Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake mogelijke megawindturbines in de Rottezoom"

Toelichting

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat bewoners van het nieuwe King’s Park in Zoetermeer zich grote zorgen maken over plannen om enorme windturbines van mogelijk wel 220 meter hoog te realiseren in de Rottezoom, de polder ten noorden van de A12, tussen de provinciale weg N209 en de Rotte. Zij vrezen geluidsoverlast, slagschaduw en het verlies van hun fraaie uitzicht, alsmede dat hun nieuwbouwwoningen in de toekomst minder waard worden.

Zo stelt een bewoner:

“Als dit voor de verkoop van de woningen bekendgemaakt was, hadden veel mensen hun huis niet gekocht. Als de windmolens er daadwerkelijk moeten komen, kunnen ze de nodige bezwaarschriften verwachten. Dat zal jaren vertraging opleveren”.

En een andere bewoner laat optekenen:

“Als dit doorgaat, zijn heel veel mensen in de maling genomen. Dan kijken we alleen maar tegen windmolens aan. Mijn huis is dan niks meer waard”.

Opvallend genoeg laat de gemeente Zoetermeer weten dat zij nog niet door de provincie geïnformeerd is over de nieuwe plannen. Een vergelijkbare boodschap viel ook te lezen in een eerder artikel van het Algemeen Dagblad op 19 juli 2023. (**)

Daar gaf een Zoetermeers raadslid aan het heel raar te vinden dat de provincie hiermee komt, zonder met de gemeente Zoetermeer te overleggen. Men wist nergens van.

En Paul Dietz, voorzitter van Belangenvereniging Kruisweg, heeft het over een “vreemd politiek steekspel” tussen de provincie en gemeente Lansingerland. Saillant detail is dat laatstgenoemde o.b.v. eigen onderzoek al veel nadelen constateerde inzake windenergie op de genoemde plek. Tevens geeft Dietz aan dat de provincie nooit heeft gevraagd wat zij ervan vinden, alsmede dat de Rottezoom van het Rijk, de provincie en gemeente groen moest blijven. Door nu alle beslissingen die jarenlang daarvoor zijn genomen opzij te zetten ten bate van megawindturbines, is onnavolgbaar. “Dan maak je jezelf belachelijk", stelt Dietz.

Een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer geeft aan dat er op dit moment nog veel onduidelijkheden zijn en dat na het zomerreces gesprekken worden gevoerd met de gemeente Lansingerland en de provincie.

De PVV is verbaasd over deze gang van zaken. Het gaat immers om een heet maatschappelijk hangijzer, blijkende uit de vele voorbeelden door de jaren heen in ons land van vergelijkbare plannen die lokaal grote weerstand opriepen.

Het bevreemd de PVV dan ook te moeten constateren dat de beantwoording van een aantal Statenvragen met nummer 3946 met het onderwerp “Mogelijk geitenpaadje voor meer windturbines in Zuid-Holland?” haaks staat op wat er nu in Zoetermeer gaande is.

Daarbij komt dat deze manier van werken volledig haaks staat op het recent gesloten Coalitieakkoord. In dat akkoord staan o.a. de volgende passages:

(1) “De Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn het resultaat van een uitgebreid participatieproces in zeven gebieden en vallen binnen landelijke afspraken […] Wij zien het als onze taak om samen met lokale partners draagvlak bij omwonenden te creëren.” (blz. 14)

(2) “Voor de realisatie van wind op land is de landschapskwaliteit een belangrijk kader. Nieuwe windmolens worden zo goed mogelijk ingepast in het landschap en sluiten aan bij de omgevingskenmerken. In samenwerking en participatie met omwonenden.” (blz. 15)

(3) “Wij zijn open en transparant in onze besluitvorming over de realisatie van plannen voor duurzame energie op land. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk perspectieven van onze inwoners, ondernemers en bedrijven om op deze wijze maximaal maatschappelijk draagvlak te creëren.” (blz. 16)

(4) “Bij besluitvorming over energieprojecten wegen we het draagvlak, de bijdrage aan de totale energieopgave, goede landschappelijke inpassing en de mogelijkheid om aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk mee.” (blz. 16)

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Kunt u aangeven hoe de inhoud van genoemde nieuwsartikelen, inclusief de woorden van de betreffende woordvoerder zich verhouden tot de genoemde beloften in het Coalitieakkoord? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening, kijkende naar de enorme kritiek in de genoemde nieuwsartikelen, dat de gekozen werkwijze bepaald niet bijdraagt aan het scheppen van draagvlak, wat wel expliciet als doelstelling wordt genoemd in het Coalitieakkoord? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) In de zomermaanden gaat het provinciebestuur verder onderzoek doen naar de locaties en mogelijke alternatieven.

