Tessa Dulfer - vragen

Uit de begroting voor het jaar 2015 blijkt dat er meer middelen beschikbaar zijn voor het toezicht en hieraan gekoppeld de handhaving in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. De fracties van de PVV en 50PLUS ontvangen signalen dat het op dit moment in bepaalde gebieden niet goed gaat met het toezicht en de handhaving. Volgens deze informatie zijn er onvoldoende BOA’s inzetbaar en soms ook niet beschikbaar voor deze taak.

De provinciale statenfracties van de PVV en 50PLUS willen dat de provincie Zuid-Holland een actievere rol gaat spelen in het monitoren van handhaving en toezicht houden in natuur- en recreatiegebieden van de provincie Zuid-Holland. Beide fracties zijn van mening dat het belangrijk is dat er voldoende toezicht en handhaving is door BOA’s in deze gebieden.

Read More

De PVV in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om per direct te stoppen met elke vorm van hulp ten aanzien van asielzoekers. De provincie Zuid-Holland blijkt deel te nemen aan organisaties als platform Opnieuw Thuis, waarbij het asielzoekers makkelijk wordt gemaakt om een huis te vinden en uitkeringen aan te vragen.

Fractievoorzitter Henk de Vree: “Via het platform Opnieuw Thuis werkt de provincie er actief aan mee dat asielzoekers sneller een woning krijgen dan onze eigen Zuid-Hollandse burgers. Ook bij het aanvragen van allerlei toeslagen en uitkeringen worden zij actief geholpen. Zouden we niet eerst de problemen van onze eigen burgers oplossen in plaats van geld uit te delen aan asielzoekers?”

De PVV wil weten op welke manier het provinciebestuur bij platform Opnieuw Thuis betrokken is, en hoeveel geld er aan verspild is. PVV’er De Vree gaat verder: “Asielopvang is geen taak voor de provincie. Mijn fractie roept het provinciebestuur op om te stoppen met het faciliteren van deze asielwaanzin!”

De Partij voor de Vrijheid stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande vragen.

Read More