Amendement Schrappen stijging opcenten op de Motorrijtuigenbelasting

Amendement: Schrappen stijging opcenten op de Motorrijtuigenbelasting

Onderwerp: Begroting 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10-11-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het besluit inzake een wijziging van Artikel 1 op blz. 3 van het Statenvoorstel “Aanpassing van de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting” (7412):

“Artikel I

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 wordt “90,4” vervangen door: 91,8.

Te wijzigen in:

“Artikel I

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting wordt niet gewijzigd: In artikel 1 blijft “90,4” het uitgangspunt.

Toelichting:

In de Begroting 2022 staat op blz. 16 dat het tarief van de opcenten voor 5 jaar geïndexeerd wordt ten opzichte van de huidige 90,4 opcenten. Het tarief stijgt van 91,8 opcenten in 2022 tot maar liefst 98,2 opcenten in 2026. Voor de berekening van de totale opbrengst wordt de aanname gedaan dat de extra maatregelen om elektrisch rijden te stimuleren ertoe leiden dat het aandeel elektrische auto’s in het wagenpark in Zuid-Holland zal gaan stijgen in de komende jaren. Hierdoor zal het huidige wagenpark (1,6 miljoen personenauto’s en 0,1 miljoen motoren) waarover opcenten geheven kan worden langzaam afnemen. Op blz. 17 valt te lezen dat de stijging van het tarief zorgt voor een structurele opbrengststijging tot € 29,5 mln in 2026.

Dit amendement beoogt Gedeputeerde Staten op te dragen de opcenten niet op te hogen, aangezien de lasten voor onze burgers op allerlei vlakken sterk stijgen en zij niet de dupe mogen worden van het stimuleren van elektrisch rijden. Verder houdt Gedeputeerde Staten geen rekening met het innen van opcenten via de motorrijtuigenbelasting op elektrische voertuigen in 2025 en 2026.

  1. E.G.T. Braam (PVV)
  2. J.H. de Vree (PVV)