Verkiezingsprogramma 2015

Minder provincie, meer PVV!

Beste lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland.

We leven in een woelige tijd. Het islamitisch terrorisme laat zich van haar meest donkere kant zien. Islamitische Staat maakt zich schuldig aan verschrikkelijke misdaden, tot op heden met name in het Midden-Oosten. Maar ook dichter bij huis is de opkomst van IS merkbaar. Tientallen inwoners van onze provincie hebben ervoor gekozen te gaan vechten in landen als Syrië en Irak. Jihadisten die wat de PVV betreft nooit meer een voet op Zuid-Hollandse bodem zouden mogen zetten. Daar waar de burgemeester van Den Haag doet alsof er niets aan de hand is, weet u inmiddels wel beter. Het islamitisch gevaar is sterk aanwezig – misschien wel sterker dan ooit tevoren. De PVV is de enige partij die strijdt tegen de toenemende islamisering van Nederland, van Zuid-Holland, en van steden als Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Gouda en ga zo maar door.

Naast de strijd tegen de islam probeert de PVV uit alle macht onze economie uit het slop te trekken. De werkloosheid is nog altijd onaanvaardbaar hoog. De PVV pleit voor investeringen in infrastructuur, en het verlagen van de lasten voor de Zuid-Hollandse burgers. Dát is waar de PVV in Zuid-Holland voor staat. De provincie moet zich niet bemoeien met allerlei taken die veel beter door de landelijke overheid of de gemeenten kunnen worden uitgevoerd.

In 2011 stemden ruim 200.000 Zuid-Hollanders op de PVV. Een prachtig resultaat, dat we met uw steun op 18 maart kunnen overtreffen. Een stem op de PVV betekent ook een stem op de PVV in de Eerste Kamer en daardoor hopelijk de nagel aan de doodskist van het kabinet Rutte II!

Ik reken op uw steun op woensdag 18 maart! Minder provincie, meer PVV!

Henk de Vree
Lijsttrekker PVV Zuid-Holland

 

1

2

Verkeer, Vervoer en Veiligheid

Verkeer en vervoer
Nederland staat stil in de file. Dat schaadt de economie. In de file top-50 staan maar liefst 21 Zuid-Hollandse trajecten! Ook op verschillende provinciale wegen loopt het verkeer regelmatig helemaal vast. De PVV gaat daar iets aan doen in Zuid-Holland.

Zuid-Holland is de belangrijkste economische regio van Nederland en dat willen we zo houden. Om de economische slagader van Nederland te blijven moet de aanleg en verbetering van wegen hand in hand gaan met de economische groei.

Het is een fabel dat Nederland "vol" ligt met asfalt: slechts 3% van ons land bestaat uit infrastructuur. Als daar één procent bijkomt, zijn alle files in één klap opgelost. Het is een taak van de provincie om regionale knelpunten op te lossen. De PVV pleit dan ook voor meer investeringen in provinciale wegen, zoals bijvoorbeeld de N207 tussen Gouda en Leimuiden. Daarnaast maken we ook een inhaalslag om achterstallig onderhoud tot het verleden te laten behoren. Waar het huidige College kiest voor wegonderhoud in plaats van investeringen in infrastructuur, kiest de PVV voor wegonderhoud én investeren.

De PVV is en blijft tegenstander van tolheffing in Zuid-Holland. Zowel op nieuwe verbindingen, zoals de Blankenburgtunnel, als de bestaande Kiltunnel zou er geen sprake mogen zijn van tolheffing.

Buiten de stad kunnen het openbaar vervoer en de fiets nooit een volwaardig alternatief voor de auto zijn. Aan de rand van de stad dienen gemakkelijker en toegankelijker transferia met betere aansluitingen op het openbaar vervoer te komen. Het openbaar vervoer in de stad en in de regio moet beter op elkaar aansluiten. De PVV pleit voor de komst van een railverbinding tussen Den Haag en Rotterdam via Rotterdam The Hague Airport, het vroegere vliegveld Zestienhoven.

De PVV is altijd tegenstander geweest van de OV-chipkaart. De vele problemen met de chipkaart maken het behoud van het papieren kaartje noodzakelijk. Dit kaartje moet bovendien betaalbaar zijn: het openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor kwetsbare groepen zoals gehandicapten en ouderen.

Veiligheid
Voor de PVV staat veiligheid van de burger op nummer één. Het moet veiliger in het openbaar vervoer, voor passagiers, bestuurders en controleurs. Veel veiliger! De PVV staat voor meer en beter cameratoezicht. Wij willen toezicht op probleemlijnen en ook preventief fouilleren is een optie.

Ook willen we variabele snelheidsbeperking op provinciale wegen invoeren als dat de veiligheid of doorstroming ten goede komt: harder waar het kan, zachter waar het moet.

