Begroting 2016 e.o. (PS-vergadering 11-11-2015)

Voorzitter, ik wil beginnen met een woord van dank aan het college voor de voorliggende Begroting 2016, een goed leesbaar stuk waarin wij ons deels kunnen vinden. De verlaging van de opcenten is een goed voorbeeld van dat ‘deels’. Positief is dat de opcenten verlaagd worden. Minder positief is dat het om slechts 4 euro gaat.

Het duurt maar liefst 2 jaar voordat je daarmee een hamburgermenu kunt kopen of iets onbenulligs als een rugkrabber, want dan kom je nog 75 eurocent tekort. De PVV vraagt zich af wie in de coalitie het licht gezien heeft, waardoor deze verlaging er dan toch eindelijk is gekomen.

De VVD kan het niet zijn, want van die kant is geen van onze voorstellen ooit gesteund. In de aanloop naar de verkiezingen van maart dit jaar kwam uit die hoek overigens wel ineens de belofte om de opcenten met enkele tientjes te verlagen. Ik verwijs naar het artikel met een op zich hele mooie foto van de heer F. Vermeulen.

De PVV heeft in oktober 2012 precies zo’n voorstel gedaan. Helaas stemde de VVD toen tegen. Een jaar later probeerden wij het nog eens. Helaas stemde de VVD toen weer tegen. In juni 2014 hebben wij het nog een keer geprobeerd. En wat denkt u? Inderdaad, weer tegen. De PVV is de kwaadste niet; wij bieden de VVD, en ook alle andere partijen hier aanwezig, natuurlijk graag de kans om deze belofte in daden om te zetten. Ik zal in de tweede termijn een motie indienen die toch zou moeten kunnen leiden tot een echte verlaging.

Dat er nu eindelijk een verlaging komt, is altijd beter dan iedere werkende Nederlander 1.000 euro te beloven en in plaats daarvan de grenzen wagenwijd open te zetten, waardoor wij de komende jaren bakken geld kwijt zijn aan gelukzoekers. Maar dat natuurlijk geheel terzijde. Ik complimenteer het college voorlopig zuinigjes met het verlagen van de opcenten.

De totale lasten voor komend jaar bedragen iets meer dan 730 miljoen euro. Hoewel minder dan voorgaande jaren, is dat nog altijd een fors bedrag. In tegenstelling tot wat enkelen van mijn collega’s wellicht denken, komt dit geld niet uit de kraan. Er staan de afgelopen jaren ook nog maar weinig geldbomen in de provinciale tuin. Het is belastinggeld, voorzitter.

Het is de plicht van iedereen in dit huis om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ook hier wil ik beginnen met een compliment. Komend jaar zal er geen structurele subsidie meer worden verleend aan de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Elke cent naar milieuclubjes is er wat de PVV betreft eentje te veel. Dus het maximaal te subsidiëren bedrag van nul euro kunnen wij helemaal steunen.

Een uitgebreide blik op de begroting leert helaas dat er nog voldoende terreinen zijn waarop wat ons betreft bespaard kan worden. ik noem enkele voorbeelden. Milieueisen voor het openbaar vervoer: 1,3 miljoen euro. Subsidies voor het Kunstgebouw, de Pop Unie en dergelijke: ruim 1,6 miljoen euro. Subsidies voor organisaties als JSO, Timpaan en Zorgbelang: bijna 10 miljoen euro. Dit zijn taken die beter kunnen worden uitgevoerd door de rijksoverheid en/of gemeenten.

Los daarvan geeft dit college vele tientallen miljoenen euro’s uit aan allerlei natuurprojecten. De PVV wil dat de provincie zich hoogstens richt op het onderhoud van bestaande natuur en zich niet bezighoudt met allerlei nieuwe natuurprojecten. Ook ten aanzien van bestaande natuur zou een flinke versobering wenselijk zijn naar ons idee.

