Spreektekst Jaarstukken 2015 (PS-vergadering 1-6-2016)

Voorzitter, ik ben trots dat ik vandaag namens mijn partij dit debat mag openen. Als grootste oppositiepartij is het onze taak om Gedeputeerde Staten kritisch te volgen, al dan niet in de taal van het volk. Het volk, de burgers van Zuid- Holland die ons acht zetels in dit huis hebben bezorgd.

Vandaag spreken wij over de jaarstukken, een grotendeels technisch verhaal dat na goedkeuring door de accountant in de richting van Provinciale Staten is gestuurd. Over de
technische verwerking van de begroting in de jaarrekening heeft de PVV geen opmerkingen. Wij kunnen op sommige onderwerpen van mening verschillen maar wat het college stelt te gaan doen, wordt over het algemeen ook uitgevoerd. 

Ik zou het graag over een aantal getallen willen hebben. Ik zal deze opsommen. 2010: 373 miljoen euro. 2011: 393 miljoen euro. 2012: 438 miljoen euro. 2013: 482 miljoen euro. 2014: 457 miljoen euro. En tot slot in 2015 een bedrag van maar liefst 504 miljoen euro.

Nee, het betreft hier niet de winst van de provincie die is overgehouden aan winsten uit het verleden. Ook gaat het niet over de kosten van opvang van asieleisers en gelukzoekers voor de Zuid-Hollandse belastingbetaler.

De getallen die ik zojuist opsomde, u weet het waarschijnlijk al, staan voor het eigen vermogen van onze provincie. Een eigen vermogen dat gemiddeld met 25 miljoen euro tot 30 miljoen euro per jaar stijgt. Dat is niet zo vreemd aangezien er sprake lijkt van een jaarlijks, en daarmee structureel, overschot.

Terwijl bij elke najaarsnota van de afgelopen vijf jaar de verwachting wordt uitgesproken op een budgettair neutraal resultaat uit te komen, blijkt jaar na jaar dat er tientallen
miljoenen euro's overblijven. Op zich is dat een compliment waard, want het is immers beter om geld over te houden dan om een tekort aan te vullen door het ophogen van de toch al hoge opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Maar toch, er is hier geen sprake van een incident. Dit college doet niets anders dan het oppotten van geld. Belastinggeld opgebracht door de inwoners van onze provincie. En in de ogen van de PVV zien wij daarvan veel te weinig terug.

De PVV kan niet instemmen met een provinciale overheid die honderden miljoenen euro’s op de bank heeft staan, terwijl het geld aan zo veel nuttige onderwerpen kan worden uitgegeven. Ik wil hierbij het college oproepen om zich meer open te stellen voor ideeën van andere partijen. De PvdA zal ongetwijfeld ook een voorstel doen. Er is sprake van een structureel overschot en het is dan ook juist om iedere partij een reële kans te geven om met een voorstel te komen om het overschot terug te geven aan de inwoners van Zuid-Holland.

De PVV denkt hierbij bijvoorbeeld aan het verlagen van de opcenten, het verhogen van investeringen in infrastructuur of openbaar vervoer, het uittrekken van meer geld voor het behoud van het Zuid-Hollandse erfgoed. U begrijpt dat ons wensenlijstje lang is, maar wij zouden met ons programma in de hand nog rustig even door kunnen gaan.

Wellicht kunnen wij bij de voorjaarsnota spijkers met koppen slaan en de burgers van onze provincie laten zien dat de provincie meer doet dan alleen het oppotten van belastinggeld.

Dank u wel voorzitter.