Spreektekst Begroting 2017, Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 en Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2017-2046 (PS-vergadering 9-11-2016)

Voorzitter, een paar uur geleden heeft er aan de andere kant van de oceaan, in de Verenigde Staten iets wonderlijks plaatsgevonden.Iets wat de zelfverklaarde, onafhankelijke media, voor onmogelijk hebben gehouden. Wat zullen de linkse, fatsoenlijke en deugdelijke druiven zuur zijn.

We hebben daar op internet al het nodige over gezien. Als mijn telefoon kon, zou die verschrompelen van al dat zuur. Nauwelijks bekomen van de wil van het dappere Britse volk dat in juni aangaf zich los te willen worstelen van het verstikkende Brusselse juk, volgt er nu een nieuwe klap. De voorspellingen zullen de komende dagen niet van de lucht zijn. De wereld zal ongetwijfeld belanden in een hel. De Apocalyps is nabij. We kunnen niet wachten op het lezen van zoveel afgunst en zuurheid. Ik voorspel u, in maart 2017 zal de volgende schok zich aandienen. Wen er maar vast aan.

En dan nu terug naar de werkelijkheid van alledag. Dit was slechts een inleiding. En dan de alledag in Zuid-Holland. De islamisering van ons land en onze provincie zet in alle hevigheid door. De toegenomen invloed van de islam is overal zichtbaar. En ik noem een aantal voorbeelden: scholen waar zogenaamd les wordt gegeven, haatpaleizen en complete islamitische wijken waar de integratie ver te zoeken is, markten waar een Turkse koopman geen vlees wil verkopen aan een Nederlander.

De politieke correctheid is inmiddels zover doorgeslagen, dat elke vorm van kritiek wordt weggezet als onderbuikgevoel. Dat kennen we nog wel uit de tijd van Pim Fortuyn. Tokkiegedrag over racisme dan wel discriminatie. En wie ook maar durft om het woord allochtoon, wat overigens intussen is afgeschaft, in de mond te nemen, wordt bijkans verketterd.

De dreiging van de islam met al haar tentakels is groot. Nog niet zolang geleden liep ons land voorop wanneer het over de rechten van homoseksuelen ging. Die voorsprong zijn wij hard aan het verliezen. Maar o wee als je daar iets over zegt. Kritiek op islamitische ophitsers die pleiten voor het van flatgebouwen afgooien van anders geaarden is uit den boze.

Ja, voorzitter, dit is toch een heel wat serieuzere materie dan de genderneutrale toiletten van D66. In veel Hollandse steden valt het niet eens meer op als er zomaar honderden islamitische asielzoekers of gelukzoekers worden gedropt. De islamisering van onze provincie is als een platwals, die wat de PVV betreft zo snel mogelijk een halt dient te worden toegeroepen.

Daarom kondig ik hierbij alvast aan dat ik in tweede termijn een motie zal indienen die het mogelijk maakt “het tegengaan van islamisering op te nemen als doel van provinciaal beleid”. Wij gaan ervan uit dat dit college voor gelijke rechten van mannen en vrouwen is, dat dit college homoseksuelen niet van de hoogste flat wil gooien, dat dit college tegen vrouwenbesnijdenis is en dat dit college tegen de invoering van Sharia is. 

Ik ging ervan uit dat het college tegen vrouwenbesnijdenis is, dat dit college tegen de invoering van Sharia is, dat dit college het Joodse volk niet wil vernietigen. Wij verwachten van het college dat het dit voorstel, samen met de PVV en meerdere Statenleden, omarmt. Want, voorzitter, we hebben te kampen met een volksverhuizing van ongekende omvang en het einde is nog niet in zicht. Sterker nog, na het uitdelen van Nederlandse paspoorten krijgen wij de komende jaren ongetwijfeld te maken met gezinshereniging en andere drogredenen om hele dorpspopulaties naar Nederland te halen. 

Dit, opdat partijen weer verzekerd zijn, in ieder geval een aantal, van een acceptabele hoeveelheid rood ingevulde vakjes bij de verkiezingen. Ik zal de partijen niet noemen maar ze zitten over het algemeen op de linkerzijde, om vervolgens over enkele jaren zogenaamd stomverbaasd te zijn. Dan hebben we het over de gezinshereniging, als zich weer een nieuwe groep aandient met eervolle vermeldingen bij Opsporing Verzocht.

Een groep die oververtegenwoordigd is, niet alleen in de cijfers op het gebied van criminaliteit maar die ook een bovenmatig beroep doet op onze verzorgingsstaat. En dat terwijl dit kabinet op landelijk niveau inmiddels ruim 60.000 plaatsen in verzorgingshuizen gesloten heeft.