De PVV wil het geld dat dan overblijft, teruggeven aan de burgers van Zuid-Holland. Onze provincie heeft immers nog altijd een van de hoogste opcententarieven van heel Nederland. Met het bespaarde geld kan dan eindelijk een serieuze verlaging van de opcenten worden doorgevoerd.

Zoals u weet heeft mijn fractie aan de basis gestaan van het Provinciale Declaratie- en Subsidieregister. Het is goed dat dit soort informatie openbaar is, hoewel er zeker nog verbeteringen door te voeren zijn. Ik zal dit aan de hand van een voorbeeld illustreren.

Ongeveer een maand geleden wapperde er kortstondig een regenboogvlag voor het provinciehuis in verband met Coming Out Day. Dit bracht ons bij toeval bij een document over een organisatie die opkomt voor de rechten van onder andere homoseksuelen.Het blijkt dat het vorige college enkele jaren geleden besloten heeft om deze stichting met de naam Workplace Pride, te ondersteunen met een bedrag van 2.500 euro per jaar voor de duur van 4 jaar, van 2012 tot en met dit jaar.

De PVV heeft geen bezwaar tegen deze subsidie, maar wij vragen ons wel af hoe het komt dat dit bedrag niet in het Subsidieregister is opgenomen en in hoeveel andere gevallen het college geld geeft aan organisaties zonder het te vermelden in het Subsidieregister.

Het is de PVV een doorn in het oog dat die vreselijke vlag van de Europese Unie, hoewel die er vandaag en gisteren niet hing, nog altijd voor het provinciehuis wappert. Wellicht weet u dat deze vlag 12 gouden sterren herbergt. Wellicht weet u ook dat in verschillende tradities het getal 12 symbool staat voor perfectie en eenheid, zo’n beetje alles dus wat de Europese Unie zeker niet uitstraalt.

De PVV ziet deze vlag liever vandaag dan morgen verdwijnen en ik hoop dat hij ook niet teruggehangen wordt. Mocht hij teruggehangen worden, dan zal ik desnoods zelf een ladder pakken om de vlag te verwijderen. Ik heb hoogtevrees, dus dat zou nog spannend kunnen worden, maar als het mij lukt om die vlag naar beneden te halen, dan doen wij er een mooie PVV-strik omheen en mag hij mee naar huis met een D66-Statenlid naar keuze. Ik ben voornemens om hierover in tweede termijn een motie in te dienen.

De PVV is niet wars van snijden in eigen vlees. Ik zou daarom kort enkele woorden willen wijden aan onze eigen kilometervergoeding voor ons provinciale werk. De Statenleden die kiezen voor de vergoeding van autokilometers moeten exact invullen welke afstanden zij hebben afgelegd en met welk doel. Een terechte zaak. Wanneer het echter gaat om een ov-kaart, dan kan iemand in de basis onbeperkt reizen. Nou onbeperkt, voor zover er geen problemen zijn op het spoor door vallende bladeren, een te hoge of een te lage temperatuur.

De PVV denkt dat een flink bedrag kan worden bespaard zonder dat aan de reismogelijkheden van Statenleden wordt getornd. De gemiddelde kosten per jaar voor het gebruik van een ov-jaarkaart zijn 6.000 euro per Statenlid. Als wij zouden kiezen voor het reizen op saldo, kan naar alle waarschijnlijkheid veel geld worden bespaard. Ik zal in de tweede termijn hierover een motie indienen.

Tot slot. Wij zouden graag zien dat er meer geld wordt vrijgemaakt om de Hollandse molens in Zuid-Holland te beschermen en achterstanden in restauratie en onderhoud op een aanvaardbare termijn weg te werken. Een provincie die geen rekening houdt met het verleden, is naar ons idee niet in staat om verantwoord met de toekomst om te gaan. Ook ten aanzien van de molens zal ik in tweede termijn een motie indienen.

Dank u wel.