Schriftelijke vragen "Bewoners buitenspel inzake windturbines achter Geervliet en Heenvliet"

Toelichting

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt het ongelooflijke verhaal te lezen van bewoners die de afgelopen tien jaar zo’n 300.000 euro hebben uitgegeven aan hun juridische strijd tegen acht 150 meter hoge windturbines vlakbij hun woningen in Geervliet en Heenvliet.

Tot drie keer toe gaf de Raad van State de bewoners gelijk dat de enorme turbines te veel geluid veroorzaken, waardoor de vergunning volledig op losse schroeven kwam te zijn. Maar waar de gemeente Rotterdam de uitspraken van de Raad van State serieus had moeten nemen, verleende zij juist steeds weer een nieuwe vergunning aan exploitant XL Wind.

En als dat al niet opzienbarend genoeg is, oordeelde de rechtbank vorige maand dat de nieuwe vergunning van de gemeente Rotterdam in stand kan blijven, omdat de milieudienst DCMR aannemelijk zou hebben gemaakt dat de overschrijding van het geluid in de nacht kortdurend is en daarom aanvaardbaar. Saillant detail: er werd uitgegaan van het geluid per windturbine en het totaalgeluid hoefde niet te worden berekend. Daarbij komt dat in de eerste paar jaar er maar liefst 6.500 geluidsklachten over de turbines werden gemeld bij de DCMR.

Het resultaat is dus dat de windturbines er nog steeds staan en de bewoners zijn ten einde raad. Ze kunnen nog wel een keer naar de Raad van State stappen, maar de kans is groot dat de gemeente Rotterdam opnieuw haar ‘gedoogkunstje’ uithaalt. Daarbij komt dat de financiële middelen van de bewoners bijna op zijn.

De PVV vindt dit een volslagen onaanvaardbare, alsmede aan niemand uit te leggen situatie en daarom wil ondergetekende onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) In de eerste rechtszaak gaven de juristen van de gemeente Rotterdam aan dat de turbines nodig waren om te voldoen aan afspraken met de provincie over te leveren windenergie.

Kunt u aangeven of het doel de middelen heiligt? M.a.w., staat u positief t.a.v. deze opmerkelijke manier van werken door de gemeente Rotterdam, omdat afspraken inzake te leveren windenergie heilig zijn en op geen enkele manier gehinderd mogen worden, ook als dat ten koste gaat van het welzijn van burgers? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u aangeven, in het verlengde van vraag 1, of er nog meer locaties in Zuid-Holland zijn waar vergelijkbare zaken spelen, zich hebben afgespeeld en/of op korte termijn kunnen gaan spelen, alsmede wat het provinciaal bestuur heeft gedaan en/of nog gaat doen om gemeenten te bewegen serieus rekening te houden met lokaal draagvlak en eventuele juridische uitspraken die negatief uitpakken / hebben uitgepakt voor windprojecten? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening, gezien het feit dat uw College in het coalitieakkoord heeft aangegeven veel waarde te hechten aan lokaal draagvlak, dat de betreffende manier van werken daar volledig haaks op staat, niet thuishoort in een land als Nederland en juist ervoor zal zorgen dat het draagvlak voor windturbines alleen maar verder zal afnemen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat de keuze van de DCMR om uit te gaan van het geluid per windturbine en het totaalgeluid niet te berekenen irrationeel is, zeker gezien het feit dat in de eerste paar jaar er maar liefst 6.500 geluidsklachten over de turbines werden gemeld bij de DCMR? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Bent u bereid de DCMR de opdracht te geven om zo snel mogelijk ook het totaalgeluid te laten berekenen voor de betreffende windturbines, alsmede om een dergelijke berekening standaard uit te voeren bij te realiseren windprojecten? Zo nee, waarom niet?

 

B. van der Graaf (PVV Zuid-Holland)

 

BRON

(*) https://www.ad.nl/nissewaard/na-300-000-euro-aan-rechtszaken-en-6500-klachten-over-overlast-staan-windmolens-er-nog-steeds~a522b0bc/