Spreektekst Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021 (PS-vergadering 28-6-2017)

Het is mij een eer dat ik vandaag het debat mag openen. En langs deze weg nogmaals onze felicitaties in de richting van de nieuwe griffier. Wij wensen hem een lange toekomst bij de provincie toe. Ik vind het altijd fijn dat de PVV als grootste oppositiepartij in dit provincieparlement het debat mag openen, maar wij zijn ook de tweede partij van de provincie en sinds kort heel duidelijk ook de tweede partij van Nederland.

Het is inmiddels meer dan drie maanden geleden dat de kiezer een nieuwe Tweede Kamer heeft gekozen. Na het op een schandalige manier uitsluiten van de PVV is het stelletje ongeregeld in de Tweede Kamer nog tot geen enkel tastbaar resultaat gekomen. En dat brengt mij bij het eerste punt.

Het college kiest ervoor om de komende periode geld beschikbaar te houden voor het nieuwe regeerakkoord omdat dit akkoord ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee zal brengen. Het is natuurlijk je reinste flauwekul; vorige maand waren zo’n beetje alle partijen in dit huis het erover eens dat het niet nodig is om zoveel geld op de plank te laten liggen. Het college begreep de zorgen en beloofde beterschap maar nauwelijks een maand later besluit het college gewoon het geld toch op te potten, en niet zo’n klein beetje ook.

Voorzitter, ik loop kort enkele punten na. De PVV kan niet instemmen met de inzet van 600.000 euro voor het aantrekken van asielzoekers voor de provinciale organisatie, met welke status dan ook. Wat ons betreft moet de beste kandidaat de baan krijgen, of die nu katholiek, atheïst, man, vrouw, 20 of 62 jaar oud is. Het is jammer dat het doordrammen van de asielindustrie kennelijk succes heeft gehad.

Daarnaast geeft de provincie nog steeds te veel geld uit aan allerlei linkse hobbyclubs. Of zij dit keer alleen bloemkolen gaan uitbeelden of ook overgaan tot het aanleggen van pindakaasvloeren, is niet bekend. De provincie trekt in ieder geval opnieuw de portemonnee om dit soort activiteiten financieel mogelijk te maken. Daar kan de PVV niet mee instemmen.

En dan nog een ander punt. Het college stelt voor om 3,8 miljoen euro uit te trekken voor de modernisering van de landbouw. In de commissie heeft mijn collega samen met enkele andere partijen twijfels geuit over deze uitgave. Het is allemaal wel erg toevallig dat de gemeente Westland, die voorheen aan de lopende band verzoeken deed om toch vooral zo veel mogelijk bebouwing goed te keuren, nu precies het tegenovergestelde wil. Maar goed, als de gedeputeerde niet direct een passend antwoord heeft, kan er altijd nog een notitie worden nagezonden, of twee. Wij zijn het inmiddels gewoon.

Sinds kort kennelijk ook in het Engels en dat mag ook wel, gezien de kosten van de cursus. Wij zijn erg nieuwsgierig of mevrouw Bom al gesolliciteerd heeft naar de baan van burgemeester van het Westland, toch een internationale gemeente. 

Voorzitter, zelfs u voelt hem vast al aankomen; in tweede termijn zullen wij enkele voorstellen indienen om het geld terug te geven aan de Zuid-Hollandse belastingbetaler. Niet alleen omdat het hier om middelen gaat die opgebracht zijn door de inwoners van Zuid-Holland, maar ook om te voorkomen dat een volgend kabinet er weet ik wat voor waanzinnige plannen mee gaat bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan de voortdurende asielinvasie en de verspilling van belastinggeld aan allerlei klimaatonzin. 

Nu wij toch over het klimaat spreken, soms deelt de PVV complimenten uit aan mensen die niet meegaan in de heersende onzin over klimaatverandering met de wetenschappelijke basis van een doperwt. Kennelijk viel de kritiek nogal rauw op het dak bij de zogenaamde coalitievrienden want oh, oh, oh, wat zijn er toch vreselijke dingen gezegd. Hoe kan de VVD iemand met zulke vreselijke ideeën handhaven, vroeg men zich af. Woorden als bizar, ongelooflijk en niet te bevatten viel dit VVD-Statenlid ten deel. 

Ja voorzitter, zo werkt dat, kritiek waarvan je weet dat het waar is, komt harder aan. En mocht daardoor de strop te strak worden aangetrokken, dan staat de deur van de PVV altijd open. 

Voorzitter, het moge duidelijk zijn, zolang dit college onnodig tientallen miljoenen euro’s belastinggeld blijft oppotten, kan het college niet rekenen op de steun van de PVV. Daar wil ik het in eerste termijn bij laten.


TWEEDE TERMIJN


Ik bedank het college voor de beantwoording in eerste termijn. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er niet veel beweging zit in de punten die wij hebben aangekaart. Dat verrast ons ook niet. Het lijkt ieder jaar weer ongeveer dezelfde lijn te volgen. Af en toe zie je de VVD wat schuiven, maar vaak zijn er verkiezingen voor nodig om hen wakker te schudden. Dat is wel jammer.

Voor de PvdA geldt dat natuurlijk het meest. Ook nu weer wordt vanuit de hoek van de PvdA gegooid met woorden als ‘onomstotelijk wetenschappelijk is vastgesteld dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk handelen, meer specifiek als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen’. Ik wil u graag in herinnering roepen dat enkele tienduizenden jaren geleden (dat is gemeten uit allerlei laagjes uit de grond) het CO2-gehalte veel hoger was dan nu. Ik kan mij niet voorstellen dat in die tijd al fossiele brandstoffen gebruikt werden door auto’s of industrie, maar de temperatuur was veel hoger dan nu.

Dan kom ik bij de moties die wij bewaard hebben voor deze tweede termijn. U zult deze vast herkennen want wij hebben ze vorige maand ook ingediend. Wij willen even kijken of met de temperatuur ook de stemming veranderd is in deze zaal. Ik lees ze voor.

Allereerst de motie ‘stop elke medewerking aan asieltsunami’. Wij hebben alweer wat aanslagen achter de rug, dus deze motie kunnen wij rustig weer van stal halen.

Het dictum van de motie luidt: “Roepen het college op: op geen enkele wijze mee te werken aan het faciliteren van de komst, de (tijdelijke) huisvesting, en/of het levensonderhoud van asielzoekers en/of statushouders, in welke vorm dan ook; En gaan over tot de orde van de dag!” 

Dan mijn twee andere moties. Ten eerste over de structurele verlaging van de provinciale opcenten.

Het dictum luidt: “Dragen het college op: de opcenten vanaf 2018 structureel te verlagen met 2%. En gaan over tot de orde van de dag!” En de laatste motie, in de herkansing, gaat over het afscheidscadeau van gedeputeerde Van der Sande. Het dictum luidt: “Dragen het college op: de opcenten voor 2018 eenmalig te verlagen met 10%, en dit te bekostigen uit de algemene reserve. En gaan over tot de orde van de dag!”

Voorzitter, dit was het in de tweede termijn.