Schriftelijke vragen ''Provinciale bijdragen aardgasvrij beëindigen''

Schriftelijke vragen ''Provinciale bijdragen aardgasvrij beëindigen''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 17-10-2020

Toelichting

Uit een bericht van het Noordhollands Dagblad op zaterdag 17 oktober 2020 (*) blijkt dat
een proefproject in de gemeente Purmerend om 1.300 woningen in een wijk van het aardgasnetwerk te koppelen is uitgesteld door allerlei problemen.

Zo bleek uit brieven aan bewoners, waar de Raad van Purmerend geen weet van had, dat afgelopen juli een streep ging door aangekondigde rioolwerkzaamheden die waren gekoppeld aan de aanleg van het benodigde warmtenet van Stadsverwarming Purmerend.

Bovendien kregen bewoners te lezen dat door ‘economische veranderingen’ het volgens de gemeente noodzakelijk was opnieuw te kijken naar de kosten van aanleg en installaties van het warmtenet. Tevens moet worden gekeken naar de financiële tegemoetkoming voor de bewoners.

NH Nieuws kwam ook op zaterdag 17 oktober met een bericht (**) over genoemde problematiek en daarin liet voormalig projectmanager Peter Blesgraaf optekenen dat de problemen niet nieuw zijn.

Blesgraaf gaf aan dat hij vanaf het begin zowel financieel als technisch twijfels had over het tegelijkertijd aardgasvrij maken en het vervangen van het riool, omdat dat idee al eerder in Nederland is onderzocht en afgeschoten.

Tevens stelt de voormalig projectmanager dat bewoners die niet direct instemden, werden aangeduid als ‘gasklevers’ en soms publiekelijk te kijk gezet. Zijn ervaring is dat net als in Purmerend ook bij veel andere soortgelijke pilotprojecten een kokervisie overheerst.

Blesgraaf vraagt zich ook serieus af of het project financieel nog wel haalbaar is.

Hoewel dit een proefproject betreft in Noord-Holland, vreest de PVV dat genoemde problemen ook afspelen bij het van het aardgas halen van Zuid-Hollandse woningen en daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande vragen stellen.

Vragen

1) Heeft u duidelijk in beeld voor alle Zuid-Hollandse gemeenten die net als de gemeente Purmerend een proefproject hebben of anderzijds werk maken van het aardgasvrij maken van hun woningvoorraad, waar eventuele problemen liggen, hoe er met bewoners en de gemeenteraad wordt gecommuniceerd, alsmede op welke manier wordt omgegaan met bewoners die niet of zo laat mogelijk van het aardgas willen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Mocht het antwoord op vraag 1 “Nee” zijn, bent u dan bereid een onafhankelijk onderzoek in te stellen of op zijn minst zelf zoveel mogelijk informatie in te winnen en te delen met Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

Het van het aardgas halen van woningen is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord. Echter, dit akkoord staat enorm onder druk. Niet alleen, omdat minister Ollongren onlangs liet weten dat het kabinet de stekker trekt uit het plan voor een speciale lening om koophuizen te vergroenen, maar ook vanwege de grote maatschappelijke onvrede over biomassa en windturbines. Bovendien bleek uit recente berichtgeving opnieuw dat het voor bewoners peperduur is om hun huis ‘duurzaam’ te maken en dat de stroomnetten de omschakeling naar hernieuwbare energie niet zomaar kunnen maken.

Daarbij komt dat mogelijke alternatieven voor aardgas, zoals geothermie en waterstof, nog in de kinderschoenen staan en allerlei problemen kennen. Zo spelen bv. bij de ontwikkeling van waterstof allerlei vraagstukken, waaronder de efficiëntie van de productie, alsmede de distributie ervan.

En dan hebben we het nog niet eens over de nieuwe klimaatrel die zeer recent is uitgebroken. De VN kwam namelijk met het alarmistische rapport ‘Human Cost of Disasters’ inzake toenemende klimaatrampspoed en dat bleek haaks te staan op haar eigen bevindingen. (***) 

In het rapport wordt gesproken van een “duizelingwekkende stijging van klimaatgerelateerde rampen over de laatste twintig jaar”, maar in hetzelfde stuk staat echter een grafiek, waaruit blijkt dat het aantal natuurrampen sinds 2000 juist met maar liefst 15 procent is afgenomen.

3) Deelt u de mening, kijkende naar de problematiek in de gemeente Purmerend, de bevindingen van Peter Blesgraaf, het zwaar onder druk staande Klimaatakkoord en de uitstekende staat van dienst, alsmede lage kosten van aardgas, dat moet worden afgezien van het aardgasvrij maken van woningen? Zo ja, bent u bereid die boodschap richting het Rijk te communiceren en indien van toepassing alle provinciale bijdragen waar mogelijk af te bouwen of te beëindigen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord. 

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRONNEN

(*) https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201016_65026616/project-aardgasloos-purmerend-on-hold-gemeente-heeft-meer-voorbereidingstijd-nodig

(**) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274691/voormalig-projectmanager-problemen-met-aardgasprijs-wijk-purmerend-zijn-niet-nieuw

(***) https://www.telegraaf.nl/nieuws/957124934/nieuwe-klimaatrel-vn-alarmerend-rapport-in-tegenspraak-met-eigen-data