Inbreng Begroting 2019 e.o. (Cie V&M, 31-10-2018)

Voorzitter, vandaag zitten we bij elkaar om onder andere de begroting voor het verkiezingsjaar 2019 te bespreken. Als eerste wil ik de gedeputeerde en zijn ambtenaren danken voor het vele werk dat er in gestoken is; 307 pagina’s leesplezier. Gelijk de eerste vraag aan de gedeputeerde, is het mogelijk dat de toekomstige begrotingen op een andere manier gepresenteerd worden. In de 21e eeuw moet dat toch anders kunnen, het model dat de VNG aanbeveelt is een aanbeveling kan ik uit ervaring zeggen.

In de bestuurlijke inleiding wordt gesproken over, en ik citeer van pagina 9 “Naar een klimaatbestendige delta”. Graag zou ik van de gedeputeerde willen weten naar welk klimaat wij migreren?

Voor zover mij bekend leven wij hier in Zuid-Holland de laatste 20 eeuwen, want dat is de geschreven geschiedenis, in een zeeklimaat, wat gaat het nieuwe klimaat worden?

Verder reppen uw ambtenaren over “klimaatadaptief uitvoeren”, kunt u mij, een eenvoudige Beta, uitleggen wat dat is dat “klimaatadaptief”?

In Doel 1-1 praat u over duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast. Ik heb het begrip duurzaam eens opgezocht in de Van Dale en vind daar: weinig aan slijtage of bederf onderhevig. Onze dijken en waterkeringen in Zuid-Holland liggen er al eeuwen, sommige zelfs zo ver terug als de Sint-Elisabethsvloed, hoe duurzaam wil je iets wat er al eeuwen ligt nog maken? Graag een antwoord wat de provincie aan maatregelen gaat nemen om deze dijken en keringen “duurzaam” te maken.

In dit Doel 1-1 heeft u het wederom over klimaat, ditmaal "klimaatbestendig". Kan de gedeputeerde ons vertellen tegen welk klimaat hij ons wil bestendigen?

Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is zich terdege bewust van de taak en opgave voor de provincie en waterschappen om de burgers van Zuid-Holland te beschermen tegen wateroverlast, iets wat de afgelopen eeuwen aardig is gelukt. Graag zagen wij dat we de werkwijze van de afgelopen decennia blijven voortzetten en ons niet met klimaathysterie en duurzaamheidsgeneuzel bezighouden, een nuchtere aanpak, met een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit is voor ons voldoende.

Verder vinden wij dat voor het beperken van gevolgen van overstromingen en wateroverlast er geen participatie in EU-programma’s hoeft te zijn. Kunnen wij het zelf niet aan? Graag een antwoord in deze.

Voorzitter, in Doel 1-2 wordt weer een link gelegd tussen de behoefte aan water en het klimaat. Kan de gedeputeerde ons uitleggen wat het casuele verband is tussen temperatuur, welke hij direct klimaat doopt, en de behoefte aan water voor zeg maar de industrie?

Voorzitter, de verzilting van ons zoetwater baart ook de PVV zorgen. Landbouw, industrie, de mens en ook het dier hebben een behoefte aan kwalitatief goed zoetwater. Wij zij daarom ook tegen experimenten welke de beschikbaarheid van zoetwater in gevaar brengen.

Doel 1-3 voorzitter, heeft ons de wenkbrauwen doen fronsen. Heeft de provincie het op pagina 49 eerst over , en ik citeer “Voldoende mogelijkheden voor de beleving van en ontspanning in het groen en op en aan het water zijn belangrijk voor het leef- en vestigingsklimaat van Zuid-Holland en voor de regionale economie.”

Het komt ons dan vreemd over als op diezelfde pagina 49 bij de effectindicator de meetwaarde in 2017 76% is en we in 2019 tevreden zijn als dat daalt naar 73%, is hier geen sprake van kapitaalvernietiging? Kan de gedeputeerde hier uitleg over geven?

Voorzitter, op pagina 64 en verder praten we over maatregelen om tot een gezonder en veiliger leefmilieu te komen. In de kostenkant van dit doel zien wij weinig ambitie, doch slechts een lichte stijging van de kosten en zelfs een stevige reductie in 2020. Zoals bekend wegen de laatste loodjes het zwaarst, kan de gedeputeerde uitleggen waarom de
kosten volgend jaar vrijwel gelijk zijn aan het lopende jaar en waar de sterke daling in 2020 vandaan komt?

