Motie Geen voorrangsregeling voor statushouders

Motie: Geen voorrangsregeling voor statushouders

Onderwerp: Begroting 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • Gemeenten een taakstelling hebben om statushouders te huisvesten;
  • Het Rijk en het COA gemeenten hebben laten weten dat zij 27.000 statushouders moeten huisvesten in 2021;
  • Er in Zuid-Holland een enorm woningtekort is en veel Zuid-Hollanders jaren op een wachtlijst moeten staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning;
  • Bijna alle Zuid-Hollandse gemeenten een voorrangsregeling hanteren voor statushouders.

Overwegende dat:

  • De door gemeenten gehanteerde voorrangsregeling niet wettelijk verplicht is en oneerlijk uitpakt voor Zuid-Hollanders die al jaren op een sociale huurwoning wachten;
  • De taakstelling voor het jaar 2021 een nog grotere druk zal geven op de voorraad sociale huurwoningen van gemeenten.

Verzoeken GS om:

  • Alle Zuid-Hollandse gemeenten te verzoeken geen voorrangsregeling te hanteren voor statushouders.

En gaan over tot de orde van de dag.

  1. J.H. de Vree (PVV Zuid-Holland)
  2. J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)