Motie Bijdrage aan acute daklozenproblematiek in Zuid-Holland

MOTIE Bijdrage aan oplossen van de (acute) daklozenproblematiek in Zuid-Holland

Onderwerp: Begroting 2020;

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 13-11-2019 ter behandelingvan bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • De gemeente Den Haag door een forse stijging van het aantal dak- en thuislozen kampt met een lange wachtlijst voor de daklozenopvang. Vorige week konden 94 dak- en thuislozen geen plek krijgen bij de noodopvang, Den Haag heeft hierover al een noodkreet geuit;
 • De gemeente Den Haag heeft aangegeven hulp nodig te hebben bij de opvang van daklozen, aangezien Den Haag de toestroom van het aantal daklozen zelf niet meer aankan;
 • De winter op komst is en dit een nog onwenselijkere situatie voor daklozen oplevert als zij op straat moeten verblijven omdat opvang in de regio propvol zit;
 • Meerdere partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben aangegeven dat adequate opvang van daklozen belangrijk is en dat de provincie hieraan een bijdrage kan leveren;

Overwegende dat:

 • Er een morele plicht is om onze daklozen gedurende de wintermaanden op te vangen om gevaarlijke situaties te voorkomen;
 • De Provincie Zuid-Holland vanuit haar rol een bijdrage kan leveren aan de oplossing van de (acute) problematiek;
 • Meerdere gemeenten hebben aangegeven dat het niet in de veelal knellende begrotingen past om de (acute) problematiek aangaande daklozen op te lossen;

Verzoekt het college:

 • Zich in te zetten voor het oplossen van de (acute) tekorten aan slaapplek voor daklozen in onze provincie;
 • Hierover op korte termijn met de betreffende gemeenten in gesprek te gaan en terugkoppeling te geven aan PS;

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Henk de Vree (PVV)