Schriftelijke vragen "Stikstofbeleid gebouwd op drijfzand"

Schriftelijke vragen "Stikstofbeleid gebouwd op drijfzand"

Aan: de voorzitter van de Provinciale Staten

Datum: 19-04-2021

Toelichting

In een artikel van de Telegraaf op 16 april jongstleden (*) valt te lezen dat volledig in tegenspraak tot de gehanteerde stikstofmodellen van het ministerie van Landbouw, een te hoge stikstofbelasting helemaal niet slecht hoeft te zijn voor kwetsbare planten in Natura2000-gebieden.

Dat blijkt uit de situatie van het Gelderse natuurgebied Korenburgerveen nabij Winterswijk, waar kwetsbare planten het boven verwachting goed doen, terwijl het gebied omringd is door talloze intensieve veebedrijven.

Volgens Stefan te Selle (melkveehouder en voorzitter van de afdeling Oost Achterhoek van LTO Noord) komt dit door maatregelen die door boeren zelf zijn genomen, zoals bemesting zo weinig mogelijk te laten uitspoelen en luchtwassers te plaatsen in stallen die de lucht van verzurende ammoniak zuiveren.

Onderzoeker Smeets van milieuadviesbureau Econu pleit er dan ook voor dat verder wordt gekeken dan alleen kritische depositiewaarden. Melkveehouder Te Selle deelt dit standpunt en stelt dat er kennelijk veel meer factoren meespelen, waardoor niet de botte bijl in de veestapel hoeft te worden gezet.

Kritiek op de ‘papieren’ werkelijkheid van modellen, werd ook gegeven door Geesje Rotgers. Zij stelt in een opiniestuk dat de nieuwe stikstofwet nog zwaarder dan voorloper PAS leunt op het Aerius-model. (**) Echter, de Commissie Hordijk, een expertcollege dat door het ministerie van LNV was ingesteld, rapporteerde in juni 2020 dat de onzekerheden in de Aerius-berekeningen zéér groot zijn.

De Partij voor de Vrijheid is van mening dat er geen stikstofcrisis is, aangezien al decennia de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak flink daalt. De bevindingen inzake het Gelderse natuurgebied Korenburgerveen roepen bij onze fractie dan ook vragen op.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

1. Deelt u de mening, kijkende naar de bevindingen inzake het genoemde natuurgebied, alsmede van de Commissie Hordijk, dat beleidsmakers zich niet moeten blindstaren op modellen, waardoor onnodige beperkingen worden opgelegd aan boeren en infrastructurele, alsmede broodnodige woningbouwprojecten in het nauw komen? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u aangeven in hoeverre boeren in Zuid-Holland die actief zijn nabij natuurgebieden, werk maken van bv. zo weinig mogelijk uitspoelen van bemesting en het plaatsen van luchtwassers in stallen, alsmede hoe deze ‘eigen’ maatregelen zijn meegenomen in het stikstofbeleid? Zo nee, bent u dan bereid om zo snel mogelijk een onderzoek in te stellen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3. Deelt u de mening dat de bevindingen in zekere zin een bom leggen onder het huidige nationale en provinciale stikstofbeleid en zo snel mogelijk onderzocht moet worden waar aanpassingen nodig en mogelijk zijn? Zo ja, bent u bereid deze boodschap over te brengen richting het Rijk en het provinciale stikstofbeleid onder de loep te nemen, waarbij eventueel het onder vraag 2 genoemde onderzoek kan worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

BRON

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1725751315/stikstof-best-te-overleven-laten-we-ons-niet-blindstaren-op-modellen

(**) https://www.boerenbusiness.nl/opinies/geesje-rotgers/opinie/10891423/waarom-kieperen-we-aerius-niet-overboord