 

3

4

Economische en Agrarische zaken

Economie
Uiteindelijk draait het allemaal om de economie! De PVV wil de hoogste prioriteit geven aan het stimuleren van de lokale en regionale economie. De provincie moet daarbij niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten, maar economische groei zo goed mogelijk faciliteren.

Zuid-Holland is de motor van de Nederlandse economie; 21% van het Bruto Nationaal Product wordt in onze provincie verdiend. Daarnaast is de beschikbare ruimte beperkt: er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het midden- en kleinbedrijf, maar ook grote ondernemingen en multinationals zoals in het Rotterdamse havengebied zijn en blijven welkom. De PVV steunt de komst van grote winkelcentra buiten de stadscentra.

De generatie 'babyboomers' verlaat in de komende jaren de arbeidsmarkt. De instroom van goed opgeleide arbeidskrachten is echter veel lager. Arbeidskracht wordt dus schaarser. Zuid-Holland moet aantrekkelijk zijn om in te werken én te wonen. Mobiliteit, leefbaarheid en vermindering van de regeldruk zijn onze speerpunten om dat te realiseren.

Te vaak is duurzaam een ander woord voor duur. De PVV stelt het belang van de economie voorop. Als maatregelen om economische groei te bevorderen ook een duurzaam effect bereiken, is dat mooi meegenomen. Duurzaamheid zou volgens ons dan ook nooit een doel op zich, maar slechts een bijkomend voordeel mogen zijn.

Woning- en kantorenbeleid
De PVV wil ondernemers en projectontwikkelaars de ruimte geven. We hebben niets op met kreten als "schaarste creëren" op de woningmarkt. De komende jaren stijgt de bevolking van onze provincie; de provincie moet gemeenten de mogelijkheid bieden om te bouwen naar behoefte. Hetzelfde geldt voor het kantorenbeleid: het zou mooi zijn als nieuwe ondernemers zich willen vestigen in leegstaande kantoorpanden. De provincie moet echter geen sta-in-de-weg vormen voor kansrijke initiatieven vanuit bijvoorbeeld de gemeente. De provincie moet faciliteren, niet regisseren.

Agrarische Zaken
Nederland is wereldwijd de tweede exporteur in de agrarische sector. Daar mogen we trots op zijn! In Zuid-Holland gaat het vooral om de glastuinbouw, bomen- en heesterkwekerijen en bollenteelt.
Samenvoeging van huidige locaties en het beschikbaar maken van aansluitende ruimte bieden nog groeimogelijkheden. Met aandacht voor de plaatselijke situatie wil de PVV door herbestemming meer ruimte geven aan agrarische ondernemers.

Het boerenbedrijf en de visserij hebben het moeilijk en worden in de verdediging gedwongen door verstikkende, vaak Europese regelgeving. Vele boeren verlaten daardoor ons land en vertrekken naar verre oorden. De PVV ziet dat met lede ogen aan. Wij vinden het van groot belang dat een belangrijk deel van onze voedselvoorziening in ons eigen land wordt geproduceerd. Met aandacht voor het welzijn van mens en dier. Dieren zijn levende wezens die met liefde moeten worden behandeld. Dierenmishandeling moet hard worden aangepakt. De PVV is dan ook trots dat er in heel Nederland inmiddels meer dan 500 dierenagenten aan het werk zijn. Plezierjacht steunen we nooit.

Het onder water zetten van eerder op het water gewonnen, vruchtbare landbouwgrond is uitgesloten. Plannen uit het recente verleden, zoals met de Leenheerenpolder of het Buytenland van Rhoon, kunnen niet op steun van de PVV rekenen.

De PVV is tegen subsidieverstrekking vanuit de overheid die concurrentievervalsing in de hand werkt.

 

5

6

Natuur, Milieu en Energie

Natuur
In januari 2013 heeft de provincie Zuid-Holland besloten om de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de periode tot 2027 aan te leggen. Er is een bedrag van bijna € 270 miljoen uitgetrokken om deze buitensporige plannen uit te voeren. De PVV is tegen grootschalige investeringen in de EHS, bij ons bekend als nepnatuur. Wat de PVV betreft richt de provincie zich alleen op onderhoud van bestaande natuur. We willen geen nieuwe investeringen voor wat betreft aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden.

Belangen van de burger wegen zwaarder dan die van luidruchtige linkse actiegroepen; milieuorganisaties moeten een minder dominante rol te krijgen.

De massale aanleg van natuurgebieden heeft geleid tot ware ganzenparadijzen. De ganzenpopulatie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door te stoppen met het huidige natuurbeleid wordt de leefruimte voor de gans niet verder vergroot. Dit in combinatie met enkele diervriendelijke maatregelen zal uiteindelijk leiden tot een aanvaardbaar aantal ganzen.

Water
Zuid-Holland, grotendeels gelegen onder zeeniveau, is een waterrijke provincie met alle voor- en nadelen van dien. Onze economie en onze leefomgeving moeten tegen wateroverlast beschermd worden.

