Spreektekst Hoofdlijnenakkoord Zuid-Holland 2015-2019 (PS-vergadering 27-5-2015)

Voorzitter, afgelopen vrijdag hebben wij kennisgenomen van het akkoord tussen de fracties van VVD, CDA, D66 en SP. Het is vandaag tien weken geleden dat de burgers van Zuid-Holland een stem konden uitbrengen op een partij en bijbehorende kandidaat naar hun keuze.

De vier partijen hebben alle tijd genomen om tot een akkoord te komen. Al op de avond van de verkiezingen leek een doorstart van deze coalitie een logische optie. Dat men uitgebreid de tijd neemt, is uiteraard het goed recht van de coalitiepartijen.

Het is echter wel jammer dat, wanneer er dan eindelijk een akkoord ligt, het zo’n beetje ook de eerstvolgende werkdag besproken wordt. Dat vinden wij jammer. Dat is een gemiste kans. Ik zal enkele aandachtspunten kort aan de orde stellen.

In de eerste plaats is de PVV blij dat er geen nieuwe natuurplannen meer komen. Eindelijk wordt op de rem getrapt en worden niet klakkeloos honderden miljoenen euro’s verspild aan nepnatuur. U ziet dat het woord ook in deze periode weer terug zal komen. Ik denk dat het binnenkort zelfs wel toegevoegd wordt aan de Van Dale.

De 40 miljoen euro aan incidentele uitgaven mag wat ons betreft achterwege blijven.

De omgevingsdiensten. Wij hebben in de afgelopen jaren veel over dit onderwerp gesproken en het is goed om te constateren dat het voorliggende akkoord zo'n beetje letterlijk het PVV-standpunt weergeeft. Dat er in de voorgestelde portefeuilleverdeling een typisch onderscheid wordt gemaakt tussen de vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds kan zeker op de steun van de PVV rekenen.

De verlaging van de opcenten. In het hoofdlijnenakkoord wordt gesproken over een verlaging van € 0,95 naar € 0,92 vanaf volgend jaar. De PVV is opgetogen over het feit dat er kennelijk ook bij andere partijen het besef is gekomen dat de Zuid-Hollandse automobilist geen melkkoe is. Wat ons betreft is deze verlaging een aarzelende eerste stap maar bij lange na niet voldoende. Een verlaging van de opcenten met nauwelijks 3% zet natuurlijk niet echt zoden aan de dijk.

Overigens, nog niet zo lang geleden werd mijn fractie aangevallen toen zij voorstelde om de opcenten te verlagen met een veelvoud van 3%. De gemiddelde automobilist zou onvoldoende merken van een dergelijke verlaging. De PVV vraagt zich dan ook af of deze verlaging niet louter symbolisch is. Zoals wel vaker voor belastingvoordelen uit de koker van de VVD geldt, is het voor ons eerst zien en dan geloven.

Dan kom ik op een tweetal onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord waarover de PVV minder te spreken is. In de eerste plaats het Chinabeleid. Het akkoord voorziet in het handhaven van het huidige beleid ten aanzien van China. Wij vinden dat een onzinnige doelstelling. Wij verwachten niet dat men in steden als Shanghai zit te wachten op een afvaardiging van de provincie Zuid-Holland. Wij zien het meer als een landelijke taak en niet als een provinciale taak.

Daarnaast blijkt uit het hoofdlijnenakkoord dat de vier partijen nog altijd krampachtig vasthouden aan het beleid ten aanzien van windturbines, ondanks alle protesten van de bewoners van deze provincie. Dat is heel jammer. Ik rond af. Wij beoordelen het hoofdlijnenakkoord aan de hand van de uitwerking in concrete gevallen. Wij gaan zien wat er in deze vier jaar van terecht zal komen. Er zitten zowel positieve als negatieve punten in.

Dank u wel