Standpunten

Veiligheid, islamisering en leefbaarheid

 

Veel inwoners voelen zich niet meer thuis Den Haag. Zij voelen zich vaak onveilig en herkennen hun eigen wijken en straten niet meer. Door een toenemende islamisering komen de eigen waarden en normen sterk onder druk te staan.
De Partij voor de Vrijheid wil de stad aan de inwoners teruggeven.

 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De PVV wil een keiharde aanpak van (Marokkaanse) straatterroristen;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De PVV is tegen de komst van nieuwe moskeeën, en wil bestaande onder toezicht stellen;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen kopjes thee maar zero tolerance;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen hoofddoekjes in publieke functies;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De PVV wil een wethouder voor de portefeuille Veiligheid;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Preventief fouilleren in de hele stad;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast bestaat;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Hardleerse overlastgevers en asociale gezinnen verplicht huisvesten in containerwoningen buiten de woonwijken;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Aanpak overlast Oost-Europese werknemers;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Beter toezicht in het Openbaar Vervoer;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen gebruikersruimtes in de stad; harde aanpak drugsoverlast;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De PVV wil een strenge handhaving van het kraakverbod;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Meer ordehandhavers;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Keiharde aanpak dierenbeulen.

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Schone en gezellige winkelstraten;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Den Haag weer schoon (o.a. aanpak zwerfafval);

 

 

Gemeentelijke lasten, bureaucratie en verkeer

 

In Den Haag wordt veel belastinggeld van de hardwerkende burger over de balk gesmeten. Tientallen miljoenen euro’s verdwijnen er in de bodemloze putten van allerlei subsidieclubs en linkse hobby's.

De Partij voor de Vrijheid wil dit geld teruggeven aan de inwoners en ondernemers van Den Haag.

 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen geld naar de multiculturele droomprojecten;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Subsidies voor kunst en cultuur worden drastisch verlaagd (maar met behoud van musea en cultureel erfgoed)

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De OZB gaat met 50% omlaag;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Afschaffen hondenbelasting, toeristenbelasting en precario;   

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Parkeervergunningen worden gratis;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Parkeertarieven worden gehalveerd;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen Verkeerscirculatieplan! De PVV wil dit belachelijke besluit terugdraaien;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Extra aandacht voor het oplossen van verkeersknelpunten, betere verkeersdoorstroming en groene golven. Sneller rijden waar het kan;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen megalomane bouwprojecten in Den Haag! Als het aan de PVV ligt komt er geen masterplan Kijkduin, masterplan Scheveningen, cruiseterminal en cultuursilo Spuiplein;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Ondernemersloket: Ondernemers krijgen een vast aanspreekpunt in het stadhuis, waar zij voor al hun vragen en vergunningen terecht kunnen;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Loketfuncties van de gemeente 5 dagen per week van 8:00 tot 17:00 open, met behoud van huidige avondopenstelling.

 


Zorg en ouderen

 

De zorg voor ouderen en zieken moet in Den Haag veel beter. Iedere doorligwond en 24-uurs luier is er één teveel. De Partij voor de Vrijheid vindt het onacceptabel dat de generatie die ons land groot heeft gemaakt nu in de kou wordt gezet.

 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Ouderenloket in elk stadsdeel;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->In de zorg gaat kwaliteit boven prijs; Prioriteit aan goede en deskundige zorg; 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Betere voorzieningen voor ouderen en gehandicapten;  

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Dementie verdient onze zorg;  

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen uitzonderingspositie voor allochtonen in de zorg, zoals aparte gebedsruimten en speciaal islamitisch personeel.

 

 

Burger en bestuur

 

De Partij voor de Vrijheid luistert wél naar u en betrekt u meer bij de besluitvorming.

 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Referenda over belangrijke besluiten;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De oplossingen liggen op straat! De PVV luistert goed naar initiatieven van de inwoners;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De PVV sluit zich niet op in het stadhuis, maar zal te vinden zijn in de wijken en straten van Den Haag;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Harde aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van voorzieningen; 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->De PVV wil 10% minder beleidsambtenaren (ordehandhavers komen ervoor terug);

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Communicatie gemeentelijke instanties uitsluitend in het Nederlands en het Engels.

 

 

Onderwijs, jeugd, sport en gezondheid

 

De Partij voor de Vrijheid wil dat Den Haag ook voor uw kinderen een veilige en goede plaats is om op te groeien.

