Spreektekst Jaarstukken 2017 (PS-vergadering 30-5-2018)

Voorzitter,

Wij mogen weer het jaarlijkse rondje doen. Ieder jaar moeten wij weer opnieuw vaststellen dat wij onze oproep met betrekking tot de richting waar de provincie financieel naartoe gaat weer moeten herhalen. Telkens merken wij op dat er tientallen miljoenen euro's zullen overblijven. Vorig jaar hebben wij voorzichtig opgemerkt dat het ons ook niet zou verbazen als het in de richting van de 100 miljoen euro zou gaan. En wat gebeurt er?

Wij krijgen een presentatie van een positief resultaat van 30 miljoen euro. Maar de goede lezer zal ervaren dat wij door onttrekkingen die GS voorstellen (een aantal forse afboekingen dat wordt gedaan op allerlei toekomstige uitgaven en die nog moeten worden afgeschreven) eigenlijk een resultaat van 100 miljoen euro voor 2017 wordt gerealiseerd. Laten wij dat even in ons achterhoofd in de toekomst ervaren dat het resultaat bij een normaal patroon alleen nog maar groter wordt voor de provincie, het positieve resultaat wel te verstaan. 

Wat de PVV betreft - en daar komt ons stokpaardje boven drijven - geldt dat wat overblijft niet in de reserves moet worden geduwd die inmiddels de 750 miljoen euro overstijgen, maar dat keurig hoort te worden teruggegeven aan de belastingbetaler. Of dat nu 3, 4, 5, 6 of 7 euro per auto is, want dat is de enige plek waar wij het kwijt kunnen, de opcenten zullen dus gewoon omlaag moeten. U begrijpt best dat wij daarop terug zullen komen in de volgende vergadering. Wij maken er al jarenlang een gebruik van om de jaarrekening te gebruiken om de sfeer te proeven, maar telkens weer kregen wij te horen ‘niet nu, maar bij de kadernota’, dan gaan wij die discussie met elkaar aan. Dat is overigens verrassend, want u gaat straks wel akkoord met een aantal voorzetten van Gedeputeerde Staten die voorschotten nemen en die daarmee feitelijk de ruimte beperken die wij anders zouden hebben gehad bij de behandeling van de kadernota. 

Nog een paar punten die ik hier onder de aandacht wil brengen. Allereerst de it-omgeving, waarin deze provincie werkt. Die it-omgeving schijnt fraudegevoelig te zijn. De accountant heeft die constatering nu al jaren achtereen gedaan en telkens weer komt het terug, maar GS blijven volhouden dat er verbeterslagen op dat punt moeten worden gemaakt. Maar opgelost is het niet en ik denk dat dat een punt is, niet alleen voor de PVV maar zeker voor deze Staten, om daarop niet alleen zicht te houden, nee, als er middelen beschikbaar moeten worden gesteld dan moet ervoor worden gezorgd dat die omgeving zodanig wordt gemaakt dat wij straks geen blunders begaan, ook in het kader van de nieuwe AVG, en dat allerlei informatie vanuit dit huis op straat komt te liggen. In de richting van de begroting zal de PVV zeker aandacht besteden aan dit punt, naast de opcenten. 

Vooral de lokale initiatieven die vaak het lokale beeld overstijgen, zijn belangrijk voor de PVV. Denk aan tunnels die gemeenten kunnen koppelen, fietspaden die gemeenten overstijgen, zeker buiten de bebouwde kom. Maar het gaat natuurlijk ook om afslagen en toeritten naar rijkswegen die voor diverse problemen zorgen. Ik denk dat het verstandig is om, als wij praten over versnellen, voorspellen en vertellen, gelden die op de langere termijn beschikbaar zouden moeten worden gesteld, nu vooruit te gaan plannen. Als er eenmaal fors geld wordt gebruikt om weg te strepen, dan betekent dat ook dat er in de komende jaren fors geld beschikbaar is om projecten die voor de langere termijn op de agenda staan, te vervroegen. Het is ons een lief ding waard dat wij nog eens goed nadenken over welke projecten het gaat en waar de kansen liggen.

Ik denk aan eentje hier niet zo ver vandaag, namelijk de vele files op de A13, A4 en A12. Ik zou naast de Mondriaantunnel die nu wordt gerealiseerd, ook willen denken aan een forse tunnel op de Beatrixlaan, vanaf Delft naar Rijswijk, feitelijk bij de afslag A44 richting Den Haag, en omgekeerd vanzelfsprekend. Wij praten dan over honderden miljoenen euro's. De Metropoolregio doet iets maar de provincie doet op dit moment nog niets. De gemeente Den Haag heeft dit inmiddels ook in het collegeakkoord opgenomen, dus juist hier is ook de provincie aan zet, lijkt ons als PVV-fractie. 

Het openbaar vervoer is ook een belangrijk aandachtspunt. Wij zien dat langzaam maar zeker de aanrijtijden bij de haltes in de richting van een kwartier gaan, terwijl wij voorheen op 10 minuten zaten. Wij zien ook dat diverse lijnen samengevoegd worden en dat er dus in werkelijkheid fors wordt bezuinigd. Dat kan en mag natuurlijk niet zo zijn. De PvdA heeft reeds een voorstel gedaan om op sommige plekken de tarieven te verlagen, maar de PVV is vooral een groot voorstander van het behoud van de lijnen die op dit moment bestaan en uitbreiding waar mogelijk. Maar zeker geen bezuiniging op de lijnen. 

Dan tot slot. In deze jaarrekening wordt een voorschot genomen op de Warmterotonde. Ik kan er inhoudelijk niet op ingaan, maar wellicht kunnen GS toch aangeven waarom er feitelijk al in deze jaarrekening een voorschot wordt genomen op een bedrag dat wij mogelijk kwijt zijn.

Daar wil ik het graag bij laten.