Motie Onteigeningsinstrument niet gebruiken voor gefabriceerde natuur

Motie: Onteigeningsinstrument niet gebruiken voor gefabriceerde natuur

Onderwerp: Begroting 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • In de Begroting 2022 valt te lezen dat de provincie inzake het verwerven van gronden voor het NNN in het uiterste geval kan overgaan tot onteigening;
  • Vaak gronden van boeren worden omgezet in natuur;
  • Wanneer het onteigeningsinstrument wordt ingezet, een volledige schadevergoeding van toepassing is.

Overwegende dat:

  • Ondanks een volledige schadevergoeding ‘onteigening’ een zwaar instrument is dat ingrijpende gevolgen heeft voor de betreffende grondeigenaren en daarom heel zorgvuldig moet worden ingezet;
  • Onze bevolking groeit en boeren een essentiële bijdrage leveren aan onze voedselvoorziening, regionale economie en werkgelegenheid;
  • Het daarom onverantwoord is om het onteigeningsinstrument in te zetten voor gefabriceerde natuur.

Verzoeken GS om:

  • Af te zien van het onteigeningsinstrument als dit resulteert in het onteigenen van boerenbedrijven ten bate van gefabriceerde natuur.

En gaan over tot de orde van de dag.

1. J.H. de Vree (PVV Zuid-Holland)