Motie Geheimhouding van zo kort mogelijke duur

Motie: Geheimhouding van zo kort mogelijke duur

Onderwerp: Vaststelling besluitvorming warmtelevering Leidse regio

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16-12-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Het warmtedossier zich kenmerkt door continuerende geheimhouding, waardoor veel besluiten zijn gebaseerd op geheime informatie;
  • Door GS daarbij veelal is verwezen naar afspraken die met derden zouden zijn gemaakt, waardoor openbare behandeling niet mogelijk was;
  • De geheimhouding meermaals is verlengd, waardoor deze in veel gevallen al jarenlang duurt.

Overwegende dat:

  • Transparantie in het openbaar bestuur van groot belang is;
  • Langdurige geheimhouding de democratische controle, be├»nvloeding en toetsing bemoeilijkt;
  • De geheimhouding en de duur daarvan, zoals gehanteerd bij het warmtedossier, geen voorbeeld moet zijn voor de toekomstige gang van zaken;
  • Onze burgers recht hebben op zoveel mogelijk informatie, alsmede dat het ook in het belang van PS en GS is om geheimhouding van zo kort mogelijke duur te laten zijn.

Verzoeken GS en PS:

  • Altijd als uitgangspunt te hanteren dat geheimhouding van zo kort mogelijke duur dient te zijn.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  1. J. Mooiman (PVV)