Motie Rapport Randstedelijke Rekenkamer ‘’Leiding onder druk’’ z.s.m. openbaar

Motie: Rapport Randstedelijke Rekenkamer ‘’Leiding onder druk’’ z.s.m. openbaar

Onderwerp: Vaststelling besluitvorming warmtelevering Leidse regio

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16-12-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • De Randstedelijke Rekenkamer op verzoek van Provinciale Staten (PS) onderzoek heeft gedaan naar het besluitvormingsproces inzake het WbR en de informatievoorziening daarover aan PS, en dat zij op 3 juli 2020 het rapport ‘’Leiding onder druk’’ publiceerde;
  • Dit onderzoek vanwege de continuerende geheimhouding op het warmtedossier nog steeds niet volledig openbaar is;
  • De Randstedelijke Rekenkamer het onderzoek pas volledig openbaar kan maken, zodra er uitsluitsel is over geheime passages.

Overwegende dat:

  • Transparantie in het openbaar bestuur van groot belang is voor de uitvoering van de taken van PS en de informatievoorziening richting onze burgers;
  • Het daarom noodzakelijk is dat het rapport van de Rekenkamer zo snel mogelijk volledig openbaar wordt gemaakt.

Dragen het college op:

  • Alles in het werk te stellen om de resterende geheime passages zo spoedig mogelijk te kunnen openbaren, teneinde te komen tot een volledige openbare versie van het door de Randstedelijke Rekenkamer gepubliceerde rapport “Leiding onder druk”.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  1. J. Mooiman (PVV)