Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake datacenters''

Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake datacenters''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 18-2-2021

Toelichting

In een artikel van de Telegraaf op 16 februari jongstleden (*) valt te lezen dat uit interne documenten blijkt dat nieuwe datacenters in de Kop van Noord-Holland naast een enorm stroomverbruik tevens beslag dreigen te leggen op een grote hoeveelheid leidingwater. In het slechtste geval zouden de servers van de geplande nieuwe datacenters tot maar liefst 10 procent van het totale provinciale drinkwaterverbruik opslurpen met alle mogelijke gevolgen van dien.

De plannen van de gemeente Hollands Kroon liggen sowieso onder een vergrootglas, aangezien het volgens deskundigen alle schijn heeft dat de gemeente, ondanks waarschuwingen, buiten haar boekje is gegaan met de vergunningverlening voor de bouw van datacenters door Google en Microsoft.

Hoewel deze opmerkelijke casus zich afspeelt in de provincie Noord-Holland, maakt de PVV zich zorgen dat genoemde zaken mogelijk ook in min of meerdere mate aan de orde zijn in de provincie Zuid-Holland.

Ondergetekende wil graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Volgens Henk Geerligs, vicevoorzitter van LTO Noord, is voldoende zoet water van goede kwaliteit van groot belang voor de agrarische sector en onze voedselvoorziening.

Deelt u de mening dat de koelwaterbehoefte van datacenters nooit de belangen van de agrarische sector in gevaar mag brengen? Zo ja, kunt u voor de huidige datacenters in Zuid-Holland, als voor eventueel nieuw geplande, aangeven welk water in droge perioden wordt gebruikt en wat wordt gedaan om de belangen van de agrarische sector te waarborgen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) In het genoemde artikel wordt tevens aangegeven dat geloosd koelwater van datacenters mogelijk kan leiden tot verzilting, corrosie aan gemalen en pompen, alsmede aantasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties, aangezien het na gebruik een hoge zoutconcentratie bevat.

Kunt u aangeven voor alle bestaande datacenters in Zuid-Holland en eventueel nieuw geplande om hoeveel geloosd koelwater het precies gaat en wat wordt gedaan om genoemde problemen te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Worden er bij nieuwe datacenters milieu-effectrapportages (MER) opgesteld, waarbij o.a. de effecten van koelwater wordt onderzocht? Zo nee, waarom niet?

4) De gemeente Hollands Kroon zou een omstreden ‘salamitactiek’ toegepast hebben om milieuregels voor nieuwe datacentra te omzeilen. Zo werd per nieuw datacenter een bestemmingsplan gewijzigd, waardoor niet het gehele project beoordeeld wordt, maar een gedeelte.

Kunt u aangeven (indien van toepassing) op welke wijze Zuid-Hollandse gemeenten zijn omgegaan met de vergunningverlening inzake nieuwe datacenters? Is de ‘salamitactiek’ ook hier terug te vinden en wat doet de provincie om dergelijke onwenselijke tactieken tegen te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

5) Eind 2020 stonden er in Noord-Holland 57 datacenters die vooral werken op gesubsidieerde energie uit zon en wind.

Kunt u voor alle bestaande en geplande datacenters in Zuid-Holland aangeven op welke energievormen deze (gaan) draaien en hoe hoog bijbehorende subsidies (gaan) zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Kunt u aangeven voor alle bestaande en geplande datacenters in Zuid-Holland wat zij ondernemen inzake het leveren van restwarmte aan andere sectoren? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waaronder (indien van toepassing) bereikte resultaten.

7) Kunt u aangeven voor alle bestaande en geplande datacenters in Zuid-Holland wat zij direct en indirect (moeten gaan) bijdragen aan de Zuid-Hollandse werkgelegenheid? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waarbij ook het aantal expats wordt aangegeven.

8) Kunt u aangeven (indien van toepassing) voor alle bestaande en geplande datacenters in Zuid-Holland op welke wijze initiatiefnemers burgers (bv. omwonenden) en de lokale politiek hebben betrokken bij hun plannen en wat is gedaan met eventuele kritiekpunten? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

9) Kunt u aangeven voor alle bestaande en geplande datacenters in Zuid-Holland wat is gedaan om landschapsvervuiling waar mogelijk tegen te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) “Slurpen datacentra straks Hollands Kroon leeg?” (Telegraaf, 16-2-2021)