Spreektekst Voorjaarsnota 2016, Kadernota 2017-2020 e.o. (PS-vergadering 29-6-2016)

Voorzitter, uit de flinke hoeveelheid documenten die bij ons is gedropt in de digitale database willen wij een paar interessante punten aanstippen.

In eerste instantie de grote lijn. De grote lijn is dat het de provincie voor de wind gaat. Vorige maand spraken wij in dit huis over de reserves van inmiddels ruim 0,5 miljard euro. Ook spraken wij over het uitgeven van een deel van dit geld aan projecten waaraan de bevolking van Zuid-Holland echt iets heeft. Ik deed de suggestie om dat wat breder te doen dan alleen met de voorstellen van de coalitie.

De PVV denkt natuurlijk niet direct aan nepnatuurprojecten of subsidie voor het uitbeelden van een bloemkool, maar meer aan het restaureren van Zuid-Hollandse monumenten en het teruggeven van geld aan de belastingbetaler.

Ik twijfel er niet aan dat veel van mijn gewaardeerde collega’s vandaag met hun wensenlijstjes zullen komen. Ook de PVV heeft zo haar wensen. Zonder dat voor sommige van u ongetwijfeld bekende lijstje af te draaien, zou ik graag aandacht willen vragen voor twee punten.

In de eerste plaats het Hollands erfgoed, het typische Hollandse landschap met de mooie windmolens, en nee, ik heb het hier natuurlijk niet over de vogelgehaktturbines van 150 m hoog die eerder vandaag aan bod zijn gekomen. De PVV is blij dat het college meer geld uitgeeft aan molens dan in vorige jaren maar wat ons betreft mag daar nog 0,25 miljoen euro bij.

Daarnaast wil de PVV een belangrijk deel van de provinciale spaarpot teruggeven aan de burgers van onze provincie, meer specifiek aan hen die deze spaarpot mogelijk hebben gemaakt. Het zal u niet verbazen, dat is nu eenmaal de Zuid-Hollandse automobilist. De beperkte opcentenverlaging die vanaf dit jaar is ingegaan, is een eerste goede stap maar nog lang niet genoeg om onze provincie op het niveau van onze buurprovincies te brengen.

Wij hebben een motie van de VVD medeondertekend om in ieder geval een volgende stap te zetten. Afhankelijk van het antwoord van GS, met name met betrekking tot toekomstmogelijkheden, overwegen wij in tweede termijn aanvullend nog een motie in te dienen. De PVV vraagt dus niet het onmogelijke, wij vragen niet het kwartje van Kok terug, wij vragen ook niet de 1000 euro terug die wij nog steeds terug horen te krijgen van de VVD, maar gewoon een toezegging dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden die er wellicht voor de langere termijn in zitten – dat mag wat ons betreft zelfs na 2024 – om de opcenten te verlagen.

Ik wil het hierbij laten voor de eerste termijn want ik denk dat er vandaag al genoeg gepraat is. Mogelijk dienen wij in tweede termijn moties in, als dat nodig is.

Dank u voorzitter.

TWEEDE TERMIJN

Voorzitter, ik beperk mij tot een aantal punten dat door het college is ingebracht, met name de Hollandse erfgoederen, de molens. Dank voor uw reactie. Wij zullen de motie aanhouden en er eventueel op terugkomen bij de Begroting 2017.

Er is veel gezegd over de opcenten in de eerste termijn maar wat ons betreft nog niet voldoende. Wij willen heel graag een structurele verlaging, ook voor de langere termijn. Wij vragen dan ook aan het college om bij de aanbieding van de begroting 2017 met een dekkingsvoorstel te komen voor een aanvullende structurele verlaging van de provinciale opcenten per 2017.

De heer De Vree is in de commissie Bestuur en Middelen al uitgebreid ingegaan op de precieze kosten van de befaamde ‘sieradenaffaire’. De PVV is het er absoluut niet mee eens dat deze kosten gedeclareerd worden bij de spaarpot die door de belastingbetaler bijeen wordt gebracht. Wij zullen een verzoek indienen bij motie om de gelden terug te betalen. Wij hopen daarvoor een meerderheid te krijgen.

Dan nog een laatste punt dat gaat over de zwanenjacht. Dat punt is uit een van de vakcommissies naar voren gekomen. Wij verzoeken het college om de huidige ontheffingen voor de jacht zo snel mogelijk te laten intrekken en daarna uitgebreid onderzoek te doen naar de knobbelzwanen in Zuid-Holland en vervolgens een voorstel aan Provinciale Staten te doen, waarin oplossingen worden aangedragen voor eventueel geconstateerde problemen.

Daar laat ik het bij in tweede termijn. Straks komen wij nog met stemverklaringen bij diverse moties en amendementen.

Dank u voorzitter.