Het grondwater dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden, zodat boeren en tuinders niet te maken krijgen met te hoog of te laag grondwater. Zoetwaterreservoirs, van levensbelang voor onze industrie, moeten beschermd worden. Drinkwater is voor ons allen een eerste levensbehoefte en krijgt van de PVV dus de volle aandacht. De PVV zit niet te wachten op nieuwe avonturen met kunstmatige schiereilanden voor de kust zoals de Zandmotor.

Landschap
De PVV staat voor het behoud van het cultureel erfgoed. Daaronder vallen historische en monumentale panden, maar ook de voor ons landschap zo kenmerkende molens zoals in Kinderdijk en gebieden zoals de Hoeksche Waard en de Bollenstreek.

Milieu
Het gaat goed met het milieu in Nederland. Ook in de provincie Zuid-Holland. De lucht en het water zijn sinds decennia niet zo schoon geweest. Wij laten ons niet misleiden door klimaatalarmisten en milieuactivisten. Overlast door industrie, wegen en spoorlijnen als de HSL en de Betuwelijn moet worden tegengegaan. De provincie moet hier een belangrijke rol in gaan spelen. Met name in landelijke gebieden is die overlast soms groot.

De zaak rond Odfjell heeft geleid tot een heel ander denken rondom chemische bedrijven. Voorstellen van de PVV hebben geleid tot een nieuw provinciaal beleid, de nota VTH (vergunningverlening, toezicht & handhaving). De PVV steunt dit beleid en is bereid om hiervoor extra middelen vrij te maken.

Energie
De PVV is voorstander van het opwekken van alternatieve energie, maar is tegenstander van subsidie voor schijnoplossingen zoals windturbines. Windturbines zijn niet efficiënt, ontsieren het landschap en zijn verantwoordelijk voor de dood van vele vogels. Met de bouw van windturbines worden bergen belastinggeld verspild. We zijn deze ondingen, van vaak ruim 150 meter hoog, dan ook liever kwijt dan rijk. De PVV is voorstander van kernenergie.

 

7

8

Cultuur en Recreatie

Cultuur
De PVV zet zich in om de Joods-Christelijke en humanistische cultuur te beschermen. De PVV wil op alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag zien wapperen, en houdt onze Nederlandse tradities in ere: Sinterklaas (en Zwarte Piet!), Kerstmis, carnaval, etc.

Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Op 5 mei en 15 augustus vieren wij onze bevrijding. Dat blijft zo.

Alleen musea met lokale, regionale of nationale toegevoegde waarde en voldoende interesse van de burgers komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. We houden de subsidies voor deze musea, ons erfgoed en bibliotheken in ere, maar we hakken flink in het budget van de kunstsubsidies. De afgelopen jaren is het bedrag aan subsidie met steun van de PVV flink afgenomen; wat ons betreft mag er nog een extra slag worden gemaakt.

Uitgangspunt op het gebied van cultuursubsidies is dat zij altijd een tijdelijk karakter hebben. Amusement is geen kerntaak van de provincie.

 

9

Bestuur en Middelen

Bestuur
Kerntaken van de provincie zijn ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. Door de jaren heen heeft de provincie echter steeds meer andere taken naar zich toegetrokken. Hier moet een einde aan komen.

De PVV staat voor een inperking van de taken van de provincie; dat betekent dat er zoveel mogelijk taken teruggaan naar gemeentelijk of nationaal niveau. Naast een vermindering van de taken van de provincie staat de PVV ook voor afslanking van de bestuurlijke organisatie van de provincie. Minder Statenleden, minder Gedeputeerden en minder ambtenaren.

Beleid dient gemaakt te worden voor en door de inwoners van de provincie Zuid-Holland. De macht behoort aan de burger. Democratisering van Nederland vindt ook plaats in de provincie; wij willen dat u straks uw eigen Commissaris van de Koning kiest. Het initiatief van gemeentelijke herindelingen dient van onderaf te komen. De bevolking van de gemeenten spreekt zich daarover uit bij een referendum. De PVV pleit voor de invoering van een provinciaal referendum, en zal net als in 2012 een voorstel hiertoe indienen.

Middelen
Sinds 2008 voert de provincie Zuid-Holland de ranglijst aan van provincies met het hoogste MRB-tarief (motorrijtuigenbelasting). De PVV wil een verlaging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, de automobilist is geen melkkoe. Dus minder belasting voor de inwoners van Zuid-Holland door te snijden in de taken van de provincie, het provinciaal bestuur en het natuurbeleid. Het uitkeren van subsidies wordt fors naar beneden bijgesteld.

Iedereen heeft het recht om te weten waar ons belastinggeld aan besteed wordt. De PVV is trots op de invoering van een openbaar declaratieregister en openbaar subsidieregister. Zo kan iedere burger van Zuid-Holland zien wat leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten declareren, en welke subsidies de provincie uitkeert.