Schriftelijke vragen “Overlast en gebrekkige communicatie windpark Spui’’

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 26-9-2019

Onderwerp: Overlast en gebrekkige communicatie windpark Spui

Toelichting:

14 september 2016 stemde Provinciale Staten, met uitzondering van de PVV, in met het Provinciaal inpassingsplan windpark Spui. Aan de zorgen van de PVV werd geen gehoor gegeven. Het windpark is inmiddels in werking getreden. Uit een bericht van Dorpsvereniging Filopopers uit Nieuw-Beijerland (*) blijkt echter dat de overlast flink is toegenomen en dat de provincie Zuid-Holland in dit dossier slechts strijd blijft voeren met omwonenden i.p.v. met hen in gesprek te treden. De heer Speldenbrink van de Dorpsvereniging Filopopers geeft aan dat er al ruim 2 jaar (sinds 8 maart 2017) geen overleg meer is met omwonenden van windpark Spui. Ook zou de provincie de informatiepositie van omwonenden proberen te verzwakken; nu de omgevingsdienst (OZHZ) in opdracht van de provincie de eerste geluidsonderzoeken heeft afgerond, legt de provincie een embargo op vrijgave van de rapporten aan de burger. Dit ondanks dat OZHZ aan inwoners de toezegging zou hebben gedaan om alle rapportages op voorhand aan de doelgroepen te communiceren. De Provincie zou er zelfs bij de gemeente Hoeksche Waard op hebben aangedrongen om het rapport geheim te houden voor omwonenden. Dorpsvereniging Filopopers stelt dan ook dat de doelgroep-afgevaardigden (omwonenden) op geen enkele manier inzage hebben gehad, en vraagt zich af of de provincie zich niet schaamt voor deze gang van zaken.

Voor de PVV Zuid-Holland is bovengenoemde gang van zaken onacceptabel en dient de provincie Zuid-Holland de geluiden uit de samenleving te respecteren en met inwoners een gezonde relatie te onderhouden gebaseerd op wederzijds respect. De PVV hecht tevens grote waarde aan transparantie in het openbaar bestuur. Wij stellen daarom de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

1) Bent u bekend met de overlast en de gebrekkige communicatie rondom windpark Spui en deelt u de mening dat de situatie zoals omschreven door Dorpsvereniging Filopopers onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

2) De heer Speldenbrink stelt dat er ondanks geconstateerde overlast al ruim 2 jaar geen overleg meer is geweest met omwonenden, en dat het voelt alsof de provincie slechts strijd blijft voeren met hen. Wat is en wordt door de provincie ondernomen om overlast voor omwonenden tegen te gaan, en waarom is er de afgelopen jaren geen overleg meer geweest? Weke contactmomenten zijn er wél geweest? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) In het coalitieakkoord van 2019-2023 ‘’Elke dag beter. Zuid‑Holland.’’ Staat dat het college grote waarde hecht aan communicatie met inwoners, echter blijkt daar in deze situatie geen sprake van. Is het college bereid om in gesprek te treden met omwonenden van windpark Spui en met de vertegenwoordigers van Dorpsvereniging Filopopers? Zo nee, waarom niet?

4) Welke (aanvullende) maatregelen mogen wij van u verwachten n.a.v. de geconstateerde overlast veroorzaakt door windpark Spui? Indien geen, waarom niet?

5) In het coalitieakkoord zoals genoemd in vraag 3, stelt de provincie transparant te willen zijn om ‘’stevige samenwerkingsrelaties te leggen’’. Is de Provincie bereid om hier opvolging aan te geven en om de resultaten van de geluidsonderzoeken te delen met omwonenden? Zo nee, waarom niet?

6) De heer Speldenbrink meldt dat in gesprekken met de gemeente Hoeksche Waard en OZHZ, is gebleken dat de exploitant van windpark Spui, Klein Piershil BV, in opdracht van de provincie voorinzage heeft gekregen in de onderzoeksresultaten van de OZHZ. De exploitant zou als eerste partij inzage hebben gekregen met de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Pas nadat de exploitant de inzage kreeg zouden de rapporten zijn vrijgegeven - onder embargo - aan de gemeente Hoeksche Waard. Kunt u aangeven of de genoemde gang van zaken juist is omschreven? Zo nee, waarom niet? Deze wijze van opereren kan veel weerstand oproepen bij omwonenden, waarom is gekozen voor deze gang van zaken?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                          
PVV Zuid-Holland   

BRON

(*) Ingekomen mail van de heer Speldenbrink namens Dorpsvereniging Filopopers verstuurd op 24 september 2019.