuur en tradities en meer aandacht in de les hieraan.
 • Bevorderen schoolzwemmen.
 • Een eenvoudige doorstroom van diverse onderwijsvormen naar een vervolgopleiding.
 • Meer aandacht voor kinderen met een beperking.
 • Scholen die een veilige haven zijn, dus pesten moet strenger aangepakt worden.
 • Veilige fietspaden en goede OV mogelijkheden voor onze schoolgaande kinderen.
 • De vestiging van meer onderwijsvormen in Zoetermeer.

Zoetermeer moet de komende jaren een aantrekkelijke woon- en leefstad blijven. De woningmarkt staat onder druk. Huizenprijzen stijgen en betaalbare huurwoningen zijn er niet voor de inwoners van Zoetermeer. De leegstaande kantoorruimtes moeten met versnelde procedures omgebouwd worden tot (starters) woningen. De PVV Zoetermeer gaat iets doen aan onveilige situaties op rijbanen en fietspaden, het verbeteren van straatverlichting op onveilige plekken, investeren in een schonere stad en de Zoetermeerders meer inspraak geven in nieuw te ontwikkelen gebieden en bebouwing. Met gericht verkeersbeleid en een efficiënte infrastructuur houden we de stad Zoetermeer bereikbaar. Door regels te handhaven en in te zetten op meer toezicht waar nodig, zorgen we dat Zoetermeerders veilig en aangenaam kunnen wonen. Stadsontwikkeling geeft, in samenwerking met private en publieke partners, vorm aan de verdere totstandkoming van de stad.

De PVV Zoetermeer maakt zich er sterk voor dat:

 • Er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor starters en senioren.
 • Woonlasten niet mogen stijgen.
 • Zoetermeerders voorrang krijgen boven asielzoekers bij de toewijzing van woningen.
 • Mobiliteit wordt bevorderd, in het bijzonder voor ouderen en hulpbehoevenden.
 • Er een veilig en gezellig uitgaansklimaat komt met ruimte voor evenementen.
 • Zuinig wordt omgegaan met het groen in de stad.
 • Startende ondernemers beter worden gefaciliteerd.
 • Gratis wifi-punten in de stad worden uitgebreid.

Duurzaamheid is vooral duur voor de burgers. Iedere burger en iedere ondernemer wordt jaarlijks op allerlei manieren voor honderden euro’s belast om de duurzaamheidswaanzin te bekostigen. Dat is nergens voor nodig. Er wordt een angstcultuur gecreëerd om burgers geld uit de zak te kloppen. Linkse hobbyisten, subsidieslurpers en allerlei adviesbureautjes hebben een hele industrie opgezet om het vele geld dat is gemoeid met duurzaamheidsbeleid binnen te halen.

De PVV Zoetermeer staat voor:

 • Geen duurzaamheidsdwang.
 • Alle duurzaamheidssubsidies worden afgebouwd; het gezond verstand moet weer zegevieren.
 • Geen nieuwe windturbines. Die er al staan, moeten weg.
 • Geen geld uitgeven aan elektrische gemeentelijke voertuigen totdat deze aantoonbaar goedkoper zijn dan normale voertuigen.

Zoetermeer moet een schone stad worden. Het vervuilen van straat en park moet niet worden getolereerd. Het weinige groen in de stad moet behouden blijven voor recreatie en sportieve activiteiten.

De PVV Zoetermeer vindt dat:

 • De vervuiler moet opdraaien voor de kosten van het opruimen. De vervuiler betaalt!
 • Vernielers van openbare eigendommen keihard moeten worden aangepakt; de kosten vanherstel moeten op hen worden verhaald.
 • De gemeente ervoor moet zorgen dat (huis)vuil zo snel mogelijk wordt weggehaald.
 • Bestrijding van zwerfvuil, graffiti, hondenpoep en andere overlast een hoge prioriteit moet hebben.
 • Het groen in de stad moet worden gekoesterd.
 • Op meldingen van overlast sneller en meer adequaat moet worden gereageerd.

Lees meer: Zoetermeer

 

De PVV in Zuid-Holland vraagt het provinciebestuur om helderheid inzake de mogelijk grootschalige verspreiding van het giftige PFOA in de provincie. PVV-Statenlid en woordvoerder Harm Groenendijk: “Naar nu blijkt is het probleem rondom het giftige PFOA helaas niet beperkt tot de fabrieken van DuPont/Chemours in Dordrecht. Het nare goedje blijkt ook in schuimbrandblussers te zitten. Ik wil van het provinciebestuur weten waar deze troep nog meer kan worden aangetroffen!”

De meeste brandweerkorpsen in Zuid-Holland gebruiken blusschuim waarin het giftige PFOA is verwerkt. Wat de PVV betreft moet het provinciebestuur direct actie ondernemen. PVV’er Groenendijk gaat verder: “Ik wil precies weten hoeveel van deze blussers PFOA bevatten. Die blussers moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Daarnaast wil ik weten welke Zuid-Hollandse bedrijven nog altijd werken met dit spul. De burgers van Zuid-Holland hebben het recht om te weten wat er in hun achtertuin gebeurd”.

Lees meer: PVV: Helderheid over gebruik PFOA in de provincie

afval-lozen.jpg

De Partij voor de Vrijheid in de provincie Zuid-Holland heeft met teleurstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport van het RIVM over bloedonderzoek bij omwonenden van DuPont/Chemours. Het rapport spreekt van een bevestiging van de risico’s die vorig jaar al werden geuit. Verder concludeert het RIVM dat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is een verband aan te tonen tussen eventuele ziektes en blootstelling aan PFOA. PVV-Statenlid en milieuwoordvoerder Harm Groenendijk: “Ik verbaas me over de resultaten uit de bloedmonsters van het RIVM. Deze resultaten zijn totaal anders dan waarden gemeten bij omwonenden van de fabriek die zelf hun bloed hebben laten testen. Hoe is dit mogelijk?”

Lees meer: PVV: Twijfel en teleurstelling over RIVM-rapport

Beste lezers,

Hierbij alweer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Ditmaal over de problemen met het giftige PFOA, de kruistocht tegen Nederlandse tradities, anoniem solliciteren bij de provincie en het oppotten van geld door het provinciebestuur. Klik hier om de nieuwsbrief te openen. Veel leesplezier! 

schriftelijke-vragen-2.jpg

De fracties van PVV en 50PLUS in Zuid-Holland zijn niet te spreken over de houding van het provinciebestuur tegenover de strandhuisjes in Kijkduin. 50PLUS-Statenlid John Struijlaard: “Enkele jaren geleden hebben hardwerkende ondernemers een vergunning gekregen om strandhuisjes te plaatsen op het prachtige strand van Kijkduin. Een prima initiatief. De provincie haalde dit project ook aan als voorbeeld. Nu blijkt ineens dat alles toch niet mogelijk is, en dreigen de huisjes op korte termijn te moeten verdwijnen. Een regelrechte schande!”

Lees meer: PVV en 50PLUS: Onbetrouwbare overheid door tegenwerken strandhuisjes Kijkduin