Afgelopen week konden wij in de regionale media lezen dat een verpleeghuis in Hellevoetsluis schriftelijk laat vastleggen dat bewoners maximaal 3 keer per dag naar het toilet mogen. Het berustte, werd achteraf gezegd, op een misverstand. Ik ben echter bang dat dit niet zo is. De tijden waren 11.00 uur, 14.00 uur en 18.00 uur. Dat is toch wel eventjes een hele tijd als je vaak naar het toilet moet. 3 keer, voorzitter, een situatie die niet alleen schandalig maar ook intens triest is.

Voorzitter, u hoort mij niet zeggen dat dit college voor dit alles verantwoordelijk is, maar het feit blijft dat nergens uit blijkt dat dit college dit vreselijk asociale beleid van Rutte tegenspreekt. U lacht het weg, net zo hard als de minister-president. Zoals ik al eerder vertelde, wordt onze provincie overspoeld door gelukzoekers die vanuit allerlei gebieden op aarde proberen een beter bestaan op te bouwen. Het is ons goed recht om niet klakkeloos zomaar iedereen binnen te halen. En dat lijken sommigen in dit huis, met de Commissaris van Koning voorop, nogal eens gemakkelijk te vergeten.

Wanneer het gaat over de rol die Zuid-Holland volgens de commissaris moet spelen op het terrein van de opvang van asielzoekers en gelukzoekers is niets te gek om Provinciale Staten te overtuigen van dit verhaal. Maar o wee, als iemand daar ook maar één kritische noot bij plaatst, dan duikt het fenomeen rijksheer vanuit het niets op en wordt de PVV beticht van van alles en nog wat. Het zal allemaal wel. Dat noemen wij selectief winkelen en daar doet de PVV niet aan mee.

Ik zou willen zeggen: bewaart u uw praatjes voor collega-‘wereldvreemde types’ die er wel op zitten te wachten, zoals de door u op het pluche gezette ongekozen burgermeesters. Wij zullen in tweede termijn een motie indienen om het college op te roepen op dit vlak een paar tandjes bij te schakelen. Het college en de commissaris werken zich uit de naad om asielzoekers en gelukzoekers binnen te halen, maar onze eigen ouderen staan in de kou. 

We hebben het dan over de mensen die ons land hebben opgebouwd. Dat wordt tegenwoordig als een dooddoener afgedaan. Hoe durven die mensen die tegenwoordig (vooral als ze oud zijn en veel geld te verteren hebben, volgens sommigen,) daarover opmerkingen te maken? Ik ben bang dat ik op dat punt met u van mening zal verschillen.

Speciaal voor de VVD, in casu de heer Brill, schakel ik over naar enkele woorden over de begroting. De PVV mist een heldere ambitie van het college. Zo wordt er wel subsidie uitgedeeld in CDA-bastion Westland aan een of ander veredeld tuincentrum, maar het college weigert zichzelf serieuze ambities op te leggen wanneer het gaat om verkeer en vervoer. Er wordt genoegen genomen met een percentage dat lager is dan de nulmeting. Ook wordt vaak volstaan met een simplistisch aangeven dat het beter moet. Kortom, vrij vertaald, als er één reiziger extra gebruikmaakt van het provinciaal openbaar vervoer dan gaat bij het college de vlag al uit. Dat is snel.

Als de gemiddelde snelheid op provinciale wegen met 0,001 km/u stijgt (het werd in kilometers aangeduid in de begroting), gaat ook de vlag uit. Eigenlijk kunnen we dat wel zien als een soort nepambities. Want ambities zitten er überhaupt niet in.

Subsidies aan allerlei linksdraaiende hippieclubjes die weet ik wat uitbeelden, kunnen wat de PVV betreft verdwijnen. Evenals de uitgaven aan het ZuidHollandse netwerk van nepnatuur. U kent het woord inmiddels, binnenkort staat het in de Van Dale en het is een uitvinding van de PVV en die ambities mogen van PVV ook naar beneden. Maar – voorzitter, ik zat eigenlijk op een interruptie te wachten – wat wil de PVV dan wel?

Laat ik twee voor ons erg belangrijke punten noemen. In de eerste plaats de lastendruk. Wij zijn aan de ene kant aangenaam verrast dat na onze stortvloed aan voorstellen, vooral ook in de afgelopen vier jaar, om de motorrijtuigbelastingen te verlagen, er nu voor de tweede keer een verlaging is doorgevoerd. Het achterliggende idee is positief maar aan de andere kant is de uitwerking helaas nogal karig. Dan heb ik het vooral over de hoeveelheid geld. Omdat er nog altijd ieder jaar auto’s bijkomen in onze provincie en het gemiddelde gewicht van deze auto’s eveneens toeneemt, zijn de kosten van de verlaging zeer beperkt.