 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Geen islamitisch onderwijs;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Aandacht voor de Nederlandse identiteit en de Nederlandse cultuur

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Spijbelen zal streng aangepakt worden. Strikte handhaving leerplichtambtenaar op verzuim; geen vrij op islamitische feestdagen;  

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Subsidies voor onderhoud aan schoolgebouwen en beter lesmateriaal moeten efficiënter worden besteed;    

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Stimuleren samenwerking tussen scholen en sportverenigingen; 

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Kosten wangedrag minderjarigen verhalen bij ouders;

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Ambachtscholen keren terug;     

<!--[if !supportLists]-->·                     <!--[endif]-->Schooluitval moet worden teruggedrongen;

De PVV wil verantwoordelijkheid Jeugdzorg onderbrengen bij gemeenten.

Hieronder volgt de spreektekst van financieel woordvoerder Ed Braam in de eerste termijn tijdens de behandeling van de Begroting 2013 in Provinciale Staten.

Klik hier voor de tegenbegroting 2013 van PVV Zuid-Holland

 

Voorzitter,

Inleiding

Vandaag de dag zijn het de berichten over de economie en bezuinigingen die ons aan de lopende band bereiken. Zoals het er nu naar uitziet bezuinigt het kabinet Rutte-Asscher de komende jaren 16 miljard euro. Ook de provincie ontkomt er, wederom, niet aan om een deel van deze noodzakelijke bezuinigingen voor haar rekening te nemen. Leuk is uiteraard anders, het doorvoeren van bezuinigingen raakt zelfs bij een overheidslaag die mijlenver van de burger af staat zoals de provincie, uiteindelijk organisaties en daarmee mensen. Dat is hard, maar noodzakelijk.

Een tijd van bezuinigingen dwingt ons echter ook kritisch te zijn; kritisch op onszelf en op het functioneren van de provincie Zuid-Holland. Minder geld dwingt ons tot het maken van keuzes. Ik ben geen fan van Johan Cruijff, maar zijn bekende uitspraak 'elk nadeel heb zijn voordeel' is hier in deze toch wel treffend. Want door de vermindering van de provinciale inkomsten worden wij als Provinciale Staten en als provincie Zuid-Holland gedwongen puur en alleen te focussen op onze kerntaken; niet meer en niet minder.

Een provincie die zich richt op de kerntaken, wat klinkt dat mooi. Deze kreet komen we veelvuldig tegen in de verkiezingsprogramma's van alle vier de coalitiepartijen. Zelfs in het programma van de Socialistische Partij, iets wat je niet meteen zou verwachten. Ook het kabinet Rutte-Asscher lijkt voornemens de bevoegdheden van de provincie te beperken tot slechts de kerntaken. Wat betekenen de plannen van het kabinet voor de provincie, onder andere waar het de omvorming van een open naar gesloten huishouding betreft? Een provincie die zich richt op kerntaken past ook zeker bij de ideeën van de PVV. Wat dat betreft moeten we elkaar toch ergens kunnen vinden.

Vorig jaar stond ik hier ook en spraken wij over de begroting van 2012. Met kritische kanttekeningen heeft de PVV toentertijd ingestemd met de begroting van Gedeputeerde Staten. Zoals de heer Vermeulen (VVD) vorig jaar al zei 'the proof of the pudding is in eating it', ik kan u vertellen, die pudding ligt ons bij tijd en wijle nogal zwaar op de maag. De begroting van 2013 is wat ons betreft de begroting van de gemiste kansen. Dat er bezuinigt moet worden is duidelijk, de manier waarop is echter een keuze. De PVV maakt andere keuzes.

In onze Tegenbegroting laten wij daarom zien dat het ook anders kan. Als het aan de PVV ligt grijpt de provincie de economische crisis aan om zich verder te beperken tot haar kerntaken en haar overige ambities bij te stellen. Focus op onze kerntaken, waar mogelijk faciliteren van economische groei en inzetten op betrokkenheid van Zuid-Hollanders bij ons beleid, dát zijn de keuzes van de Partij voor de Vrijheid.

Kabinet Rutte-Asscher

Voorzitter, een kleine zijstap naar het eergisteren gepresenteerde regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Ik beperk me hier tot enkele vragen:

- Hoe staat het College tegenover de plannen van het nieuwe kabinet om de financiering van de omroepen over te dragen naar de rijksoverheid?

- Welke mening zal dit college uitdragen tav het van boven opleggen van fusies van gemeenten en het uiteindelijk vormen van 5 landsdelen?

