Spreektekst Najaarsnota en Subsidieplafonds 2016 (PS-vergadering 12-10-2016)

Voorzitter, er is 600.000 euro gereserveerd voor wat wazige ambities, waarvan het college eigenlijk ook niet het fijne weet. Dat kan natuurlijk niet. Gezien de opmerkingen van andere partijen in de commissie ga ik ervan uit dat het college het bedrag zal terugstorten in de algemene reserve.

Hiervoor wil de PVV een motie indienen, waarin heel simpel wordt gesteld dat de programmareserve voor de World Expo 2025 geschrapt moet worden en de middelen zo snel mogelijk moeten terugvloeien in de algemene reserve. 

Des te meer moeite heeft de PVV met wat er niet in de nota is opgenomen. Op de een of andere manier slaagt het college er wederom in om een financieel beter resultaat te behalen dan vooraf werd verwacht. Dat kan natuurlijk komen door incidentele meevallers, maar als er sprake is van een structureel overschot, dan houdt het een keertje op. Dit college houdt in de ogen van de PVV de hand telkens op de knip.

Natuurlijk hoort u de PVV niet pleiten voor het lukraak uitdelen van belastinggeld. Daar hebben wij immers onze vrienden ter linkerzijde voor. Wat u ons wel hoort zeggen, is dat de algemene reserve van bijna 80 miljoen euro en programmareserves van vele honderden miljoenen euro’s, gewoon niet wenselijk zijn. Lastenverlichting is dat wel. De PVV heeft wel plannen voor de besteding van deze middelen.

Bij de behandeling van de begroting volgende maand zullen wij hier ook uitgebreid op terugkomen. Feit blijft dat dit college ervoor kiest om vooralsnog weinig tot niets te doen aan de belastingdruk in de vorm van de provinciale opcenten of extra investeringen in de noodzakelijke infrastructuur, uitgezonderd de Duinpolderweg, waarover wij aan het begin van de middag hebben gesproken. Extra investeringen blijven uit terwijl er ideeën genoeg zijn. Ook het cultureel erfgoed komt er, hoewel er slagen gemaakt zijn, in onze ogen toch redelijk bekaaid af.

Ik rond af. In de commissie Bestuur en Middelen heb ik gewaagd te voorspellen dat ook bij de afrekening van de najaarsnota zal blijken dat het college wederom een fors bedrag zou overhouden. Ik heb 20 miljoen geroepen, dus laten wij maar eens zien waar wij volgend jaar daadwerkelijk met de jaarrekening eindigen. Ik wacht de beantwoording in eerste termijn af. Ik ben op zich niet zo positief gestemd, gelet op de nogal magere inhoud van de najaarsnota.

Dank u voorzitter.