Motie "Onderzoek naar werking dualisme in Zuid-Holland" (PS-vergadering 27-6-2018)

Titel : Onderzoek naar werking dualisme in Zuid-Holland

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7098

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Kadernota 2019-2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Een goed werkend dualistisch systeem van essentieel belang is voor de werking van en het vertrouwen van burgers in het Zuid-Hollands provinciaal bestuur;
- Het een goede zaak is om te streven naar een zo goed mogelijk dualistisch systeem.

Overwegende dat:

- De provincie middelen heeft die kunnen worden aangesproken voor door Provinciale
Staten voorgesteld onderzoek;
- Het periodiek toetsen van het dualistisch systeem gezien kan worden als noodzakelijke
“onderhoudsbeurten” om het systeem nog beter te laten functioneren.

Verzoeken het College:

- Middelen vrij te maken voor een door een onafhankelijk onderzoeksbureau uit te voeren
onderzoek naar de werking van het dualistisch systeem van het Zuid-Hollands provinciaal
bestuur;
- Resultaten van dit onderzoek voor 1 januari 2019 aan de Staten te presenteren.

En gaan over tot de orde van de dag!

E. Braam
PVV Zuid-Holland