Kerntaken

Gelet op de volle agenda zal ik mij beperken tot hoofdpunten van onze Tegenbegroting, net zoals de provincie zich dient te beperken tot haar kerntaken. Niet meer en niet minder. Kerntaken van de provincie zijn ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. Alles wat daarbuiten valt hoort dus niet op ons bordje, op die terreinen kan de provincie wat ons betreft hoogstens een faciliterende rol vervullen. Door meerdere partijen werd vorig jaar benadrukt dat de provincie zich moet focussen op de kerntaken en daarop moet excelleren. Mijn fractie is het daar hartgrondig mee eens. Maar doet de provincie dit ook?

Een grondige blik op de begroting zegt mij van niet. Want ik zie:

o Overbodig buitenlandbeleid; ik noem bijvoorbeeld een reis naar China van 21.000 euro.

o Allerhande declaraties; zoals bijvoorbeeld voor de Henk Angenent Classic. Wat heeft de provincie te zoeken bij een tocht van 200 kilometer op natuurijs? (2.380 euro)

o Subsidies aan projecten als "Wandelen over Boerenland" (90.000 euro)

o Vergaande bemoeienis op de woningmarkt (de provincie en de regio hebben afgesproken de plancapaciteit woningbouw tot 2020 met 40% te verlagen; een afname van 70.000 woningen).

o Een basisvoorziening cultuurparticipatie die ons jaarlijks 1.7 miljoen euro kost. Wat de PVV betreft moeten de gemeenten dit zelf gaan doen.

o Schaalsprongprogramma's, Greenport-ontwikkelingsondersteuning en ondersteuning van kansrijke ontwikkellocaties.

o En tenslotte projecten die te maken hebben met duurzame energievoorziening. Zoals onder andere premier Rutte het meermaals treffend formuleerde draaien windmolens immers op subsidie in plaats van wind.

Mijn fractie zegt: stop daarmee. Stop met al die taken die niet tot onze core business behoren. En wees daarnaast kritisch op wat wij wel moeten doen. In onze Tegenbegroting maken wij daarom heldere, misschien soms ook harde, keuzes:

o Wij stoppen met de aanleg van nepnatuur. De provincie moet zich richten op onderhoud in plaats van grootschalige aankoop en inrichting van natuur.

o Wij stoppen met de Zandmotor.

o Geen onzinnige subsidies meer aan allerlei klimaat- en milieuclubjes zoals onder het mom van groene subsidies.

o Wij schrappen duurzame maatregelen in het OV. Duurzaam is immers een ander woord voor duur, en leidt tot onzinnige aankopen van onder andere waterstofbussen.

o Wij verlagen het budget voor sanering van verspreid liggend glas.

o Wij pleiten voor een reorganisatie van de milieudienst DCMR.

o Wij bezuinigen op de aanleg van fietspaden.

o En wij snijden in eigen vlees; schaf die wachtgeldregeling af en verlaag de fractievergoedingen.

Economische groei; opcenten verlagen + verkeer

Door een verdere focus op de kerntaken en een kritische instelling zetten we in op het stimuleren van de economie. Dát is wat Zuid-Holland nodig heeft in tijden van zwaar weer. Economische groei een taak is die allereerst thuishoort op het bordje van de landelijke overheid. Die landelijke overheid laat het helaas afweten door bezuiniging op bezuiniging te stapelen en lastenverzwaring op lastenverzwaring. Je zou het niet verwachten van een partij de pleit voor lastenverlaging voor werkend Nederland. De vooruitzichten met binnenkort een kabinet Rutte-Asscher worden er wat dat betreft niet bepaald beter op.

Wij zien echter twee belangrijke instrumenten waarmee de provincie haar steentje kan bijdragen:

- In de eerste plaats lastenverlaging; meer specifiek het verlagen van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

- In de tweede plaats het structureel verbeteren van de infrastructuur en de bereikbaarheid in de provincie.

Het was dan ook een teleurstelling om in de Begroting 2013 te lezen dat het College wederom geen middelen vrijmaakt voor een echte verlaging van de opcenten en onvoldoende inzet op het verbeteren van infrastructuur en bereikbaarheid. De provincie Zuid-Holland heft de hoogste motorrijtuigenbelasting van Nederland. Voor het zoveelste jaar op rij staat onze provincie op nummer 1. Dat is niet iets waar we trots op moeten zijn. En ondanks beloften worden de opcenten niet verlaagd.