Voorzitter, in het programma Bereikbaar en verbonden, spreekt de provincie wederom de ambitie uit om de best bereikbare provincie van Nederland te zijn. Helaas, de ervaringen van gisteren en deze ochtend laten wel een ander beeld zien. De verkeerscongestie rijdt de economische transitie en groei flink in de wielen. Het promoten van verfvoer over water is iets wat wij van harte toejuichen, een beter benutting van de blauwe snelwegen wordt nu toch echt hoognodig.

In de afgelopen jaren heeft de PVV telkenmale haar steun voor het OV uitgesproken, echter de capaciteit van het OV heeft haar maximum bereikt. Roepen over schoner maken en verduurzamen gaat dit niet verbeteren. Daarnaast heet duurzaam maar een effect en dat is dat het duur is, verder voegt het niets aan de capaciteit toe. De stelling dat de demografische opbouw van de samenleving verandert, roept bij ons vragen op. Kan de gedeputeerde ons informeren welke demografische groepen meer dan wel minder gebruik maken van het openbaar vervoer?

Doel 2-1 "Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde".
Voorzitter een van de zaken die opviel is effectindicator 2.1.i "Het aandeel fietsgebruik bij afstanden tot 15 kilometer". We zien door de jaren een lichte stijging. Met het verkrijgen van een OV-kaart voor het MBO zal een groot deel van de doelgroep fietsers kiezen voor het OV. Kan de gedeputeerde ons vertellen welke doelgroep voor die stijging gaat zorgen?

Voorzitter, de bereikbaarheid van internationale knooppunten heeft specifieke aandacht, zegt de provincie op pagina 72. Deze aandacht is er al decennia, helaas blijft het bij aandacht en praten. De Partij voor de Vrijheid zou graag zien dat er eens een nieuw programma kwam, “Less talk, more action” en met ons ook vele ondernemers en werknemers in de transportsector.

Over verkeersslachtoffers kunnen we kort zijn, elk slachtoffer is er een te veel. Tijd om de hoofdoorzaak hiervan aan te pakken, de verkeersdeelnemer. Kan de gedeputeerde ons vertellen wanneer hij hiermee gaat beginnen?

Doel 2-2 "Een adequaat aanbod van openbaar vervoer". Voorzitter, de PVV onderschrijft het nut en de noodzaak van goed OV. Wij zullen dan ook de resultaten van de uitgegeven concessies nauwgezet volgen. Een zin roept bij ons: laat de markt doen waar de markt goed in is. Op het gebied van OV moet de markt goed in de gaten gehouden worden, voor je het weet zijn de dunne lijnen opeens verdwenen.

Goed OV vraagt ook om een goede sociale veiligheid. In de begroting zien wij geen geld voor de verbetering van de kwaliteit van het OV. Kan de gedeputeerde ons informeren waar het geld van sociale veiligheid in het OV vandaan komt?

Doel 3-7 "Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond".
Voorzitter, voor dit doel zien wij in de begroting een gestage afname van kosten na 2019. Op dit vlak blijft het zaak om dit strak in de gaten te houden. Op dit punt hebben wij geen vragen aan de gedeputeerde.

Voorzitter, al met al een stevige begroting waar duidelijk wat verkiezingsretoriek in verwerkt is. Zoals te verwachtten van de PVV gaan wij niet mee in de klimaathysterie en duurzaamheidsgewauwel.

De inwoners van Zuid-Holland hebben de afgelopen 50 jaar de volgende rampen overleefd welke door de geitenwollesokkenbrigade over ons werden uitgestort. De uitputting van de fossiele brandstoffen, die we nu in een energietransitie gaan vervangen door dure duurzaamheidsonbetrouwbaarheid, we zijn niet weggesmolten door de zure regen, we hebben geen blauwe hoed gekregen van het gat in de ozonlaag, we zijn niet doodgevroren door de plotselinge ijstijd die we zouden krijgen, we zijn ook nog niet verschroeid door de plotselinge opwarming van de aarde of door een spontaan woestijnklimaat.

Voorzitter, een aardkloot die al 4,5 miljard jaar aan het afkoelen is bepaalt ons klimaat, niet de uitstoot van manmade CO2, die trouwens in de historie van de aarde nog nooit zo laag is geweest. Het klimaat over gans de planeet wordt bepaald door die planeet zelf.

Stop dus met geld verspillen aan het nemen van maatregelen die tot niets leiden, besteed het geld aan maatregelen die echt resultaat opleveren en niet alleen lastenverzwaring voor de belastingbetalende inwoners van Zuid-Holland.

Voorzitter, ik eindig hiermee mijn bijdrage.