Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake gain-of-function lab Erasmus MC" (3-9-2023)

Toelichting

In een recent X-bericht (*) viel te lezen dat de Amerikaanse regering het Chinese Wuhan Institute of Virology (WIV) en het Amerikaanse EcoHealth consortium op de zwarte lijst heeft gezet, vanwege het uitvoeren van verboden gain-of-function experimenten/projecten en niet leveren van nadere gegevens.

Gain-of-function experimenten worden uitgevoerd om causale relaties te onderzoeken tussen genen of mutaties en specifieke biologische kenmerken van pathogenen, zoals virussen. Gedacht kan worden aan het vaststellen of pathogenen het vermogen bezitten om tot efficiëntere overdracht tussen mensen te komen.

Hoewel er in de wetenschappelijke wereld steun is voor dergelijke experimenten, aangezien ze kunnen bijdragen aan het beter begrijpen en bestrijden van o.a. virussen, zijn er ook zorgen over de risico’s die aan deze experimenten kleven, wanneer er bv. een ongeluk gebeurt. Een zo strikt mogelijk veiligheidsprotocol en toezicht zijn dan ook van het grootste belang om potentiële rampen voor de volksgezondheid en economie te voorkomen.

In onze provincie heeft het Rotterdamse Erasmus MC een gain-of-function lab en hoewel de provincie op het eerste gezicht geen sterke banden lijkt te hebben met het universitair medisch centrum, is bij bv. een mogelijk ongeluk natuurlijk wel sprake van lokaal overstijgende veiligheidsrisico’s die de gehele provincie op meerdere vlakken ernstig kunnen raken.

Daarnaast valt op blz. 17 van het Coalitieakkoord 2023-2027 te lezen:

“Wij zetten in op de ontwikkeling van een vruchtbaar kennis- en innovatie ecosysteem bestaande uit specifieke locaties met een clustering van bedrijvigheid, onderzoek en onderwijs. Voorbeelden zijn de Leiden Bioscience Park, de Biotech Campus in Delft en de TU Delft Campus, NL Space Campus te Noordwijk, Maakfabriek in Dordrecht, Erasmus MC Campus, Campus Woudestein te Rotterdam en fieldlabs onder andere actief op de transities rondom klimaat en energie.”

Ondergetekende wil dan ook voor de zekerheid onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Op welke manieren (in de breedste zin geïnterpreteerd) is de provincie Zuid-Holland verbonden (momenteel en eventueel in de toekomst) aan het Erasmus MC? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat het genoemde besluit van de Amerikaanse regering een belangrijk signaal is om gain-of-function labs zo goed mogelijk in de gaten te houden en toezicht/handhaving mogelijk zelfs te verscherpen? Zo ja, zijn er mogelijkheden op provinciaal niveau om daar een steentje aan bij te dragen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven op welke manier er toezicht wordt gehouden op het Erasmus MC inzake haar gain-of-function lab, wanneer er eventueel incidenten en/of onvolledige informatieverstrekkingen hebben plaatsgevonden, alsmede wat op het gebied van toezicht en handhaving wordt gedaan met het recente Amerikaanse besluit? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u aangeven of er (op welke manier dan ook) relaties (in de breedste zin van het woord) waren en/of momenteel zijn tussen het Erasmus MC en het Chinese Wuhan Institute of Virology (WIV)? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

J.H. de Vree
PVV Zuid-Holland

 

BRON

(*) https://twitter.com/COVIDSelect/status/1681429444421111808