Enerzijds verbaasd het ons niet, want VVD-premier Rutte is al kampioen belastingverhogingen, toch hadden wij anders gehoopt van dit College met de VVD als grootste partij. Helaas blijkt het pluche van de macht zo plakkerig dat de VVD met alle liefde en plezier idealen overboord kiepert met een snelheid die nog hoger ligt dan die van de JSF. Immers, welke afspraken staan er nu nog als een huis?

De Partij voor de Vrijheid kiest wél voor lastenverlichting en wij maken in onze Tegenbegroting dan ook een budget van 62 miljoen euro vrij om te komen tot een belastingverlaging van 20%. Voor een gezin met twee auto's komt dat neer op een lastenverlichting van een kleine 100 euro per jaar. De PVV zal ook een motie indienen met deze strekking.

Naast een verlaging van de opcenten zetten wij in op het blijvend verbeteren van de infrastructuur en bereikbaarheid in Zuid-Holland. Een goede infrastructuur en goede bereikbaarheid staan nu eenmaal aan het hart van een sterke economie. Hoewel wij blij zijn dat er in deze collegeperiode wordt geïnvesteerd in asfalt, wil de PVV hier een schepje bovenop doen door een structureel een hoger bedrag uit te trekken voor verbetering van de provinciale infrastructuur (in totaal 50 miljoen euro, zo'n 17 miljoen per jaar).

Voorzitter,

Het is de PVV-fractie een doorn in het oog dat de provincie blijft zitten met een flink aantal vooralsnog niet-ingepaste wensen en ambities op het gebied van infrastructuur. In tegenstelling tot de voormalige partij voor de automobilist, bij sommigen nog bekend als VVD, willen wij liever geld uittrekken voor automobiliteit in plaats van fietspaden die niet of nauwelijks gebruikt worden.

De PVV wil de investeringen in infrastructuur dus aanzienlijk opvoeren: er kan in willekeurige volgorde gedacht worden aan de realisatie van de N207 Corridor, die nu slechts voor een deel wordt aangepakt. Ook de bereikbaarheid van de grensstreek met Noord-Holland (met onder meer de NOG, Noordelijke Ontsluiting Greenport) kan worden verbeterd. Verder wil de PVV investeren in de capaciteitsverbetering van de N222 in het Westland en de N470/471 in de regio Rotterdam. De PVV zal een motie indienen met deze strekking.

De Partij voor de Vrijheid is trots wanneer er weer een nieuwe weg in Zuid-Holland wordt opgeleverd. De provincie moet ook trotser zijn op de aanleg van wegen. De aanleg van een nieuwe weg wordt vaak vormgegeven door negativiteit als gevolg van luidroepende milieuactivisten en overige beroepsbezwaarmakers, terwijl het een belangrijk doel dient: de bereikbaarheid vergroten, waar de economie uiteindelijk baat bij heeft.

Juist in deze economisch moeilijke tijden moet er flink worden geïnvesteerd in infrastructuur zodat de voorwaarden voor herstel van de economie worden verbeterd. Daarom maken wij in onze Tegenbegroting ruimte voor het versnellen of inhalen van de achterstand van provinciale projecten (20 miljoen structureel, bijvoorbeeld de verbinding tussen de A4 en A44 (de RijnlandRoute), de N211 aan de rand van Den Haag en het deel van de N207 tussen Gouda en Schiphol, N444, de verbinding tussen Oegstgeest en Noordwijk).

Voorzitter,

Sinds de opening in 1977, nu ruim 35 jaar geleden wordt er in de Kiltunnel al tol geheven. De PVV fractie vindt dat het wel welletjes is geweest. Zuid-Holland moet tolweg vrij. Automobilisten moeten al fors in de buidel tasten voor accijnzen, verzekeringen en belastingen. Graag hoor ik van de gedeputeerde hoe zij er tegenover staat om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een einde te maken aan iedere vorm van tolheffing in de provincie Zuid-Holland. Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Openbaar vervoer en Milieu

Veiligheid in het openbaar vervoer heeft bij ons hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat het inzetten van meer toezichthouders zorgt voor een sterke afname van zware incidenten in het openbaar vervoer. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan extra controles tijdens de busritten in de avond en nacht, en op potentieel gevaarlijke trajecten in de Zuid-Hollandse steden.

