Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake handelen Omgevingsdienst Zuid-Holland bij stort zwaar vervuilde grond in Sliedrecht-Noord"

Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake handelen Omgevingsdienst Zuid-Holland bij stort zwaar vervuilde grond in Sliedrecht-Noord''

Aan: de voorzitter van de Provinciale Staten

Datum: 07-04-2021

Toelichting

In een bericht van sliedrecht24.nl op 6 april jongstleden (*) valt te lezen dat
PFOA-grond die begin maart 2021 is afgevoerd vanaf Benedenveer naar de polder in Sliedrecht-Noord zwaar vervuild was. Uit grondmonsters, genomen door de heren Johan Lavooi en Joop Keesmaat en onderzocht door de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, blijkt dat de grond van het weiland in de polder 19 mg/kg PFOA bevat, terwijl dat voor de vanuit de Benedenveer gestorte grond op gemiddeld 28 mg/kg uitkwam. Dat betekent dus een zwaardere vervuiling van ongeveer 50%. De uitkomsten van het onderzoek zijn in een officiële analyse certificaat vastgelegd.

Saillant detail is dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid toestemming had gegeven voor het uitrijden van de grond.

Zo liet woordvoerder mw. Lydia Slob van de omgevingsdienst optekenen dat zij na goed overleg met de gemeente Sliedrecht en het waterschap toestemming hebben gegeven voor het grondtransport, aangezien het PFAS-gehalte van de grond uit Benedenveer lager zou zijn dan het PFAS-gehalte in de grond van Sliedrecht-Noord.

Dit is dus in tegenspraak met de schokkende bevindingen van de VU Amsterdam.

Om meer inzicht te krijgen in de geldende regels, hebben de heren Lavooi en Keesmaat contact gezocht met Prof. Dr. Jacob de Boer van de VU Amsterdam. ​

En wat blijkt: uit de laatste richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 2 juli 2020 i.h.k.v. het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van grond en baggerspecie”, komt naar voren dat de gestorte grond altijd vergelijkbaar of schoner moet zijn dan de “ontvangende grond”.

De maximale toepassingswaarde van grond met PFOA is vastgesteld op 7 mg/kg voor wonen of industrie en op 1,9 mg/kg voor landbouw/natuur. De gevonden waarde uit de grondmonsters zit daar dus ver boven.

De PVV is geschokt door de bevindingen van de VU Amsterdam. Niet alleen omdat er zwaarder vervuilde grond is gestort in Sliedrecht Noord met alle mogelijke gevolgen van dien, maar ook omdat de omgevingsdienst de stort heeft toegestaan.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

1. Bent u bekend met het onderzoek van de VU Amsterdam en deelt u de mening dat het op zijn zachtst gezegd zeer opmerkelijk is dat de gevonden waarden veel hoger zijn dan de
gehanteerde waarden in geldende regelgeving en de waarden waar de omgevingsdienst mee heeft gewerkt? Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven met welke onderzoeken de omgevingsdienst heeft gewerkt, waaruit blijkbaar de conclusie kon worden getrokken dat de grondverplaatsing mogelijk was?  Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u alle communicatie tussen de gemeente Sliedrecht, de omgevingsdienst en het waterschap publiceren die te maken hebben met deze specifieke grondverplaatsing? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat deze grondverplaatsing niet had mogen plaatsvinden en mogelijk verstrekkende gevolgen kan hebben? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met o.a. een zo gedetailleerd mogelijke inventarisatie van mogelijke gevolgen, alsmede te nemen maatregelen door uw College en genoemde partners om zaken recht te zetten en te waarborgen dat in de toekomst dergelijke grondverplaatsingen niet meer kunnen plaatsvinden.

5. Uit het bericht kan worden opgemaakt dat dhr. Lavooi aanvullende vragen heeft gesteld aan de Omgevingsdienst over de dikte van de aangebrachte laag (toen ca 50 cm) en de gevolgen daarvan. Ondanks een schriftelijke toezegging dat er snel een antwoord zou komen, is dat tot op heden nog steeds niet gebeurd.

6. Deelt u de mening dat voor het aangezicht van de omgevingsdienst, alsmede het provinciaal bestuur het zeer onwenselijk is dat er zo lang wordt gedaan om vragen over deze uiterst serieuze kwestie te beantwoorden? Kunt u nagaan waarom dit nog niet is gebeurd en de omgevingsdienst ‘inspireren’ zo snel mogelijk met een beantwoording te komen? Zo nee, waarom niet?

BRON

(*)  https://sliedrecht24.nl/pfoa-grond-gestort-in-polder-sliedrecht-noord-blijkt-zwaar-vervuild/?cn-reloaded=1