Inbreng Renovatie en verduurzaming bestuursgebouw C provinciehuis (Cie B&M 10-10-2018)

VZ, voor de zomer hebben we in deze commissie gesproken over de renovatie van het bestuursgebouw, het gebouw waar we nu in zitten. Het werd een enigszins verhitte discussie met als ontsnapping een werkgroep die deze zomer 5 keer heeft vergaderd, in totaal 11,5 uur.

De werkgroep gaf een fijn gevoel, meestal was het wel gezellig, soms was er een discussie maar na 11,5 uur vergaderen ligt eigenlijk nog steeds het voorstel uit de laatste vergadering van deze commissie voor ons.

De bandbreedte die de werkgroep had was klein, de Gedeputeerde heeft ons alleen ‘meegenomen’ wat inhoudt dat ze alleen haar plannen heeft onderbouwd. Dat is mooi, maar zo werd niet gekeken naar een scenario waarin alleen het hoognodige werd opgeknapt of waarin volledige nieuwbouw werd gepleegd. Om die reden heeft de PVV in de werkgroep ook geen voorkeur voor renovatie of nieuwbouw uitgesproken.

Uiteindelijk spitst de discussie zich vooral toe op het al dan niet handhaven van de 3e verdieping en een al dan niet sobere opknapbeurt voor de Statenzaal.

Ingaand op verschillende onderdelen in het voorstel:

Duurzaamheid: een overheid die de waarde van zonnepanelen meetelt bij de bepaling van de waarde van een particulier- en bedrijfspand en 21% BTW heft op producten waarmee burgers hun huis kunnen isoleren heeft niets met duurzaamheid. Als de Provincie op het punt van duurzaamheid een voorbeeldfunctie wil vervullen dan past dat prima in het verdienmodel dat klimaat voor de overheid is maar het staat ver af van het eigenlijke belang en dat is het besparen van energie.

Veiligheid: een veiligheidsdeskundige heeft in de werkgroep aangegeven dat er sprake moet zijn van identificatie aan de poort. Dat de werkgroep de deskundige negeert kan niet op sympathie van de PVV rekenen. Verschuiven van een eventuele beslissing, zoals met name de PvdA voorstelt, naar een volgende Statenperiode, is zwak.

Alternatieve locatie: de PVV is blij dat haar voorstel voor een alternatieve locatie door GS is overgenomen.

De 3e verdieping: die is alleen nodig als het aantal GS ambtenaren met 8% groeit. Als dat zo is dan zou de PVV graag een discussie voeren over de efficiëntie van het betreffende organisatie onderdeel. Mocht de organisatie überhaupt groeien, waar wij al onze vraagtekens bij zetten, dan is er in andere gebouwen in het complex vast nog wel ruimte te vinden.

GS overtuigt niet als zij aangeeft dat die ruimte er niet zou zijn. Gezien de informatie die de werkgroep heeft gekregen met betrekking tot de al bestaande huurders is de PVV nieuwsgierig geworden naar de huurcontracten die zijn afgesloten. We zouden namelijk kunnen concluderen dat die waar het om ruimte gaat in het nadeel van de Provincie kunnen werken.

De PvdA stelt voor om een groter deel van het Provinciehuis te verhuren aan derden om zo de 3e verdieping, waarvoor geen noodzaak is, toch te kunnen handhaven. Dat is op het eerste gezicht een heel sympathiek voorstel. Wat willen we nou nog meer, we halen het geld niet bij de al uitgeklede burger maar uit uitbreiding van de verhuur van het Provinciehuis. Maar zo sympathiek is het voorstel niet. Waar het aan voorbijgaat is dat er buiten de wereld van het Provinciehuis nog een echte wereld is waar kantoren leeg staan en door ruimte te verhuren begeeft de Provincie zich concurrentievervalsend op de vastgoedmarkt.

Financiën: de Staten hebben eerder besloten om geheimhouding op te leggen waar het om de financiële kaders gaat. Dat is niet ongebruikelijk in verband met de aanbesteding van een project maar het beperkt onze bewegingsvrijheid in de commissie natuurlijk wel.

Gateway Review Rapport: daarop is door GS een embargo opgelegd tot het einde van de maand; daarover kunnen we in deze vergadering dus eigenlijk niks zeggen. De Gedeputeerde stuurt ons evenwel een vrij luchtige openbare brief in reactie op het rapport en stuurt aan het einde van de brief 2 pagina’s uit het rapport mee. Het verbaasde ons dan ook dat GS overweegt om het rapport geheim te laten verklaren.

De Gedeputeerde schrijft in haar brief: het rapport concludeert dat de kans van slagen van het project waarschijnlijk is. Aanpassingen in de projectaanpak zijn noodzakelijk.
Wat de Gedeputeerde niet als bijlage bij haar brief doet is de pagina uit het rapport die aangeeft dat de afgegeven status Oranje is wat inhoudt: Een geslaagde implementatie lijkt waarschijnlijk maar er zijn reeds aanzienlijke problemen waar het management aandacht aan moet besteden.

Dank u voorzitter.