Schriftelijke vragen ''Mogelijk alle vergunde windparken onterecht''

Schriftelijke vragen ''Mogelijk alle vergunde windparken onterecht''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 21-9-2020

Toelichting

Uit een artikel van de Telegraaf op 11 september 2020 (*) komt naar voren dat mogelijk alle vergunde windparken in de problemen komen. In Drenthe proberen bewonersgroepen namelijk via een civielrechtelijke zaak windpark Drentse Monden en Oostermoer tegen te houden, met e.v.t. verstrekkende gevolgen voor alle andere windparken.  

De basis van deze juridische stap is een uitspraak van het Europese Hof afgelopen juni inzake een Vlaams windpark, waarin werd gesteld dat vooraf een toets inzake de milieu-effecten van geluidsnormen had moeten plaatsvinden. Het Hof legt hiermee ook een bom onder de vergunningverlening van alle Nederlandse windparken.

Advocaat Peter de Lange stelt in het betreffende artikel dat alles draait om de vraag of de vergunningverlening vanuit het Activiteitenbesluit wel voldoet aan Europese regels.
Hij verklaart dat vergunningen voor windparken worden verstrekt op basis van vaste geluidsnormen met maximale jaargemiddelden, maar dat deze normen nooit zelf zijn getoetst op hun milieu-effect. De verplichte milieubescherming is daardoor een wassen neus.

Hoewel het juridische traject natuurlijk nog niet is afgerond, is de PVV van mening dat een eventueel bevestigende uitspraak van de rechter verstrekkende gevolgen zal hebben voor de energietransitie, provinciaal beleid, en de verschillende regionale energiestrategieën in onze provincie. Windenergie vervult in de RES’en namelijk een prominente rol.

Daarom wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande vragen stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening dat de beschreven zaak verstrekkende gevolgen kan hebben voor de energietransitie, provinciaal beleid, en de verschillende regionale energiestrategieën in onze provincie? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u de Staten en uw (lokale) partners periodiek op de hoogte houden van het juridische traject dat nu in Drenthe wordt doorlopen inzake windpark Monden en Oostermoer, alsmede de Staten en (lokale) partners een memo sturen waarin een inschatting wordt gegeven van de mogelijke gevolgen voor de energietransitie in de provincie Zuid-Holland en het provinciale beleid bij een bevestigende uitspraak van de rechter? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat als er een bevestigende uitspraak van de rechter komt, dan opnieuw wordt aangetoond dat windenergie absoluut geen serieuze optie is om bij te dragen aan het voorzien in de energiebehoefte van onze samenlevingen en ambities inzake CO2-reductie? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat het sowieso verstandig is om alvast naar scenario’s te kijken waarin geen ruimte is voor windparken en bv. wordt ingezet op kernenergie? (ook in het licht van de op donderdag 17 september jl. door de Tweede Kamer aangenomen motie 35570-11 van VVD/CDA/PVV/SGP)

Zo ja, kunt u deze scenario’s dan zo snel mogelijk uitwerken en eventueel in de bij vraag 2 genoemde memo verwerken? Zo nee, waarom niet.

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/549655844/bom-onder-alle-nederlandse-windmolenparken