Motie Openbaar digitaal register geheime stukken

Motie: Openbaar digitaal register geheime stukken  

Onderwerp: Vaststelling besluitvorming warmtelevering Leidse regio

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16-12-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Het warmtedossier zich kenmerkt door continuerende geheimhouding, waardoor veel besluiten zijn gebaseerd op geheime informatie.

Overwegende dat:

  • Transparantie in het openbaar bestuur van groot belang is;
  • Onze burgers recht hebben op zoveel mogelijk informatie en dat als iets tóch geheim wordt verklaard zo duidelijk mogelijk moet worden weergegeven waar het om gaat en wat de reden van geheimhouding is.

Dragen het college op:

  • Een openbaar digitaal register te creëren, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welk stuk onder geheimhouding valt, aan wie het stuk is aangeboden, alsmede om wat voor soort document het gaat, de oorspronkelijke datum van geheimhouding, het onderwerp en de reden tot geheimhouding.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  1. J. Mooiman (PVV)
  2. L.J.M.W. Neijenhuis (D66)