Kunt u aangeven of daarbij ook uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de genoemde hoogtes van de windturbines in relatie tot potentieel extra geluidsoverlast, alsmede op welke manier het betreffende onderzoek van de gemeente Lansingerland wordt meegenomen en eerder beleid om de Rottezoom groen te houden? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) Kunt u de Staten zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte houden inzake de voortgang van het bij vraag 3 genoemde onderzoek, bv. via een uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u de Staten zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte houden van de gesprekken die na het zomerreces (of eventueel al tijdens het zomerreces) gaan plaatsvinden met Lansingerland, Zoetermeer en andere organisaties, bv. via een uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Op 16 mei 2023 schreven GS in reactie op de Statenvragen met nummer 3946 met het onderwerp “Mogelijk geitenpaadje voor meer windturbines in Zuid-Holland?” het volgende:

“Provincies en gemeenten moeten bij de opstelling van lokale normen wel goed onderbouwen waarom deze passend zijn bij het desbetreffende windpark.”

Kunt u in het verlengde van uw eigen beantwoording aangeven welke normen bij dit windpark zullen gaan horen en zo gedetailleerd mogelijk onderbouwen waarom deze passend zijn op juist deze specifieke locatie? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Kunt u aangeven waarom Belangenvereniging Kruisweg niets is gevraagd inzake de plannen, alsmede wanneer en op welke wijze deze belangenvereniging (en andere vergelijkbare organisaties) wel worden betrokken? Graag een gemotiveerd antwoord.

8) De provincie laat via een woordvoerder weten in verband met een goede energievoorziening “grote waarde te hechten aan de gemaakte regionale afspraken over windenergie en benadrukt de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten om aan de opgave te voldoen”.

Deelt u de mening dat deze opmerking volledig voorbijgaat aan de enorme kritiek die lokaal leeft inzake de gang van zaken en de oprechte zorgen die bewoners hebben? Graag een gemotiveerd antwoord.

9) Op 16 mei 2023 schreven GS in reactie op de Statenvragen met nummer 3946 nog niet de mening van de PVV te delen dat er een wildgroei aan windturbineprojecten zou kunnen ontstaan, dat GS o.a. zouden hebben geconstateerd dat gesprekken tussen omwonenden over de inpassing van een windpark intensiever zijn geworden, alsmede dat de doorlooptijd van windturbineparken meerdere jaren in beslag zou nemen vanwege de zorgvuldigheid rondom gezondheid van de omwonende en het participatietraject.

Aan de hand van de reacties van de omwonenden kan worden afgeleid dat zij in elk geval wel degelijk een wildgroei van windturbineprojecten in hun achtertuin ervaren, dat er geen sprake is van intensieve gesprekken met deze omwonenden over de inpassing van het voorgenomen windpark en dat er (vooralsnog) niet zorgvuldig wordt omgegaan met de gezondheid van de omwonenden, laat staan dat er van enige participatietraject sprake lijkt te zijn.

Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat de ervaringen van omwonenden bij deze windturbineplannen in Zoetermeer zo haaks kunnen staan op uw eerdere beantwoording? Graag een gemotiveerd antwoord.

10) Op 16 mei 2023 schreven GS in reactie op de Statenvragen met nummer 3946 nog dat klimaatverandering niet zou wachten en dat de netcongestie toe zou nemen, waarbij onze inwoners behoefte hebben aan stabiele netwerken.

Deelt u de mening, kijkende naar o.a. de achterblijvende verwachtingen die in juni 2023 nog door het KNMI (***) en meteoroloog Reinout van den Born (****) waren voorzien, alsmede de in diverse media (*****) ogenschijnlijk abusievelijk verkeerd geïnterpreteerde metingen van de landoppervlaktetemperatuur in plaats van de luchttemperatuur in Zuid-Europa door ESA (******) en de enorme afname van het aantal doden de afgelopen eeuw welk structureel te relateren zijn aan klimaat- en natuurrampen (*******), dat uw stelling dat klimaatverandering niet zou wachten en met name de daarin onderliggende suggestie dat ons nog slechts rampspoed ten dele zal vallen, ingeval er niet wordt overgegaan tot het plaatsen van meer windturbines, niet strookt met de objectieve (gemeten en correct geïnterpreteerde) data en daarmee op zijn zachtst gezegd voorbarig is? Graag een gemotiveerd antwoord.

