Motie "Onderzoek financiële ruimte voor extra inprikker Den Haag (Beatrixlaan te Rijswijk)

Titel : Onderzoek financiële ruimte voor extra inprikker Den Haag (Beatrixlaan te Rijswijk)

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7098

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Kadernota 2019-2022

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 27 juni 2018,

Constaterende dat:

• Aan de Beatrixlaan te Rijswijk, tussen Delft A4 en Den Haag, vaak files staan;
• De provincie investeert in het wegennet;
• De betreffende kruising bij de A4 bekend staat om zijn extreem slechte luchtkwaliteit;
• De provincie een reserve heeft van circa driekwart miljard euro.

Overwegende dat:

• Een extra inprikker op genoemde locatie bijdraagt aan het oplossen van fileleed en de luchtkwaliteit verbetert;

Verzoeken het college:

• Te onderzoeken welke financiële ruimte er beschikbaar is voor de realisatie van een extra inprikker voor Den Haag aan de Beatrixlaan te Rijswijk.

En gaan over tot de orde van de dag.

E. Braam
PVV Zuid-Holland