Schriftelijke vragen ''Provincie moet duidelijk signaal afgeven richting het Rijk inzake huisvesting statushouders''

Schriftelijke vragen ''Provincie moet duidelijk signaal afgeven richting het Rijk inzake huisvesting statushouders''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 2-10-2021

In de Telegraaf van 2 oktober 2021 (*) valt te lezen dat gemeenten met de handen in het haar zitten, vanwege de verplichte taakstelling van het Rijk om voor het einde van het jaar nog voor bijna 11.000 statushouders met voorrang een woning te vinden.

En daar blijft het niet bij. Zo moeten gemeenten in de eerste zes maanden van 2022 bovenop de eventuele achterstand over 2021 ook nog eens 10.000 statushouders een woning aanbieden.

Een schier onmogelijke opgave, aangezien veel gemeenten op dit moment te maken hebben met een enorme woningnood, waardoor het al ondoenlijk is om spoedzoekers en starters (die vaak al jaren op een wachtlijst staan) te huisvesten.

Bovendien komen er wekelijks rond de 1.200 nieuwe asielzoekers Nederland binnen, waardoor de huidige opvangcapaciteit van azc’s op klappen staat en een scenario dreigt, waarin asielzoekers gedwongen worden geplaatst in o.a. leegstaande gebouwen, sporthallen en hotels.

De VNG laat in het artikel optekenen dat ze met alle betrokkenen aan tafel willen om te kijken hoe de gehele asielketen kan worden hervormd, teneinde de integratie in de toekomst te bevorderen en het ’draagvlak in wijken en buurten’ te behouden.

Voor korte termijn wordt door de VNG gepleit voor creatieve oplossingen om ruimte te creëren, bijvoorbeeld door het inzetten van tijdelijke woningen.

De PVV maakt zich grote zorgen over de maatschappelijke gevolgen van de volslagen onrealistische taakstelling, alsmede de onafgebroken stroom van nieuwe asielzoekers en daarom wil ondergetekende graag onderstaande vragen stellen aan het College.

Vragen

1) Deelt u de mening dat gemeenten al jaren te maken hebben met een in crisis verkerende woningmarkt en dat daardoor de taakstelling voor 2021, alsmede daarop volgende taakstellingen volslagen onrealistisch en onhaalbaar zijn? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat voorrang geven aan statushouders door gemeenten, teneinde te proberen de wurgende taakstelling te behalen een harde klap in het gezicht is van spoedzoekers, alsmede woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan en tot nog meer maatschappelijke onrust gaat leiden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Bent u bereid zo snel mogelijk een brief naar het Rijk te sturen, waarin u niet alleen aangeeft dat eindelijk het taboe moet worden doorbroken om een duidelijke limiet voor asielopvang en huisvesting van statushouders af te spreken, maar ook dat de gehele asielketen op de schop moet, waarbij ‘opvang in de regio’ een veel prominentere rol krijgt en provincies meer ruimte ontvangen om coulant te kunnen zijn richting gemeenten die de taakstellingen niet kunnen bolwerken?
Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) Bent u bereid, in het verlengde van vraag 3, om deze boodschap ook over te brengen in overleg met de VNG, alsmede andere betrokkenen en tevens de Staten nauwkeurig op de hoogte te houden over eventuele overleggen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat de suggestie van de VNG om meer ruimte te bieden voor tijdelijke woningen kan bijdragen aan de woningproblematiek in algemene zin? Zo ja, op welke manier kan de provincie daaraan zoveel mogelijk bijdragen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening, kijkende naar de enorme woningnood, dat er niet ontkomen kan worden om te kijken naar mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan woningbouw in landelijk gebied? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) "Asielplicht zet gemeente klem" (Telegraaf, 2-10-2021)