Schriftelijke vragen "gemeenten en provincie voor het blok geplaatst inzake asielopvang"

Schriftelijke vragen "gemeenten en provincie voor het blok geplaatst inzake asielopvang"

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 14-12-2021

Uit een bericht van de NOS (*) blijkt dat het demissionaire kabinet Rutte III door heel het land gebieden heeft aangewezen voor de realisatie van “acute noodopvanglocaties” voor asielzoekers, aangezien er 2.000 extra plekken nodig zijn door de sterk verhoogde asielinstroom.

In de provincie Zuid-Holland zijn de regio Rotterdam en Gorinchem aangewezen. Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem laat in het bericht optekenen dat de aanwijzing haar rauw op het dak viel.

En volgens staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) moet er zelfs rekening mee worden gehouden dat binnenkort nog meer gemeenten een aanwijzing krijgen, aangezien momenteel maar liefst 12.000 vergunninghouders door moeten stromen naar een woning in een gemeente en mensen die geen recht hebben op verblijf in Nederland niet worden uitgezet.

De PVV is zeer ontstemd en bezorgd over deze gang van zaken. Niet alleen is de aanwijzing een heel zwaar instrument, maar worden gemeenten ook de dupe van het ernstige falen van het demissionaire kabinet op het gebied van de asielzoekersinstroom met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Daarbij heeft het er alle schijn van dat de provincie gepasseerd is.

Ondergetekenden willen dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Kunt u aangeven wanneer en op welke wijze het demissionaire kabinet Rutte III u op de hoogte heeft gebracht/geconsulteerd over het voornemen om Zuid-Hollandse gemeenten aan te wijzen voor de verplichte opvang van asielzoekers? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waaronder de exacte inhoud van eventuele contacten.

2) Mocht het demissionaire kabinet op geen enkele wijze contact met de provincie hebben opgenomen, deelt u dan de mening (alleen al kijkende naar de enorme maatschappelijke gevolgen die asielopvang met zich meebrengt) dat dit wel had moeten gebeuren? Zo ja, bent u bereid dat in niet mis te verstane bewoordingen aan het demissionaire kabinet kenbaar te maken & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening, kijkende naar de sociaal-economische gevolgen, dat het demissionaire kabinet en het aanstaande nieuwe kabinet eindelijk haar verantwoording moet nemen om de samenleving ontwrichtende asielzoekerscrisis aan te pakken door desastreuze internationale verdragen waar ons land aan deelneemt aan de kaak te stellen, waardoor de instroom van asielzoekers fors kan worden beperkt en in te zetten op opvang in de regio van herkomst? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Mocht het antwoord op vraag 3 “nee” zijn, kunt u dan uw uitgebreide visie geven over hoe u denkt dat de provincie Zuid-Holland en haar gemeenten in tijden van een gigantische woningnood, een coronacrisis, onzekere economische omstandigheden en een groeiende vraag naar energie, de constante toestroom van asielzoekers kunnen opvangen? Graag een gemotiveerd antwoord.  

J.H. de Vree (PVV Zuid-Holland)               

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) https://nos.nl/artikel/2409431-ook-venray-alkmaar-en-regio-rotterdam-moeten-van-kabinet-asielzoekers-opvangen