Schriftelijke vragen ''meer provinciale ondersteuning woningbouwopgave gemeenten''

Schriftelijke vragen ''Meer provinciale ondersteuning woningbouwopgave gemeenten''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 15-4-2021 

In een artikel van het FD op 14 april jongstleden (*) valt te lezen dat nieuwbouwprojecten in gemeenten onder grote druk staan, omdat bouwafdelingen geconfronteerd worden met een tekort aan mankracht om de projecten te begeleiden.

Zo heeft de gemeente Amsterdam onlangs acht nieuwbouwprojecten in Zuid-Oost uitgesteld, omdat de hoofdstad simpelweg niet de mankracht had om ze te begeleiden. Ook bij veel andere gemeenten speelt dit probleem. Zo gaf de gemeente Utrecht aan dat de ambtelijke organisatie onder druk staat en dat bouwprojecten vertraging oplopen door de coronacrisis. De gemeente Eindhoven laat in het artikel optekenen dat zij moeite heeft om de capaciteit op haar bouwafdeling op peil te houden.

Doordat de bouwproductie in de crisisjaren ongeveer halveerde, zijn veel mensen in de bouw hun baan kwijt geraakt. Ook bij gemeenten is toen flink gesneden bij de grond- en gebiedsafdelingen. Onderzoek van adviesbureau Berenschot van afgelopen maart laat zien dat waar bij gemeenten in Zuid-Holland in 2011 nog 17% van de gemeentebegroting naar volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ging, dat in 2019 nog maar 7% was. Het Planbureau van de Leefomgeving noemde het personele tekort bij gemeenten en in de bouw deze week de grootste belemmering van de bouwsnelheid.

Daarnaast moeten veel gemeenten momenteel gedwongen bezuinigen op o.a. fysieke taken, teneinde de oplopende tekorten op onder meer de jeugdzorg te compenseren. Zij hebben veelal geen middelen om extra mankracht voor de bouwopgave in te huren. Daarbij komt ook nog eens de extra werkdruk op de bestaande gemeentelijke organisaties vanwege de coronacrisis.

Hoewel de provincie Zuid-Holland inzake het woningbouwdossier al enkele maatregelen toepast, zoals een 'vliegende brigade', maakt de PVV zich grote zorgen over de realisatie van voldoende betaalbare woningen. Immers is de woningnood enorm en ligt er een grote ambitie om de komende tien jaar in Nederland een miljoen woningen bij te bouwen.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening dat gemeenten het momenteel financieel zeer zwaar hebben, kijkende naar o.a. de coronacrisis en structurele tekorten op de jeugdzorg en dat zij extra ambtelijke of externe ondersteuning goed kunnen gebruiken? Zo ja, bent u bereid te onderzoeken waar op korte termijn extra mogelijkheden liggen voor de provincie om onze gemeenten te ondersteunen, en welke middelen daarvoor nodig zijn vanuit PS? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Bent u bereid om, al dan niet in IPO-verband, extra inzet te leveren aan de lobby bij het Rijk om met middelen over te brug te komen inzake voldoende structurele compensatie voor de jeugdzorg en andere gedecentraliseerde zorg, zodat gemeenten meer ruimte krijgen om bouwafdelingen uit te breiden? Zo ja, welke extra stappen bent u van plan te nemen? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat de woningbouwopgave een zo hoog mogelijke prioriteit moet krijgen, en dat zeker zolang er prangende tekorten zijn, moet worden afgezien van de peperdure versnelling van de energietransitie? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat de maatschappij ontwrichtende woningbouwcrisis die gaande is, duidelijk aantoont dat Nederland een veel strikter migratiebeleid zou moeten toepassen en bent u bereid dat signaal, al dan niet in IPO-verband, naar het Rijk te zenden? Zo nee, waarom niet?

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) "Wel plannen voor woningbouw, maar niet de ambtenaren om ze uit te voeren" (FD, 14-4-2021)