11) De PVV constateert dat de door GS gewenste (versnelde) energietransitie tot op heden slechts tot meer instabiliteit heeft geleid, zowel op het gebied van energie, als op maatschappelijk vlak. De inwoners van Zuid-Holland zijn daar natuurlijk niet bij gebaat. Netcongestie in onze provincie blijkt met elke kwartaalupdate van netbeheerder Stedin alleen maar verder toe te nemen (********), Stedin heeft zich voor (financiële) hulp al tot o.a. de provincie Zuid-Holland gewend (*********) en de dagprijs voor energie is in de zomer steeds vaker negatief (**********), terwijl deze in de winter juist steeds vaker onbetaalbaar zal zijn (***********) door de voortdurende onbalans in het stroomnetwerk tussen opwekking en afname, als gevolg van het uitfaseren van stabiele opwekking middels fossiele brandstoffen en/ of kernenergie met alle economische en maatschappelijke risico’s/gevolgen van dien.

GS hebben aangegeven dat onze inwoners behoefte hebben aan stabiele netwerken.

Kunt u aangeven hoe de door GS gestelde doelen zich dan precies verhouden met genoemde nu al zichtbare feiten, als direct gevolg van de ingezette (versnelde) energietransitie? Graag een gemotiveerd antwoord.

12) De PVV is blij in het coalitieakkoord te hebben gelezen dat GS open en transparant in haar besluitvorming over de realisatie van plannen voor duurzame energie op land wil zijn, waarbij perspectieven van onze inwoners, ondernemers en bedrijven zoveel mogelijk worden betrokken om op deze wijze maximaal maatschappelijk draagvlak te creëren.

Kunnen GS in dat kader toezeggen dat ingeval de meerderheid van de omwonenden, ondernemers en bedrijven van het gebied waar windturbines gerealiseerd zouden moeten worden zich duidelijk tegen de komst hiervan uitspreken (en er dus onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat), zij dat ook zullen respecteren en in dat geval ervoor zullen waken dat in het betreffende gebied geen windturbines worden gerealiseerd? Zo nee, wat zijn de beloften in het coalitieakkoord aan onze inwoners dan nog precies waard?
Graag een gemotiveerd antwoord.

 

B. van der Graaf (PVV Zuid-Holland)

 

BRONNEN 

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/kersverse-huizenkopers-opgeschrikt-door-plan-voor-220-meter-hoge-windmolens-zijn-in-de-maling-genomen~ab571513/

(**) 'Windmolens van 220 meter op die plek zijn onacceptabel' (Algemeen Dagblad, 19-7-2023)
https://krant.ad.nl/titles/algemeendagblad/7923/publications/36911/pages/28/articles/1859076/29/1

(***) https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/en-weer-gaat-de-zomer-zonnig-van-start

(****) https://www.hartvannederland.nl/nieuws/weer/bizar-zonnige-zomer-op-komst-we-gaan-records-verbreken

(*****) https://www.ad.nl/buitenland/noodsituatie-in-italie-code-rood-in-griekenland-hitte-teistert-europa~a47cf899/

https://www.telegraaf.nl/nieuws/930450313/enorme-hitte-verwacht-in-europa-noodsituaties-in-italie

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/noodmaatregelen-in-zuid-europa-tegen-extreme-hittegolf~b693ba0f/

(******) https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-3/Europe_braces_for_sweltering_July

(*******) https://ourworldindata.org/explorers/natural-disasters

(********) https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-energiesysteem/beschikbare-netcapaciteit/capaciteit-van-het-elektriciteitsnet

(*********) https://pzh.notubiz.nl/document/12602585/1/GS%2Bbrief%2BVerkenning%2Bmogelijk%2Bdeelname%2Bin%2Bhet%2Bnetwerkbedrijf%2BStedin

(**********) https://www.onderglas.nl/negatieve-stroomprijzen-komen-steeds-vaker-voor-dan-verwacht/

(***********) https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10517714/energieprijzen-kunnen-komende-winter-flink-gaan-stijgen#