Amendement Zienswijze PS voor aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen

Amendement: Zienswijze PS voor aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen

Onderwerp: Besluitvorming Ontwikkeling en Realisatie WLQ+          

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16 juni 2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

I. Bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit een beslispunt 3 toe te voegen dat komt te luiden als volgt;

3. Gedeputeerde Staten mogen in overeenstemming met de Provinciewet art. 167 pas privaatrechtelijke rechtshandelingen aangaan betreffende de warmtelevering Leidse regio nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn geweest hun wensen en bedenkingen op de definitieve stukken ter kennis van Gedeputeerde Staten te stellen en hierover met Gedeputeerde Staten van gedachten hebben gewisseld.

Toelichting:

In artikel 158 van de provinciewet staat de bevoegdheid omschreven van Gedeputeerde Staten (GS) om tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de provincie te besluiten. In artikel 167 lid 4 staat daarnaast dat Gedeputeerde Staten niet tot een privaatrechtelijke rechtshandeling besluiten voordat Provinciale Staten hun wensen en bedenkingen terzake ter kennis van Gedeputeerde Staten hebben kunnen brengen, indien de uitoefening van dit besluit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie. Het ontwerpbesluit 7365 stelt kaders waarbinnen Gedeputeerde Staten kunnen besluiten tot een privaatrechtelijke rechtshandeling die ingrijpende gevolgen heeft voor de provincie. Het is daarom wenselijk dat Provinciale Staten vóór het definitief aangaan van een dergelijke privaatrechtelijke rechtshandeling door GS tijdig in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze te leveren, alvorens een besluit wordt genomen.

  1. J. Mooiman (PVV)
  2. M. Çelik (DENK)
  3. W.M. Bakx (50Plus)
  4. A.H.K. van Viegen (PvdD)
  5. L.J.M.W. Neijenhuis (D66)