Motie Actief inzetten op kernenergie en in kaart brengen huidige knelpunten

Motie: Actief inzetten op kernenergie en in kaart brengen huidige knelpunten

Onderwerp: Begroting 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10-11-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • Windturbines en zonnepanelen weersafhankelijk zijn;
 • Windturbines tevens veel ruimte vereisen, ernstige overlast en gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, alsmede vogels, insecten en vleermuizen doden;
 • Het gebruik van biomassa voor meer uitstoot zorgt dan bijvoorbeeld steenkool;
 • Waterstof en warmtebronnen (zoals geothermie) allerlei risico‚Äôs en onzekerheden kennen.

Overwegende dat:

 • Energie uit zon en wind, alsmede biomassa en waterstof niet het gewenste resultaat kunnen bieden ten aanzien van het behalen van klimaatdoelstellingen en de snel stijgende energievraag;
 • De enorme woningbouwopgave veel ruimte vereist waardoor het van extra belang is om te kiezen voor rendabele energiebronnen die naar verhouding zo min mogelijk ruimte innemen;
 • Kernenergie volgens de Rijksoverheid kan bijdragen aan de klimaatdoelen, omdat bij de opwekking weinig CO2 vrijkomt;
 • Kernenergie niet de nadelen heeft van energie uit hernieuwbare energiebronnen en het politieke, alsmede maatschappelijk draagvlak snel stijgt.

Dragen het college op:

 • Om zich beleidsmatig actief in te zetten voor de opwek van kernenergie in de Provincie Zuid-Holland;
 • Om de huidige knelpunten voor kernenergie in de Provincie Zuid-Holland in kaart te brengen en de Staten de bevindingen, alsmede mogelijke oplossingsrichtingen voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de dag!     

 1. J. Mooiman (PVV)
 2. J.H. de Vree (PVV)
 3. S.W.A. de Groot (FvD)