Wat de PVV betreft wordt de terreur van voornamelijk Noord-Afrikaanse raddraaiers in onder andere het openbaar vervoer van Gouda nog harder aangepakt. De oproep van minister Schultz aan lagere overheden om bij te dragen aan meer veiligheid in het openbaar vervoer zien wij dan ook als een steuntje in de rug voor dit voorstel. Graag hoor ik van het College hoe zij staan tegenover het inzetten van meer toezichthouders in het OV. Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

De PVV wil niet alleen een veilig openbaar vervoer, we willen ook dat iedereen zonder problemen gebruik kan maken van dat openbaar vervoer. De invoering van de ov-chipkaart is de afgelopen jaren met grote problemen gepaard gegaan. Zo betaalt iemand die reist met twee vervoerders (dus bijvoorbeeld Arriva en NS) nog altijd tweemaal het instaptarief, en is zo dus duurder uit dan wanneer je met één papieren kaartje reist en zijn er vaak niet genoeg oplaadpunten voor handen. Ook voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, moeten het mogelijk zijn om op eenvoudige manier met het OV te kunnen blijven reizen.

De Partij voor de Vrijheid heeft daarom meermaals, helaas tevergeefs, gepleit voor het handhaven van het papieren kaartje naast de ov-chipkaart. In tegenstelling tot het college kiezen wij dan ook voor instandhouding van het papieren kaartje.

Voorzitter,

Vanaf begin 2012 verschijnen er veelvuldig berichten over het gebrekkig toezicht van milieudienst DCMR in de regio Rotterdam, bij onder andere Odfjell. Hoewel Odfjell ernstig tekort is geschoten wat betreft de veiligheid op en rond het eigen terrein, heeft ook milieudienst DCMR als toezichthouder opzichtig gefaald. Ook andere milieudiensten, waaronder OZHZ liggen na de recente ontwikkelingen rondom DuPont de Nemours en de Derde Merwedehaven onder een PVV-vergrootglas.

Zoals de PVV al meerdere malen heeft benadrukt is het een onwenselijke situatie wanneer één organisatie zowel verantwoordelijk is voor de verlening van een vergunning, alsook de controle op diezelfde vergunning moet uitoefenen. Dan komen we in de welbekende categorie 'WC-eend adviezen'. En dat moeten wij te allen tijde vermijden.

De PVV pleit er daarom voor om de beide taken van de milieudienst te splitsen. Bij een positief resultaat kunnen ook de andere vier milieudiensten binnen Zuid-Holland op deze manier worden omgevormd. Ik hoor graag van de gedeputeerde hoe hij tegenover dit voorstel staat. Een motie houd ik achter de hand.

Groen en Water

Mijn collega en fractiegenoot de heer Brands heeft hier al meerdere malen op geheel eigen wijze uiteen gezet hoe de Partij voor de Vrijheid staat tegenover het onderwerp Groen. In onze dichtbevolkte provincie, die volgens onderzoek uit 2005 van de Universiteit Wageningen voor 79% uit groene ruimte bestaat, moeten wij realistisch zijn met ambities ten aanzien van natuurbeleid.

Wij zijn van mening dat de prioriteit van de provinciale overheid niet zou moeten liggen bij de aankoop en inrichting van natuur maar eerder bij mobiliteit en economie. De PVV wil flink snijden in de provinciale uitgaven op het terrein van natuurbeleid. Het Hoofdlijnenakkoord voorziet in € 100 miljoen extra RodS (Recreatie om de Stad). De voorgenomen investering voor 2013 bedraagt in totaal € 42.197.000. Dit is het jaarlijkse standaard budget, aangevuld met een deel van de honderd miljoen die door het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar gesteld zijn. Wij zijn van mening dat de provincie zich zou moeten richten op het onderhouden van de bestaande natuur- en recreatiegebieden, en het budget voor aankoop en inrichting van natuur moet fors naar beneden worden bijgesteld. De PVV verlaagt het budget tot tien miljoen euro, en schrapt daarmee dus in totaal een bedrag van € 32.197.000 van het budget voor RodS.

Voorzitter,

Ik zie hier en daar een verschrikte blik. Maar ik stel u gerust: we zijn niet van plan de hele provincie te asfalteren (535 km aan wegen nu in totaal) al ben ik wel voorstander van meer asfalt. Zuid-Holland moet tenslotte rijden.

Zoals gezegd 79% van Zuid-Holland bestaat uit groene ruime, 4 % bestaat uit infrastructuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook alle openbaar vervoerverbindingen, waardoor het percentage asfalt kortom nogal beperkt is.

Wat ons betreft richt de provincie zich op het onderhoud van de bestaande natuurgebieden. De PVV is geen tegenstander van natuur, maar vindt het onzinnig om grote bedragen te spenderen aan het verwerven en inrichten van natuurgebieden. Zeker nu door de verslechterde economische situatie de financiële ruime voor de overheid kleiner is geworden. Een simpel bos of mooie landerijen zijn ook natuur. En ik ken nog een andere partij die in 2010 campagne voerde met leuzen als: 'een koe in de wei is ook natuur'.

