Statenvragen "Geen andere talen dan Nederlands bij provinciale testen"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 6-7-2018
Onderwerp : geen andere talen dan Nederlands bij provinciale testen

Toelichting

Op de website van de provincie Zuid-Holland valt te lezen dat de provincie “De Grote Omgevingstest” is gestart, waardoor alle Zuid-Hollanders in staat worden gesteld om hun mening te geven over hun leefomgeving. (*) De test kan digitaal worden ingevuld en wordt aangeboden in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. (**)

De PVV kan de test waarderen, maar vindt het werkelijk onbegrijpelijk dat deze in meerdere talen wordt aangeboden, naast het Nederlands.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Deelt u de mening dat het volstrekt belachelijk is om de betreffende test in andere talen dan het Nederlands aan te bieden, aangezien we in Nederland leven, waar Nederlands wordt gesproken? Zo nee, waarom niet?
2. Welke kosten zijn er specifiek voor de provincie? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Wat zijn de totale kosten van deze test en hoeveel kosten zijn er verbonden aan het gebruik van Engels, Turks en Arabisch? Graag een gemotiveerd antwoord.
4. Deelt u de mening dat het voor de broodnodige integratie en assimilatie van onder andere Turkse en Marokkaanse mensen in de Zuid-Hollandse en Nederlandse samenleving, niet verstandig is om in het Turks en Arabisch te communiceren? Zo nee, waarom niet?
5. Zijn er in deze collegeperiode nog meer testen gehouden (digitaal, als schriftelijk) die in meer talen dan het Nederlands zijn aangeboden en waar de provincie in min of meerdere mate bij betrokken was? Graag een gemotiveerd antwoord met tevens aandacht voor de totale kosten van eventuele testen, specifieke kosten voor de provincie en de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van andere talen dan het Nederlands.
6. Worden er in deze collegeperiode nog meer testen georganiseerd (digitaal, als schriftelijk) die in meer talen dan het Nederlands worden aangeboden en waar de provincie in min of meerdere mate bij betrokken is? Graag een gemotiveerd antwoord met tevens aandacht voor de totale kosten van eventuele testen, specifieke kosten voor de provincie en de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van andere talen dan het Nederlands.

 

1. H. de Vree (PVV Zuid-Holland)


BRONNEN

(*) https://www.zuid-holland.nl/@21342/groot-onderzoek/ 
(**) https://ioresearch.jambo.software/edgot/start-page.html