PVV pleit voor Grootschalige draagvlakonderzoeken - Motie aangenomen!

De PVV is kritisch over het tot nu toe gelopen participatietraject bij de Regionale Energie Strategie├źn (RES). Er zijn veel geluiden dat participatie onvoldoende breed is geweest, en dat er onder inwoners weinig tot geen draagvlak voor de plannen bestaat. Dit terwijl er in de RES'en veel nieuwe zoekgebieden voor o.a. windenergie zijn opgenomen. Wat de PVV betreft een onacceptabele zaak. 

De PVV is van mening dat er meer gedaan moet worden om het draagvlak voor de RES'en in beeld te krijgen. We hebben daarom een motie ingediend voor grootschalige draagvlakonderzoeken om het draagvlak onder inwoners in en rond de zoekgebieden in beeld te krijgen. De motie is aangenomen! 


Motie: Stimuleer tot grootschalige draagvlakonderzoeken

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategieen1.0

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16-6-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • De regionale energiestrategie├źn op veel vlakken een grote invloed gaan hebben op het leven van onze burgers;
  • Een breed draagvlak om die reden van essentieel belang is.

Overwegende dat:

  • Er veel geluiden zijn dat het tot nu toe gelopen participatieproces onbevredigend is en draagvlak voor plannen onder inwoners lijkt te ontbreken;
  • Grootschalige draagvlakonderzoeken een interessant instrument zijn om nu en in het verdere RES-traject een goed beeld van het draagvlak te krijgen;
  • Gemeenten hoofdverantwoordelijk zijn voor het participatieproces, maar de provincie wel een rol kan spelen en ondersteuning kan bieden aan gemeenten die bereid zijn grootschalige draagvlakonderzoeken te organiseren.

Dragen het college op:

  • In komende RES-overleggen bij de Zuid-Hollandse gemeenten te pleiten voor grootschalige draagvlakonderzoeken, o.a. onder bewoners in en rond de zoekgebieden, en aan te geven dat de provincie bereid is deze te faciliteren of op andere wijze te ondersteunen.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  1. J. Mooiman (PVV)