Dan een ander project waar wij vanaf onze intrede in de Provinciale Staten fel tegenstander van zijn: de Zandmotor, het kunstmatige schiereiland voor de Westlandse kust bij Ter Heijde. Het afgelopen jaar is een enorme hoeveelheid zand opgespoten, dat moet bijdragen aan versterking van de kustlijn. Wij ondersteunen investeringen die ten goede komen aan een betere bescherming tegen het water, maar daar valt wat ons betreft de Zandmotor zeker niet onder.

De Zandmotor is een prestigeproject van enkele ondernemers in combinatie met milieuorganisaties. De enorme kosten (€ 80 miljoen, waarvan 12 miljoen van de provincie exclusief onderhoud) en de vele incidenten (schip vastgelopen, drenkelingen en zelfs onlangs een dode als gevolg van de nieuwe stromingen) zorgen ervoor dat de PVV geen cent wil uitgeven aan dit project. Wij roepen Gedeputeerde Staten op dit ook niet meer te doen, stop met de Zandmotor.

Het overgrote deel van de bezuinigingen die wij in onze Tegenbegroting doorvoeren valt onder Groen en Water. Ik wil daarom een investering die wij in dit kader doen er even uitlichten. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PVV blijkt dat een groot deel van de Zuid-Hollandse waterkeringen niet op orde zijn. Wij willen daarom ook het jaarlijkse budget voor onderhoud aan waterkeringen fors verhogen. Het huidige budget is iets meer dan 1.3 miljoen euro; de PVV verdriedubbelt dat budget en maakt er zo in totaal € 4 miljoen van. Daarnaast roepen wij de andere verantwoordelijke overheden (de Rijksoverheid, de zeven waterschappen en de gemeenten) op om eveneens aanvullende investeringen in de kwaliteit van de waterkeringen te doen.

Snijden in eigen vlees

Tot slot voorzitter,

Als er bezuinigd dient te worden dan moet er wat ons betreft niet alleen worden gekeken naar het beleid, maar dienen de Staten ook naar zichzelf te kijken om de bezuinigingen voor de komende jaren in te vullen. Snijden in eigen vlees. Namens mijn fractie doe ik daarom de volgende voorstellen, ik heb hiervoor enkele moties achter de hand:

· Schrap de wachtgeldregeling voor de Staten. Het Statenlidmaatschap is een parttime functie die door de grote meerderheid van de Statenleden wordt uitgevoerd naast een fulltime baan. Er is geen enkele reden om deze regeling nog langer in stand te houden.

· Buitenlandbeleid is geen kerntaak van de provincie. Wij roepen het College dan ook op tot verdere versobering van het buitenland en een totale afschaffing van dienstreisjes naar China, als ook Brazilië, Rusland en India.

De eerste keer dat ik het hoorde moest ik er om lachen: 'Statenleden hebben recht op kost en inwoning op het provinciehuis'. Maar eigenlijk is er niets grappigs aan; waarom kunnen wij niet gewoon tegen betaling gebruik maken van lunch en diner in het restaurant? Op het grote geheel gaat dit niet om een aanzienlijk bedrag, maar het gebaar is wel belangrijk. Dit soort overbodige extraatjes zijn niet meer van deze tijd, en wij schrappen deze post daarom in de begroting. Ik hoor graag van de betreffende gedeputeerde of hij bereid is dit ook te doen.

In opdracht van het huidige College is men in de provinciale organisatie momenteel al hard bezig met het programma 'Focus met Ambitie'. De PVV is blij met de stappen die worden gezet maar is van mening dat het nog te langzaam gaat. De PVV pleit ervoor het proces te versnellen zodat niet pas in 2015 maar al in 2014 structureel € 20 miljoen bezuinigd kan worden. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Afsluiting

Wij hebben met dank gebruik gemaakt van de handvaten die het College ons heeft geboden in de vorm van het document met beïnvloedingsmogelijkheden. Het maken van een Tegenbegroting was een leerzaam maar tijdrovend proces.

Ik hoop dan ook dat er van het College een serieuze reactie komt op onze voorstellen, mogelijk kunnen wij elkaar op een aantal punten vinden. In de tweede termijn zullen wij een serie moties indienen waarin onze voorstellen zijn opgenomen.

Voorzitter, dank u wel.