Schriftelijke vragen "Mogelijk geitenpaadje voor meer windturbines in Zuid-Holland?" (13-4-2023)

Toelichting

In een artikel van de Telegraaf (*) valt te lezen dat door een uitspraak van de Raad van State, energiebedrijf Eneco bij Delfzijl een windpark met zestien turbines van 136 meter hoog mag bouwen, ondanks bezwaren van omwonenden.

En energiebedrijf RWE heeft door de uitspraak steun om 25 jaar lang vier 215 meter hoge turbines te laten draaien in de Brabantse Karolinapolder. Beide projecten hadden de goedkeuring van de desbetreffende Colleges van Gedeputeerde Staten.

Lokale overheden mogen in afwachting van nieuwe landelijke normen inzake geluid, slagschaduw en veiligheid zelf eisen opstellen waaraan windparken moeten voldoen.

Dit is de eerste keer dat de Raad van State zulke gemeentelijke- en provinciale normen voor een windpark beoordeelt en de norm die zij stelt gaat ook over de vergunningen voor andere energiebedrijven.

De PVV maakt zich zorgen over dit geitenpaadje. Hoewel de nieuwe landelijke normen dit kwartaal worden verwacht, is het maar de vraag of dat lukt en moeten de nieuwe normen daarna ook nog langs de Tweede en Eerste Kamer, waardoor het waarschijnlijk een lange tijd gaat duren, voordat ze gebruikt kunnen worden met alle mogelijke gevolgen van dien.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Kunt u aangeven welke mogelijke gevolgen deze uitspraak van de Raad van State heeft voor bestaande en toekomstige windprojecten in onze provincie? Is het mogelijk dat er ook in Zuid-Holland een geitenpaadje wordt bewandeld om meer windturbines te realiseren? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat door de uitspraak van de Raad van State bezorgde omwonenden mogelijk buitenspel worden gezet en er tot de ingebruikname van de nieuwe landelijke normen een soort van wildgroei aan windturbineprojecten kan ontstaan? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Bent u bereid, kijkende naar de grote nadelen van windturbines en de enorme maatschappelijke spanningen die ze met zich meebrengen, een zo afwachtend mogelijke houding aan te nemen inzake de realisatie van nieuwe windturbines, totdat de nieuwe landelijke normen in gebruik zijn? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid, aangezien er geen garantie is dat de in ontwikkeling zijnde nieuwe landelijke normen heel veel strenger zijn, er bij het Kabinet op aan te dringen dat het van groot belang is dat de nieuwe normen zo streng mogelijk zijn, teneinde enorme sociaal-economische schade te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

B. van der Graaf

 

BRON

(*) “Meer windmolens via geitenpaadje” (Telegraaf, 13-4-2023)