Het verschil in opcenten met omliggende provincies is nog altijd gigantisch. Wij dagen het college uit om na twee kleine verlagingen, hoe positief ook, nu eens door te pakken. Een soort van driemaal is scheepsrecht. Hierover zal ik in tweede termijn een motie indienen. Ik weet het, u kijkt er al naar uit.

Ook ten aanzien van infrastructuurprojecten mag er best een paar tandjes worden bijgeschakeld. Veel projecten worden over een langere periode uitgesmeerd of vooralsnog helemaal niet uitgevoerd. De bezuinigingen op de nog besteedbare ruimte op het infrastructuurbudget laten zich steeds beter voelen.

De PVV ziet allerlei mogelijkheden om dit te betalen. Denk bijvoorbeeld aan het structureel verlagen van uitgaven aan natuurbeleid, het afbouwen van bijdragen aan allerlei overlegclubjes waarvan de deelnemers er vaak toch alleen maar voor eigen eer en glorie zitten, het stoppen met cultuursubsidies en natuurlijk de gigantische pot die we reserves noemen. Een bedrag van meer dan 550 miljoen euro, voorwaar niet gering. Wat de PVV betreft ruimte genoeg om een substantiële verlaging van de opcenten door te voeren. College, doe het nu eens.

Natuurlijk zijn er ook punten waar wij ons wel in kunnen vinden. Het zal u verheugen. Wij steunen de aanvullende middelen voor erfgoed en zijn uiteraard voor lastenverlichting, waardoor we de verlaging van de opcenten kunnen steunen. De algemene tendens is voor ons echter duidelijk onvoldoende.

Ik zou nog even terug willen komen op de vorige Statenvergadering; ik kan dat helaas niet laten. Het was kennelijk nog niet helemaal duidelijk dat de PVV-fractie zich niet voor leugenaars laat uitmaken. Door niemand, zeker niet door iemand die steeds meer moeite lijkt te hebben zijn afkeer van de PVV onder stoelen of banken te steken.

Vier weken geleden, direct na de vergadering hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Iemand die steelt, is een dief, iemand die fraudeert, is een fraudeur, iemand die onwaarheden vertelt, is een leugenaar. De halfzachte poging om deze beschuldiging tijdens mijn mondelinge vragen recht te praten, faalde jammerlijk. En dat deze kwestie zolang boven de markt blijft hangen, vier weken lang, zegt ons wat dat betreft ook genoeg. Het doet kennelijk pijn, ook omdat u weet dat het waar is. Dit was het einde van mijn eerste termijn.

Dank u wel voorzitter.

TWEEDE TERMIJN

Ik hecht eraan om te starten met de opmerking dat ik de heer Van der Sande als mens en als gedeputeerde zeer waardeer maar u zult begrijpen dat mijn waardering niet voor uw opmerking geldt. Wat mij verraste en verbaasde en verwonderde, was uw opmerking over electoraal gewin. Ik neem aan dat de VVD daar ook aan doet, hoewel het lijkt alsof dat niet zo is, gezien de peilingen. Elke partij zal proberen om meer macht te krijgen door electoraal gewin. Dat geldt voor u en voor ons ook. 

Dan hebben wij in ieder geval nog een bijdrage voor diegenen die zich nu laten horen. Gezien de tijd zal ik snel de moties voorlezen want hierna volgt ook nog een agendapunt. De eerste gaat over geen geld oppotten maar lasten verlichten:

“Roepen het college op bij de aanbieding van de voorjaarsnota in 2017 met een dekkingsvoorstel te komen voor een structurele verlaging van de provinciale opcenten met ten minste 20%.”

Mijn motie met betrekking tot mijn opmerking over de de-islamisering van Zuid-Holland:

“Spreekt uit dat het de-islamiseren van Zuid-Holland doelstelling van beleid moet zijn.”

De landelijke intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet in Maassluis. Wij kunnen het niet laten om daarop toch weer de nadruk te leggen:

“Dragen het college op te bewerkstelligen dat Maassluis aan de Amsterdamse grachtengordel wordt toegevoegd indien zij bij de landelijke met uitsluitend zwarte Pieten werken.”

Geld naar ouderen in plaats van asieltsunami:

“Verzoeken het college om elke medewerking aan het faciliteren van de asieltsunami en islamisering in Zuid-Holland stop te zetten en deze energie aan te wenden voor een menswaardig bestaan voor onze ouderen.”

Dan sluit ik hiermee mijn tweede termijn af. Dank u voorzitter.