Schriftelijke vragen “Windturbine lekt schadelijk gas’’

Schriftelijke vragen “Windturbine lekt schadelijk gas’’

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 29-10-2019

Onderwerp: ‘’Windturbine lekt schadelijk gas’’

Toelichting:

Uit een artikel van de Telegraaf (*) komt naar voren dat windturbines een ‘’extreem zwaar en schadelijk’’ broeikasgas bevatten, en er jaarlijks alleen al in ons land honderden kilo’s van dit zwavelhexafluoride de atmosfeer in lekt. De Nederlandse netwerkbedrijven en drie van de grootste internationale bouwers van transmissie-apparatuur, ABB, Siemens en General Electric, bevestigen het gebruik van het broeikasgas.

De Telegraaf rapporteert dat een SF6-molecuul 23.000 maal zo zwaar is als een CO2-molecuul en duizenden jaren actief blijft. De Britse omroep BBC betitelde SF6 in september dan ook als het ’dirty little secret’ van duurzame energie, nadat twee Britse universiteiten alarmerende publicaties hadden geschreven over een stijging van het gebruik en de lekkage van SF6 wereldwijd.

SF6 komt niet voor in het klimaatakkoord, hoewel het in 1992 in Kyoto al werd benoemd als een extreem te bestrijden broeikasgas. In de jaren 90 werd het fluorgas ook nog gebruikt in tennisballen, de zolen van sportschoenen, en bij dubbele beglazing. Dat mag echter niet meer sinds een Europees verbod uit 2014.

Het KNMI meet de SF6-concentratie in de atmosfeer niet, en de Nederlandse Emissie Autoriteit houdt er geen toezicht op. Netwerkbedrijven rapporteren zelf over hun lekkages aan het RIVM, sancties zijn er niet. In enkele andere landen krijgen netwerkbedrijven boetes bij te hoge lekkages.

Terwijl consumenten en sectoren als de landbouw en de bouw zuchten onder regels voor CO2 en stikstof, is het zeer opvallend dat dit zeer zware broeikasgas juist méér wordt gebruikt. De term CO2 komt op 66 van de 249 pagina’s van het klimaatakkoord voor. SF6, voluit zwavelhexafluoride, nul keer. En dat terwijl er voldoende reden tot zorg is, zegt elektrotechnicus Dennis van der Born. Hij promoveerde in 2017 aan de TU Delft op alternatieven voor dit door mensen gemaakte en voor het milieu extreem schadelijke fluorgas. „Het broeikaseffect van SF6 is 23.000 keer sterker dan dat van CO2.” SF6 blijft bovendien naar schatting ruim 3000 jaar in de atmosfeer, versus de 200 jaar die een CO2 molecuul blijft hangen. Al in het Kyoto-verdrag uit 1992 werd daarom SF6 genoemd als een extreem en te bestrijden broeikasgas.

De PVV fractie stelt over bovenstaande de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1) Wist uw college van de toepassing van het ‘’extreem zware en schadelijke’’ broeikasgas zwavelhexafluoride in windturbines? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is PS niet geïnformeerd?

2) Eerder bleek al dat verschillende onderdelen van windturbines veel specifieke metalen vergen waarvan het delven daarvan schadelijk is voor mens en milieu. Is het college naast het in vraag 1 genoemde broeikasgas en de in deze vraag aangehaalde metalen op de hoogte van andere schadelijke stoffen en materialen die voor (de bouw van) windturbines gebruikt worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke?

3) Indien uw college niet op de hoogte is van alle schadelijke stoffen en materialen die voor (de bouw van) windturbines gebruikt worden, is uw college dan bereid om een inventarisatie uit te voeren om inzicht te krijgen in de schadelijke stoffen en materialen die nodig zijn voor windturbines in zijn algemeenheid? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) De PVV fractie verzoekt bij deze aan uw college om een overzicht aan PS te verstrekken waarin alle schadelijke stoffen en materialen die voor (de bouw van) windturbines nodig zijn worden vermeld. Is uw college bereid om dit overzicht aan PS te verstrekken, zo nee, waarom niet?

5) Eerder is geconstateerd dat omwonenden van windturbines overlast en gezondheidsklachten ervaren door het laagfrequent geluid dat door windturbines wordt geproduceerd. Ook is het zo dat windturbines jaarlijks vele dierenslachtoffers maken. Het college neemt deze klachten vooralsnog voor lief. Heeft het college zicht op andere gezondheidsrisico’s die door (schadelijke stoffen en materialen die gebruikt worden voor) windturbines worden veroorzaakt? Zo nee, is het college bereid om alle gezondheidsrisico’s die direct en indirect door windturbines worden veroorzaakt inzichtelijk te maken en dit overzicht aan PS te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

6) Constaterende dat energieopwekking middels windturbines onrendabel is en dat de burger via belastinggeld en de energierekening deze alternatieve vorm van energie draaiende houdt, vragen wij of uw college het met de PVV eens is dat de wensen van omwonenden voor een overlastvrije en gezondheidsklachtenvrije toekomst altijd verzekerd moeten kunnen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is uw college van plan om dit in te gaan regelen?

7) Constaterende dat energieopwekking middels windturbines onrendabel is en dat de burger via belastinggeld en de energierekening deze alternatieve vorm van energie draaiende houdt, vragen wij of uw college het met de PVV eens is dat de energie focus moet verschuiven naar een vorm van energieopwekking die wél rendabel is en niet afhankelijk van belastinggeld en de energierekening, zodat wij vervolgens lastenverlichting kunnen bewerkstelligen voor onze inwoners? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer bent u bereid om in gesprek te gaan over rendabele vormen van energie?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                          
PVV Zuid-Holland               


BRON

(*) https://www.telegraaf.nl/financieel/921218615/windmolen-lekt-extreem-schadelijk-gas