Motie Schrappen provinciale ondersteuning voor aardgasvrije woningen

Motie: Schrappen provinciale ondersteuning voor aardgasvrije woningen

Onderwerp : Begroting 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • Bij Beleidsprestatie 6-2-2 “Aanpak klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen” valt te lezen dat het College gemeenten wil ondersteunen bij de transitie naar aardgasvrije wijken en energiebesparende maatregelen.

Overwegende dat:

  • Er geen nut en noodzaak bestaat om woningen van het aardgas te halen;
  • Aardgas naar verhouding met hernieuwbare energiebronnen veel energie levert, alsmede betaalbaar en betrouwbaar is;
  • In het buitenland juist wordt geïnvesteerd in aardgas.

Verzoeken GS om: 

  • Provinciale ondersteuning die gerelateerd is aan het aardgasvrij maken van woningen in Zuid-Hollandse gemeenten zo spoedig als mogelijk te beëindigen.

En gaan over tot de orde van de dag.

  1. J.H. de Vree (PVV Zuid-Holland)
  2. J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)