Motie Overlast door windturbines terugdringen

Motie: Overlast door windturbines terugdringen

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategieen1.0

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16-6-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • Er in Zuid-Hollandse energie strategieën nieuwe zoekgebieden voor windturbines zijn opgenomen;
 • Verscheidene groepen Zuid-Hollanders zich de afgelopen jaren tot de provincie hebben gewend betreffende (ernstige) overlast veroorzaakt door windturbines;
 • De provincie Zuid-Holland geen minimale afstandsgrens hanteert tussen te bouwen windturbines en woningen.

Overwegende dat:

 • Landelijke regelgeving omtrent windturbines in de omgeving van woningen onvoldoende is gebleken, te denken valt o.a. aan de casussen windpark Spui en Geervliet Heenvliet;
 • Het niet ondenkbaar is dat er in de (nabije) toekomst, bijvoorbeeld vanuit de RES’en, initiatieven komen voor windturbines op enkele honderden meters van woningen;
 • Te dicht bij woningen geplaatste windturbines enorme overlast en zelfs gezondheidsklachten teweeg kunnen brengen;

Dragen het college op:

 • Onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot provinciale regelgeving, aanvullend op landelijke regelgeving, met als doel onacceptabele overlast door windturbines voor onze inwoners te voorkomen;
 • Hierbij tevens onderzoek te doen naar de effecten van een minimale afstandsgrens tussen te bouwen windturbines en woningen.

En gaan over tot de orde van de dag!  

 1. J. Mooiman (PVV)
 2. W.M. Bakx (50Plus)
 3. M.Çelik (DENK)