Schriftelijke vragen "Duidelijkheid inzake duurzaamheidsfeestje Festival van de toekomst"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 6-2-2019
Onderwerp : Duidelijkheid inzake duurzaamheidsfeestje Festival van de toekomst.

Toelichting

Op dinsdag 5 februari 2019 is er op het provinciehuis een duurzaamheidsfestival georganiseerd met de naam “Festival van de toekomst”. Tijdens dit festival werd onder andere aandacht besteed aan het beperken van CO2-emissies.

Maar het is zeer de vraag of CO2 wel de klimaatknop is waaraan gedraaid kan worden en waar heel veel belastinggeld aan verspild moet worden om uitstoot te verminderen.

Zo stelt emeritus hoogleraar natuurkunde Kees de Lange (een van de 24 auteurs van het manifest “Nieuw Klimaat Alarm”) dat ons klimaat al 4,5 miljard jaar varieert en grote variaties vertoont door invloeden van allerlei factoren. Daarom is het onmogelijk het klimaat stil te zetten op een gewenste stand.

Ten bate van het festival is een enorm podium opgebouwd, zijn de nodige decorstukken gebruikt (zoals bomen en struiken) en waren veel zitplaatsen aanwezig. Tevens waren er veel marketinguitingen, tot op de toiletten van het provinciehuis.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen dat er belastinggeld over de balk is gegooid om dit duurzaamheidsfeestje te organiseren en dat eenzijdige informatie is verstrekt.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Kunt u ons uitleggen wat de exacte kosten en baten (in de breedste zin van het woord) waren van dit festival en hoeveel de provincie heeft bijgedragen? Graag een gemotiveerd antwoord.
2. Kunt u aangeven wat de kosten voor de gastsprekers waren (graag per gastspreker)? Zo nee, waarom niet?
3. Wat was de verwachting inzake het aantal deelnemers aan dit festival en hoeveel waren er uiteindelijk aanwezig? Graag een gemotiveerd antwoord.
4. Kunt u aangeven wie er aanwezig waren en namens welke organisaties? Zo nee, waarom niet?
5. Deelt u de mening dat iedere politiek-bestuurlijke beslissing inzake het huidige en toekomstige energie- en duurzaamheidsbeleid zeer zorgvuldig dient te worden gemaakt, met oog voor alle voorhanden zijnde wetenschappelijke inzichten? Zo nee, waarom niet?
6. Als het antwoord op vraag 5 “Ja” is, kunt u dan aangeven op welke wijze het festival aandacht heeft besteed aan bevindingen van wetenschappers die kritisch staan ten opzichte van het uitgangspunt dat CO2-emissies verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de Aarde? (bv. de auteurs van het manifest “Nieuw Klimaat Alarm”)
Graag een gemotiveerd antwoord.

 

1. H. de Vree (PVV Zuid-Holland)