Schriftelijke vragen "Plannen zonnepark Zoetermeer" (31-5-2023)

Toelichting

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat de gemeente Zoetermeer plannen heeft om in een weiland langs de A12 maar liefst 20.000 zonnepanelen neer te leggen, waardoor een zonnepark ontstaat van 15 voetbalvelden groot.

Het geplande zonnepark is gelegen in de zogenaamde Groenblauwe Slinger, een ecologische en recreatieve verbinding van Midden-Delfland met het Groene Hart.

Hoewel de provincie bij monde van een woordvoerster laat weten nog niet overtuigd te zijn van de plannen en in overleg is met de gemeente Zoetermeer, maakt de PVV zich zorgen over de mogelijke gevolgen van deze plannen.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening, kijkende naar de schaarse ruimte in de Randstad, het belang van groen in de regio en grote maatschappelijke vraagstukken, zoals woningnood en de grote druk op boeren, dat met het betreffende weiland heel zorgvuldig moet worden omgesprongen en daarom een eventueel zonnepark van 15 voetbalvelden groot onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening, in het verlengde van vraag 1, dat alleen al het feit dat een 15 voetbalvelden groot zonnepark maar 4.000 gezinnen van stroom kan voorzien, laat zien dat de energiezekerheid in onze samenleving ondermijnd wordt met alle sociaal-economische gevolgen van dien, als we op het pad van alleen hernieuwbare energie doorgaan? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u aangeven wat de verwachte minimale en maximale kWh-opbrengst van dit zonnepark zal zijn, gesplitst naar de vier jaargetijden? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u aangeven op welke manier rekening is gehouden met lokaal draagvlak en participatie bij de ontwikkeling van de plannen voor het zonnepark, alsmede wat met kritische geluiden is gedaan en hoe u het participatieproces beoordeelt? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u aangeven hoe restafval van niet-recyclebare onderdelen van zonnepanelen precies bijdraagt aan een beter milieu voor de volgende generatie waar de energietransitie o.a. voor in gang zou zijn gezet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Kunt u aangeven waar de zonnepanelen voor dit zonnepark worden geproduceerd? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) In het betreffende artikel staat dat in het recente verleden tientallen miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de Haagse en Rotterdamse regio niet aan elkaar groeien.

Kunt u aangeven, indien van toepassing, hoeveel door de provincie Zuid-Holland is geïnvesteerd en/of nog wordt geïnvesteerd? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

8) Mochten er (in het verlengde van vraag 7) investeringen door de provincie Zuid-Holland zijn gedaan, deelt u dan de mening dat deze investeringen (belastinggeld van onze burgers) op losse schroeven komen te staan door plannen, zoals het voorgenomen zonnepark? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

9) Een provinciale woordvoerster liet in het artikel optekenen:

“In de energietransitie waar we als maatschappij voor staan, blijft het zoeken naar de balans in de afweging van belangen: hoe krijgen we goede plannen op de juiste locaties.”

Kunt u aangeven wanneer de Nederlandse en Zuid-Hollandse burgers “ja” of “nee” hebben kunnen zeggen tegen de energietransitie, die op veel vlakken het leven voor veel van onze inwoners op een ongewenste wijze gaat beïnvloeden? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

B. van der Graaf (PVV Zuid-Holland)

 

BRON

(*) https://www.ad.nl/pijnacker-nootdorp/verzet-tegen-zonnepark-van-vijftien-voetbalvelden-langs-a12-dit-gaat-wel-heel-snel-en-makkelijk~a4072fcc/