Jaarstukken 2014 (PS-vergadering 27-5-2015)

Voorzitter, met het vaststellen van deze jaarrekening door Provinciale Staten legt het college van GS verantwoording af over de mate waarin de diverse doelen zijn bereikt en de middelen zijn ingezet.

Er wordt een rekeningresultaat gepresenteerd van bijna 30 miljoen euro voordelig. Dat is ongeveer 3% van het totale budget. Bij het vaststellen van de najaarsnota in de tweede helft van 2014 werd, niet geheel verrassend, nog uitgegaan van een budgettair neutraal resultaat. Dat schijnt zo’n beetje de gewoonte te zijn want dat zien wij ieder jaar.

Voor de zoveelste keer op rij zien wij bij de jaarstukken een fors overschot van tientallen miljoenen euro’s. Dit, terwijl wij enkele maanden daarvoor, zoals ieder jaar, een budgettair neutraal resultaat gepresenteerd kregen. In 2010 34,8 miljoen euro, in 2011 20 miljoen euro, in 2012 15,1 miljoen euro, in 2013 26,3 miljoen euro en in 2014 28,8 miljoen euro. Wij zetten vraagtekens bij dat voortdurende overschot.

Hoe komt het dat er steeds zo veel geld overblijft? Hanteert de provincie een te optimistische planning, waardoor sommige projecten noodgedwongen opgeschoven moeten worden naar een volgend jaar of wordt er creatief met posten geschoven, zodat het lijkt alsof de provincie een buitengewoon succesvol financieel beleid voert?

Wij denken vooral aan het laatste, want in de tussentijd is de algemene reserve verdubbeld van ongeveer 35 miljoen euro in 2011 tot bijna 70 miljoen euro in 2014. De PVV pleit voor de toekomst voor het aanhouden van minimale reserves. De inwoner van Zuid-Holland is niet gediend bij een overheid die de zuurverdiende belastingcenten angstvallig in eigen zak wil houden.

Het geld dat ieder jaar overblijft, kan veel beter worden teruggegeven aan de burger in de vorm van lastenverlichting. Laten wij hopen dat de lijn die vanmiddag wordt ingezet, een begin is. Wie weet kan dat nog tot iets moois leiden.

Zuid-Holland heeft al jaren de twijfelachtige eer om op afstand het hoogste opcententarief van ons land te hanteren. Wij rekenen erop dat die lijn naar € 0,93 vanmiddag er eentje wordt waarbij wij nog eens warme gevoelens gaan krijgen. De aanvullende investeringen in infrastructuur zijn zeker geen overbodige luxe.

In de commissievergadering had ik het er al over dat wij meer stilstaan en langzaam rijden in Zuid-Holland dan dat wij echt vooruitgaan. Het is niet echt opgeschoten ondanks de enkele beperkte investeringen die zijn gedaan. Daarop mag wat de PVV betreft voor de toekomst fors ingezet worden; 24 Zuid-Hollandse trajecten staan in de file top 50 en dan hebben wij het nog niet eens over de vele opstoppingen die wij dagelijks ondervinden.

Kortom, de PVV pleit voor het uitgeven van het geld dat het college juist angstvallig op de bank wil houden. Tot onze spijt kunnen wij ons niet vinden in de lijn van het college voor het wegzetten van de middelen. Wij zullen dan ook niet akkoord gaan met de Jaarrekening 2014.

Dank u voorzitter.

TWEEDE TERMIJN

Voorzitter, ik kan het vrij kort houden. De heer Van der Sande heeft mij uitgenodigd een toelichting te geven op het proces dat ik in de eerste termijn heb aangeduid. Het proces is inderdaad politiek ingestoken. Daarvoor zitten wij uiteindelijk in deze zaal.

Het gaat ons niet om de wijze waarop de stukken zijn verzameld. Die zijn meer dan goed gepresenteerd; dat is door meerdere partijen aangegeven. Dat willen wij graag bevestigen en via u het ambtelijk apparaat complimenteren.

Het gaat meer om de lijn, niet alleen de manier waarop het eindstuk ter beschikking is gesteld maar ook over de politieke keuzes van dit college voor de manier waarop wordt omgegaan met resterende gelden. Daarin kunnen wij ons niet vinden. Op die gronden zullen wij deze jaarrekening niet goedkeuren en tegenstemmen. Voor 95% gaan wij akkoord maar wij kunnen niet meegaan met die laatste 5%.

Het spijt ons maar de PVV zal tegenstemmen.

Dank u voorzitter.