Schriftelijke vragen ''Proactieve provinciale bijdrage om woningbouw te stimuleren''

Schriftelijke vragen ''Proactieve provinciale bijdrage om woningbouw te stimuleren''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 2-10-2020

Toelichting

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur op 1 oktober 2020 (*) blijkt dat de provincie Utrecht de komende vier jaar 20 miljoen euro wil uittrekken om de woningbouw in de provincie te stimuleren. De ambitie is om jaarlijks 10.000 woningen te bouwen, waarvan de helft in het sociale en middensegment.

Vanwege de enorme krapte op de woningmarkt en de behoefte aan meer betaalbare en toekomstbestendige woningen, wil het Utrechts College alle gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen nog meer ondersteuning aanbieden.

Tevens gaat men bekijken hoe de bouw van woonvormen kan worden gestimuleerd voor ouderen en mensen die op korte termijn een tijdelijke woning nodig hebben.

De PVV is van mening dat alles uit de kast moet worden getrokken om de samenleving ontwrichtende woningnood aan te pakken. Een proactieve aanpak, zoals het Utrechts College voor ogen staat, kan ook meerwaarde hebben in Zuid-Holland en daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande vragen stellen.

Vragen

1) Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de provincie Zuid-Holland momenteel allemaal doet (al dan niet met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen) om de woningbouwcrisis binnen haar provinciegrenzen aan te pakken en wat de resultaten zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u, in het verlengde van vraag 1, aangeven wat de provincie Zuid-Holland doet om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren en wat de resultaten zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Kunt u, in het verlengde van vragen 1 en 2, aangeven wat de provincie Zuid-Holland doet om de bouw van woonvormen te stimuleren voor ouderen en mensen die op korte termijn een tijdelijke woning nodig hebben? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat een proactieve aanpak, zoals het Utrechts College voor ogen staat, (op onderdelen) meerwaarde kan hebben voor het Zuid-Hollands woonbeleid en een steentje kan bijdragen om de gigantische woningnood aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

In de Trouw van 6 februari jongstleden liet de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties optekenen dat corporaties niet het geld hebben om én ­woningen te bouwen, én te verduurzamen, én huurprijzen betaalbaar te houden. (**)

5) Deelt u de mening, kijkende naar de steeds groter wordende woningbouwcrisis, de zeer onzekere economische tijden en de kritische opmerkingen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties dat woningbouw zich in eerste instantie moet richten op betaalbaarheid en volumegroei? Zo nee, waarom niet?

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRONNEN

(*) https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/provincie-utrecht-trekt-20-miljoen-uit-voor.14675507.lynkx

(**) https://www.trouw.nl/nieuws/woningcorporaties-willen-niet-bouwen-onzin-zeggen-de-toezichthouders~baa8be67/