Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake (commerciële) bomenkap''

Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake (commerciële) bomenkap''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 5-3-2021

Toelichting

In een artikel van het Algemeen Dagblad op 22 februari jongstleden (*) valt te lezen dat Eneco en Renewable Energy Factory zijn gestart met de kap van meer dan duizend gezonde bomen in De Buitenzomerlanden bij Heinenoord, om ruimte te maken voor de realisatie van Windpark Oude Maas.

De PVV vindt dit onnavolgbaar en weer een duidelijke bevestiging dat windenergie werkelijk niets met duurzaamheid te maken heeft. Bomen zijn namelijk de longen van de wereld en nemen bovendien fijnstof op. Daarnaast staat bomenkap volledig haaks op de zinloze en peperdure ambities van o.a. overheden om CO2-uitstoot aan te pakken en dan heeft onze fractie het nog niet eens over de belevingswaarde van bossen voor mensen en hun waarde voor flora en fauna.

Naar aanleiding van deze bomenkap ontving onze fractie vanuit de provincie signalen dat de afgelopen jaren de (commerciële) bomenkap zou zijn toegenomen en tevens op plaatsen waar dat niet gebruikelijk is. Bovendien zou uit navraag bij gemeenten inzake de exacte cijfers zijn gebleken dat er een vertekend beeld ontstaat, aangezien bv. veel polderwegen niet onder beheer van gemeenten vallen, maar onder waterschappen, provincie of Staatsbosbeheer.

De PVV maakt zich zorgen over de ontvangen signalen en daarom wil ondergetekende graag onderstaande vragen aan het College stellen.

1. Deelt u de mening dat de kap van gezonde bomen voor vervuilende en natuur aantastende windturbines werkelijk niets met duurzaamheid te maken heeft en waar mogelijk moet worden tegengegaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Is er in onze provincie een toename zichtbaar ten aanzien van (commerciële) bomenkap? Zo ja, waarom en hoe groot was de toename? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waarbij de jaren worden bestreken uit deze collegeperiode.

3. Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven hoe de bevoegdheden en plichten van de verschillende overheden liggen ten aanzien van (commerciële) bomenkap? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Deelt u de mening dat voor transparantie van beleid het van groot belang is dat er een openbaar totaaloverzicht is van alle (commerciële) bomenkapprojecten in onze provincie met zo gedetailleerd mogelijke informatie inzake o.a. wie de bomen kapt, de hoeveelheid bomen, alsmede de redenen voor het kappen en op welke wijze de gekapte bomen worden gecompenseerd? Zo ja, bestaat een dergelijk openbaar overzicht en indien dat zo is, kunt u die de Staten dan doen toekomen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

BRON

(*) https://www.ad.nl/hoeksche-waard/protest-tegen-kap-van-meer-dan-duizend-bomen-in-de-buitenzomerlanden-dit-is-een-heel-trieste-dag~a38e30ac/