Motie "Structurele verlaging provinciale opcenten met 3%" (PS-vergadering 27-6-2018)

Titel : Structurele verlaging provinciale opcenten met 3%

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7097

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 27 juni 2018,

Constaterende dat:

• De provincie Zuid-Holland een hoog tarief voor provinciale opcenten hanteert;
• Ons omringende provincies een opcententarief hanteren dat tot tientallen procenten lager is dan het tarief in Zuid-Holland;
• ln 2017 de provincie een bedrag van € 333.316 miljoen aan provinciale opcenten inde;
• De Jaarrekening 2017 een positief resultaat heeft van € 30.188 miljoen;
• Het totale eigen vermogen € 722.8 miljoen bedraagt, met een algemene reserve van ruim € 68.563 miljoen.

Overwegende dat:

• Een structurele verlaging van de provinciale opcenten past bij de provinciale ambitie een belastingdruk te bewerkstelligen die aansluit op het provinciale voorzíeningenniveau;
• Belastinggeld, opgebracht door de inwoners van Zuid-Holland, in het geval van een overschot niet noodzakelijk hoeft te worden opgepot maar ook kan worden teruggegeven aan de belastingbetaler;
• Een structurele verlaging van de provinciale opcenten met 3% jaarlijks zal leiden tot omstreeks € 10 miljoen aan niet-geïnde belastingen.

Verzoeken het college:

• De opcenten vanaf 2018 structureel te verlagen met 3%.

En gaan over tot de orde van de dag.

E. Braam
PVV Zuid-Holland