Schriftelijke vragen ''Overleg met demissionair kabinet over mogelijkheden kernenergie''

Schriftelijke vragen ''Overleg met demissionair kabinet over mogelijkheden kernenergie''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 19-11-2021

In een artikel van het Noordhollands Dagblad op 19 november 2021 (*) valt te lezen dat het demissionaire kabinet in overleg treedt met de provincie Limburg inzake de mogelijkheden voor kerncentrales in Limburg. De provincie gaf namelijk vorige maand aan de technische haalbaarheid van kerncentrales te onderzoeken.

Demissionair staatssecretaris Zegerius heeft laten optekenen dat het een goede zaak is dat provincies hier aandacht voor hebben, zeker met het oog op noodzakelijk draagvlak voor de komst van kerncentrales.

Tevens stelt Zegerius dat het voor de hand ligt om te bekijken of en op welke manier kernenergie in de toekomst een rol kan spelen. Momenteel loopt een scenariostudie om dat in kaart te brengen. Zegerius liet verder optekenen dat voor Nederland een CO2-vrije, betrouwbare en betaalbare energievoorziening belangrijk is en dat het energiebeleid open staat voor verschillende realistische opties die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

In Zuid-Holland hebben GS tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november jl. een toezegging gedaan dat geen enkele vorm van CO2-neutrale energieopwekking wordt uitgesloten.

Onze fractie is al jaren een groot voorstander van kernenergie en n.a.v. de toezegging van GS en de uitspraken van demissionair staatssecretaris Zegerius, willen ondergetekenden graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening, kijkende naar uw toezegging en de uitspraken van demissionair staatssecretaris Zegerius dat het heel verstandig is om zo snel mogelijk een eigen haalbaarheidsonderzoek te organiseren en met het demissionaire kabinet in overleg te treden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Mocht het antwoord op vraag 1 onverhoopt “nee” zijn, kunt u dan uitgebreid toelichten waarom u tegen het betrouwbare, betaalbare en CO2-vrije kernenergie bent en hoe energie uit zon en wind zich op deze drie ‘pijlers’ verhouden met kernenergie? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Bent u bereid de Staten elk jaar bij de begrotingsbehandeling een uitgebreide memo te sturen waarin zo gedetailleerd mogelijk staat beschreven wat de prestaties zijn van gerealiseerde energie uit zon en wind op de bij vraag twee genoemde drie ‘pijlers’? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

J. H. de Vree  (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) “Mogelijkheid voor kerncentrales in Limburg nader besproken” (Noordhollands Dagblad, 19-11-2021)

Kerncentrales-Limburg.png